05.09.2008, 00:00

Zaostrené na poisťovne: Domov vám dokáže poistiť takmer každý

Domácnosť vám poistí každá univerzálna poisťovňa. Teraz na jeseň chce tento produkt začať ponúkať dokonca aj životná poisťovňa AXA.

Ilustračná snímka. Snímka: Stockexpert
Zdroj: Stockexpert

Aby ste sa vyhli prípadným problémom a nedorozumeniam, podrobne sa informujte v poisťovni, pýtajte sa, nechajte si vysvetliť, aké poistné udalosti budete mať kryté a tiež, na ktoré sa tento typ poistenia nevzťahuje. Nezabudnite, že poistenie domácnosti nie je to isté ako poistenie nehnuteľnosti. Dôležité je dobre si premyslieť hodnotu, na ktorú chcete domácnosť poistiť. Ak ju stanovíte príliš nízko, budete síce platiť nižšie poistné, no v prípade poistnej udalosti a následnej náhrade zo strany poisťovne by ste mohli "prerobiť“.
Rozsah poistného krytia v jednotlivých poisťovniach sa odlišuje, rovnako ako výška poistného. Takmer v každej z nich ho však môžete platiť štvrťročne, polročne alebo ročne.

Čo poisťovňa poistí
V domácnosti si môžete poistiť hnuteľné veci, ktoré tvoria jej zariadenie a slúžia na jej prevádzku alebo na uspokojovanie osobných potrieb poistených osôb. Napríklad cennosti, šperky, elektrospotrebiče, peniaze, nábytok, koberce, oblečenie atď. "Medzi charakteristické predmety patrí nábytok, bytový textil, šaty alebo iné veci na osobnú potrebu; spotrebná elektronika, športové potreby či bicykle, umelecké predmety, peniaze v hotovosti i cenné papiere a vkladné knižky, ale aj domáce zvieratá či dokonca veci, ktoré členovia domácnosti využívajú na podnikanie,“ spresňuje vrchná riaditeľka Wüstenrot poisťovne Dana Macková.
V ČSOB Poisťovni do poistenia domácnosti zahŕňajú nielen hnuteľné veci v domácnosti a tiež v garáži, ale aj stavebné súčasti, teda predmety pevne zabudované v budove, napríklad dvere, okná, omietky, markízy, dlažby, obklady, kotly, sporáky, zariadenie kúpeľní, tiež elektromotory (myslia sa tým práčky, chladničky, vysávače), drobné mechanizmy, čiže zariadenia používané na opravu a údržbu domácnosti, a aj sklo.
Poistné riziká, ktoré vám poistenie pokryje, sú v zásade rovnaké vo všetkých poisťovniach. Je to predovšetkým požiar, výbuch, bezprostredný úder blesku, pád lietadla, povodeň, záplava, voda unikajúca z vodovodných zariadení (ale nie vtedy, ak ich sami necháte pustené), víchrica, krupobitie, krádež vlámaním, lúpežné prepadnutie, úmyselné poškodenie alebo zničenie poškodenej veci treťou osobou atď. Rozdiel medzi poisťovňami je skôr v tom, že niektoré poskytujú viaceré produkty, balíky krytia, a tie sa od seba líšia rozsahom poistných udalostí, ktoré kryjú.
Domácnosť si môžete poistiť spolu alebo nezávisle od poistenia rodinného domu alebo bytu. Informujte sa o možnostiach a s tým spojených výhodách, ak by ste si poistili domácnosť aj byt spolu v jednej poisťovni.

Čo poisťovňa nepoistí
Nie všetko v domácnosti však poisťovne poisťujú. "Poistenie nezahŕňa škody spôsobené úmyselne a rodinnými príslušníkmi,“ pripomína manažérka komunikácie Českej poisťovne - Slovensko Lenka Havlová.
Union poisťovňa vám v rámci poistenia domácnosti nepoistí veci slúžiace na podnikateľské účely, veci podnájomníkov, hostí, individuálne zhotovené zvukové, obrazové alebo dátové záznamy. "Štandardne sú tiež vylúčené všetky škody, ktoré si spôsobí poistený sám, respektíve iný člen jeho rodiny, alebo za ktoré je určitým spôsobom ,spoluzodpovedný‘, ako napríklad vytopenie samého seba z otvorených vodovodných kohútikov, ak dôjde k zatečeniu počas rekonštrukčných prác na streche a podobne,“ vysvetľuje vedúci odboru poistenia majetku Union poisťovne Marek Švirloch.
Zatiaľ čo Wüstenrot vám poistí aj veci, ktoré členovia vašej domácnosti využívajú na podnikanie, v ČSOB Poisťovni sa tento typ poistenia "nevzťahuje na veci slúžiace na podnikateľské účely alebo na výkon povolania, motocykle, malotraktory, autorské a nehmotné práva“, upozorňuje produktová manažérka Michala Fábiková. Podobne napríklad, ak si chcete poistiť cenné papiere, vo Wüstenrot poisťovni vám ich v rámci domácnosti poistia, v Komunálnej poisťovni nie.
"Výnimky z poistného krytia definujú všeobecné poistné podmienky. Je to napríklad finančná škoda, zmarený zisk, škody spôsobené v súvislosti s vojnovými udalosťami, vnútornými nepokojmi, jadrovou energiou atď.,“ sumarizuje riaditeľka odboru komunikácie Allianz - Slovenskej poisťovne Lucia Muthová. Podobne vymedzuje výluky z poistenia aj Kooperativa.
Neoplatí sa šetriť
Poisťovne odporúčajú v súvislosti s poistením domácnosti, aby ste si pripoistili zodpovednosť za škodu spôsobenú tretím osobám. Zatiaľ túto možnosť využíva len málo klientov. Wüstenrot poisťovňa zodpovednosť zahŕňa priamo do jedného produktu spolu s poistením domácnosti. "Poistenie zodpovednosti príslušníkov domácnosti za škodu spôsobenú tretej osobe je samozrejmosťou,“ zdôrazňuje Lucia Muthová z Allianz - Slovenskej poisťovne. V ostatných si takéto pripoistenie musíte zvlášť vybrať a priplatiť.
"Toto poistenie kryje škody, ktoré môže spôsobiť klient, jeho deti či ktorýkoľvek člen domácnosti (aj domáci miláčik) tretím osobám pri rozličných činnostiach v bežnom súkromnom živote (napríklad vytopenie susedov, rozbitie okna pri hre detí),“ vysvetľuje Lenka Havlová z Českej poisťovne - Slovensko. Michala Fábiková z ČSOB Poisťovne, ktorá k zodpovednosti fyzických osôb pridáva aj držbu zvierat, dodáva, že toto poistenie sa vzťahuje na škodu, ktorú spôsobí domáce zviera inej osobe: "Napríklad k vám príde návšteva a váš pes jej roztrhá úplne nové topánky. Ak máte toto poistenie, takúto škodu za vás nahradí poisťovňa.“ Poistenie pokrýva škody na zdraví aj vecné škody a vzťahuje sa nielen na poisteného, ale aj na ostatných členov domácnosti.
V niektorých poisťovniach si môžete pripoistiť napríklad aj elektroniku. Vo Wüstenrot poisťovni je predmetom poistenia, nie je dôvod ju pripoisťovať, konštatuje vrchná riaditeľka Dana Macková. "Klient si môže pripoistiť elektronické zariadenia, teda bielu a čiernu elektroniku, počítač s príslušenstvom či iné zariadenia proti skratu, prepätiu, indukcii, chybnej konštrukcii alebo chybnému materiálu,“ konkretizuje Marek Švirloch z poisťovne Union.
Poistenie sa vzťahuje na výpočtovú techniku, audiovizuálnu techniku, fotoaparáty, filmové a optické prístroje, na elektromotory v práčkach, čerpadlách, audiovizuálnej technike, ventilátoroch a vysávačoch. To všetko je v ČSOB Poisťovni súčasťou základného poistenia domácnosti.
V Kooperative vám pripoistia tiež zodpovednosť za škodu, ale pre prípad poškodenia alebo zničenia napríklad skratom aj automatickú práčku a tiež elektromotory v domácich elektrospotrebičoch a elektrických náradiach, ako sú kuchynské stroje, chladničky, ventilátory, kosačky, ručné elektrické náradie. "Pripoistiť možno aj veci umeleckej alebo historickej hodnoty, starožitnosti, klenoty a šperky, zbierky, spotrebnú elektroniku a optické prístroje proti rizikám ako v základnom poistení, čiže združený živel, krádež, a to vtedy, ak klientovi nepostačuje limit plnenia v základnom poistení,“ vysvetľuje člen predstavenstva Vladimír Bakeš s tým, že pripoistením môže byť kryté aj riziko vandalizmu, ak nebol zistený páchateľ.
V základnom poistení Českej poisťovne-Slovensko máte zahrnutú aj cenu elektroniky. V prípade poistnej udalosti sa cena plnenia za elektroniku percentuálne odvíja od dohodnutej poistnej sumy. Ak by vám poistné krytie v základnom poistení nestačilo, môžete si elektroniku dopoistiť na vyššiu poistnú sumu podľa vlastného uváženia.
Elektroniku vám pripoistia aj v Komunálnej poisťovni. Musíte predložiť zoznam poisťovaných vecí spolu s ich nadobúdacími cenami.
"Poistenie spotrebnej elektroniky a optických prístrojov je možné dohodnúť formou pripoistenia k poisteniu domácnosti. Poistnú sumu na každé pripoistenie si klient stanoví samostatne,“ pripomína Vladimír Bakeš z poisťovne Kooperativa.
V Allianz - Slovenskej poisťovni sú v základnom krytí poistené elektronické a optické prístroje do limitu stanoveného vo všeobecných poistných podmienkach. Nad limit si môžete tieto prístroje pripoistiť doplnkovým poistením až do výšky 50 percent z poistnej sumy domácnosti.

Koľko zaplatíme
Výška poistného závisí od viacerých faktorov. Každá poisťovňa má iné kritériá, ktoré pri stanovení poistnej sumy používa. Čo je v každej poisťovni kritériom na prvom mieste, je výška poistnej sumy. Tú si ako klient stanovujete sami, jej výška závisí od toho, ako ste si ohodnotili to všetko vo vašej domácnosti, čo si chcete poistiť. Platí, samozrejme, že čím vyššia je poistná suma, tým viac poisťovni budete platiť na poistnom. Nemali by ste však túto sumu príliš podhodnocovať. Ak totiž nastane poistná udalosť a poisťovňa vám nahradí škodu v súlade s poistnou sumou, mohli by ste dostať menej, ako vás zariadenie domácnosti predtým stálo a koľko by ste na jej opätovné zariadenie potrebovali.
V niektorých poisťovniach zohľadňujú aj polohu poisťovanej domácnosti. V Českej poisťovni - Slovensko výšku poistného pri poistení zariadenia domácnosti podmieňujú tarifikačným pásmom. Do prvého patria všetky domácnosti vo veľkých a väčších mestách a objekty na samote a mimo zastavaných častí obcí. Do druhého potom menšie mestá, ktoré sú presne vymenované, a do posledného, tretieho tarifikačného pásma patria všetky ostatné mestá a obce. Zaradenie do konkrétneho tarifikačného pásma ovplyvňuje výšku poistného. Dôležitá je tiež výška spoluúčasti a pripoistenia. Minimálna výška poistnej sumy je v tejto poisťovni stanovená na 400-tisíc korún. iekedy podarí prijať?

Na čo netreba zabudnúť

– Zistite si, ktoré riziká poistenie domácnosti kryje
– Nechajte si vysvetliť, čo je z poistenia domácnosti vylúčené, akú škodu vám poisťovňa nenahradí
– Zaujímajte sa o poistenie zodpovednosti za škodu
– Pýtajte sa na možné pripoistenia a podmienky, ktoré s nimi súvisia
– Ak už máte v konkrétnej poisťovni nejakú poistnú zmluvu, opýtajte sa na možnosť zľavy z poistenia domácnosti
– Dbajte na čo možno najpresnejší alebo reálny odhad hodnoty zariadenia domácnosti
– Ak stanovíte hodnotu vašej domácnosti príliš nízko, budete platiť nižšie poistné, ale aj náhrada škody, ktorú vám poisťovňa zaplatí, bude nižšia

Okrem výšky poistnej sumy aj v Union poisťovni rozhoduje o poistnom výška spoluúčasti, teda sumy, ktorou sa podieľate na každej škode, tiež rozsah krytia, v tomto prípade to znamená, ktorý balík krytia - s rozdielnym počtom rizík - si vyberiete, adresa poistenia, ako aj množstvo pripoistených rizík a predmetov. Z prieskumu, ktorý HN urobili medzi niekoľkými poisťovňami, vyplynulo, že napríklad trojizbový byt poistený na poistnú sumu 500-tisíc korún vás v Bratislave vyjde od 909 korún, v Žiline od 653 korún. Ak máte v tejto poisťovni poistenú nehnuteľnosť alebo ste v nej uzatvorili životnú poistku, domácnosť vám poistia so zľavou desať percent.
Kooperativa pri stanovovaní výšky poistného rozlišuje, či sa domácnosť nachádza v Bratislave alebo mimo Bratislavy. Poistenie domácnosti v Bratislave je drahšie o 90 až 225 korún. Takisto zohľadňuje výšku poistnej sumy a pripoistenia, ktoré sa rozhodnete uzatvoriť.
Ak si vo Wüstenrot poisťovni kompletne poistíte domácnosť, zodpovednosť za škodu i nehnuteľnosť a rozhodnete sa pre ročné splátky a ak máte menej ako 40 rokov, poisťovňa avizuje, že máte nárok na znížené sadzby poistného. Pri stanovení jeho výšky nerozhoduje lokalita domácnosti, upozornia vás, že minimálna výška poistnej sumy, na ktorú si domácnosť môžete poistiť, je 300-tisíc korún.
ČSOB Poisťovňa pri stanovení ceny poistenia zohľadňuje výšku poistnej sumy, ktorú si stanovíte, a tiež to, či je domácnosť trvalo obývaná, alebo nie.
"Cena sa odvíja od zvoleného modulu poistného krytia, poistnej sumy, spoluúčasti, miesta poistenia, nároku na bonus, nároku na zľavu a podobne,“ zhŕňa Lucia Muthová z Allianz - Slovenskej poisťovne. Po jednom, dvoch alebo troch rokoch bezškodového priebehu poistenia môžete dostať zľavu 10, 20 a 30 percent. Poisťovňa tiež zohľadňuje, či v nej máte uzatvorené iné poistné zmluvy.
Nezabudnite, že pri poistení domácnosti nerozhoduje ani cena, ani rozloha bytu. V prvom rade je to poistná suma, ktorú si sami určíte podľa toho, ako si ohodnotíte svoju domácnosť.

Poistenie domácnosti -- ročné poistné v Sk

 

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk. Bližšie informácie nájdete v Pravidlách používania cookies. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo Vašom prehliadači.