20.12.2011, 00:00

Podnikatelia majú problém hlavne s vyrátaním straty

Hovorkyňa Daňového riaditeľstva SR Gabriela Dianová v rozhovore pre Hospodárske noviny.

Novela zákona o dani z príjmov umožňuje vykázať daňovú stratu len z príjmov z podnikania. Gabriela Dianová upozorňuje, že táto možnosť sa ruší pri daňovej strate z prenájmu.

 
Kto môže daňovú stratu vykázať a umoriť si ju?
Daňová strata je rozdiel, o ktorý daňové výdavky prevyšujú zdaniteľné príjmy. Môže ju vykázať aj daňovník, ktorý je fyzickou osobou. Ale len v prípade, ak dosahoval príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu nehnuteľností. Fyzická osoba postupuje pri umorovaní daňovej straty podľa zákona o dani z príjmov. Z príjmov zo závislej činnosti sa čiastkový základ dane nemôže znížiť o stratu.

Najnovšia novela zákona o dani z príjmov však mení pravidlá umorovania straty. Môžete povedať, o čo ide?
Po 31. decembri 2011 už bude možné vykázať daňovú stratu len z príjmov z podnikania, alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorá sa bude uplatňovať v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach. To znamená, že aj daňová strata sa bude odpočítavať len od základu dane z príjmov z podnikania, alebo z inej zárobkovej činnosti. Ruší sa napríklad možnosť vykazovania daňovej straty z príjmov z prenájmu. Novela zákona zjednotila uplatňovanie daňovej straty u daňovníka – fyzickej osoby so stratou vzniknutou u právnickej osoby.

Dokedy sa môže daňová strata umoriť?
Od základu dane sa môže odpočítať počas najviac siedmich zdaňovacích období, ktoré nasledujú bezprostredne za sebou. Ku dňu vyhlásenia konkurzu na daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, však nárok na odpočet daňovej straty zaniká.

Aké najčastejšie chyby robia daňovníci pri umorovaní straty?
S technikou odpočtu daňových strát nemajú podnikatelia ťažkosti. Problém však majú so správnym vyčíslením výšky daňovej straty. Závisí od toho, či daňovník zahrnul do daňových výdavkov len preukázateľné výdavky, ktoré vynaložil na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, alebo aj iné. Je tiež dôležité, aby daňovník vykonal všetky úpravy základu dane, teda aby pri zisťovaní daňovej straty postupoval v súlade so zákonom.

Existujú dve časové obdobia, v ktorých sa môže daňová strata umoriť. V minulosti bolo päťročné, od roku 2010 je sedemročné. Ako sa umoruje strata, ak ju mal daňovník v obidvoch týchto obdobiach?
V praxi môže nastať situácia, v ktorej bude daňovník uplatňovať súčet daňových strát alebo ich častí, pričom môže ísť o stratu, ktorú môže uplatňovať sedem, alebo päť rokov. Je pri tom dôležité, aby si viedol evidenciu týchto strát. A to od ich vzniku až po zánik možnosti ich uplatnenia. Na tento účel totiž priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby neobsahuje žiadnu pomocnú tabuľku.