Na osemročné gymnáziá sa môžu po novom hlásiť žiaci až po absolvovaní piateho ročníka základnej školy (ZŠ) a počty prijímaných žiakov budú regulované.
"Do prvého ročníka osemročného gymnázia alebo osemročného vzdelávacieho programu v konzervatóriu môže byť podľa nového zákona o výchove a vzdelávaní prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie, teda úspešne ukončil piaty ročník základnej školy v príslušnom školskom roku," povedala pre HN Barbora Miháliková z ministerstva školstva. Doteraz prijímali osemročné gymnáziá žiakov už po štvrtom ročníku ZŠ. Uchádzač o štúdium musí zároveň splniť podmienky prijímacieho konania. Do osemročného gymnázia možno prijať uchádzača len do prvého ročníka.
Zásadnou zmenou pri prijímacom konaní na osemročné gymnázium je aj postupné obmedzovanie počtu prijímaných žiakov na štúdium, ktoré sa začne už v tomto školskom roku. Cieľom je dosiahnuť do školského roku 2011/2012, aby počet žiakov prijatých na tento typ škôl neprekročil hranicu päť percent z celého populačného ročníka. Prijímacie konanie budú regulovať krajské školské úrady, ktoré podľa novej legislatívy rozhodnú o počte tried a počte žiakov prvých ročníkov pre všetky gymnáziá s osemročným štúdiom pre nasledujúce prijímacie konanie vždy do 15. septembra. Od septembra sa prváci na tomto type škôl učia podľa nových školských vzdelávacích programov, čo vyplýva z reformy.