16.02.2004, 00:00

Zoznam škôl s triedami pre mimoriadne nadané deti na Slovensku

Základné školy pre mimoriadne nadané deti - zoznam, kontakty, informácie

Bratislava*Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Teplická 7, Tel. 02/44452055
Nitra*Základná škola, Bolečkova 2,Tel: 037 / 741 81 21
Košice*Základná škola, Krosnianska 4
Rimavská Sobota*Základná škola, Dobšinského 17
Ružomberok*Základná škola, Bystrická cesta 14
Prešov*Základná škola, Šmeralova 25
Topoľčany*Základná škola, Tríbečská
Šaľa*Základná škola, Krátka 2
Poprad*Tatranská alternatívna škola, Komenského 2210
Trenčín*Základná škola, Kubranská cesta
Levice*Základná škola, M. R. Štefánika 34
Bytča*Základná škola, Ul. mieru 18
Žiar nad Hronom*Základná škola, Jilemnického 2
Trnava, Základná škola, Vančurova 38
Prievidza*Základná škola, Marianska
Banská Bystrica*Základná škola, Ďumbierska 17
Žilina*Základná škola, Ul. sv. Gorazda
Martin*Základná škola A. Dubčeka, Budovateľská
Michalovce*Základná škola, Okružná
Spišská Nová Ves*Základná škola, Ing. Kožucha

Informácie o niektorých školých:

ZŠ Krosnianska 4, Košice
Košice (hn/Marián Hutňan)
Najdlhšie skúsenosti s projektom pre intelektuálne nadané deti v Košickom kraji majú učitelia ZŠ na Krosnianskej ulici č. 4 v Košiciach. Škola s kapacitou 540 žiakov v 26 triedach sa špecializuje na výučbu cudzích jazykov - angličtiny a nemčiny a na šport - basketbal (dievčatá) a volejbal (chlapci). Pri škole aktívne funguje aj školské športové stredisko so zameraním na bežecké lyžovanie. Štrnásť učiteľov zapojených do projektu alternatívnych tried pre nadané deti učí 107 žiakov v ôsmich triedach v 1. až 6. ročníku. V jednej triede sa ich učí v priemere štrnásť. V rámci projektu praktizujú v škole takzvaný otvorený systém tried. "Žiakov prijímame počas celého školského roka. Deti absolvujú pohovory so špecialistkou pedagogicko-psychologickej poradne, musia zvládnuť IQ testy a dosiahnuť hranicu minimálne 130 bodov. Prváci musia začiatkom júna zvládnuť testy na čítanie, písanie tlačeným písmom a základy počítania od nuly do 20," priblížil podmienky prijatia pre nadané deti riaditeľ školy PaedDr. Štefan Dzurovčák. Už prváčikovia v tzv. IQ-triedach majú v učebných osnovách angličtinu a informatiku a rozširujúcu doplnkovú hodinu podľa výberu detí. Napríklad šiestaci pociťujú nedostatok pohybu, preto si zvolili hodinu telesnej výchovy, ich mladší kolegovia hodinu vesmíru alebo sa venujú iným objektom záujmu. V každej triede vrátane prvej robia žiaci ročníkové práce na ľubovoľnú tému. "Podobajú sa malej diplomovej práci, ktorú musia obhájiť pred svojou triedou a na záver školského roka postúpia najlepšie práce do finálového kola, v ktorom deti podľa vekových kategórií obhajujú tieto práce pred širším plénom. Klasický nie je ani priebeh vyučovacej hodiny. Dôraz kladieme na motiváciu detí, pretože v triede sú deti s rôznymi povahovými vlastnosťami, od hyperaktívnych až po introvertov, čo si vyžaduje od učiteľa individuálny prístup k žiakom. Tempo výučby si určuje učiteľ, no zároveň rešpektuje možnosti žiaka," vysvetlil riaditeľ. Učitelia v týchto triedach môžu mať o pätinu znížený úväzok, pretože príprava na vyučovanie i samotný kontakt s týmito deťmi si žiadajú od nich vyššie nároky.
Kontakt: ZŠ Krosnianska, Krosnianska ul. 4, Sídl. dargovských hrdinov, 040 22 Košice, tel.: 055/671 57 19, zs.k4ke@post.sk, www.zskroke.edu.sk.

ZŠ Ing. Kožucha, Spišská Nová Ves
V spišskonovoveskej ZŠ na Ulici Ing. Kožucha pracujú tri učiteľky a dve vychovávateľky v 1. a 3. ročníku s 28 nadanými deťmi. Škola už má po zápise. Do 1. ročníka alternatívnej triedy bude testovať 19 a do 3. ročníka zatiaľ 12 detí. "Tretiaci majú do konca februára čas. Testovať ich budeme v marci," povedala riaditeľka školy Mgr. Viera Kočišová. K podaniu projektu a zatiaľ úspešnej realizácii školu viedli žiadosti rodičov a skúsenosti učiteľov školy. "Aj predtým sme pracovali s hyperaktívnymi deťmi. Sú citovo naviazané a často vyrušujú. Žiadajú si zvláštny prístup. Ak ich nepodchytíme v 1. triede, po 4. triedu ich intelekt zanikne alebo sa ustáli na priemernej báze. V 1. ročníku, po vstupe do školy, je kvalita detí rôznorodá, preto vznikajú vnútornou diferenciáciou dve oddelenia a deťom sa venujú dve učiteľky. Máme napríklad jedno dievčatko, ktoré si ešte ako päťročné prečítalo Harryho Pottera a ak by zostalo v skupine detí, ktoré sa začínajú učiť alebo písať, táto trieda by nesplnila to, čo od projektu očakávame. Doterajšie poznatky nám zatiaľ dávajú za pravdu a projekt sa vypláca. Nedávno sa deti prezentovali prácami a môžeme povedať, že vedomosti niektorých prvákov sú na úrovni tretiakov. Poznajú homonymá, synonymá, bežne píšu slohové práce," tvrdí riaditeľka školy. Nadané deti si po vyučovaní v školských družinách robia úlohy, pracujú s encyklopédiami, navštevujú samostatnú učebňu výpočtovej techniky a rozvíjajú svoje vedomosti v anglickom jazyku. "Chceme pomáhať deťom v rozvoji, aby sa uplatnili v živote a aby neboli zahriaknuté," dodala riaditeľka. Pomôcť im k tomu má aj pravidelná ranná komunita pred vyučovaním, v rámci ktorej sa deti na koberci motivujú na vyučovanie. "Každé dieťa porozpráva, čo by sa chcelo učiť, čo by chcelo zo dňa získať, v čom by si chcelo doplniť vedomosti, prípadne, ako prežilo včerajšie popoludnie. Na druhej strane aj to, ako by chcelo stráviť nastávajúci deň. Aký má z neho pocit, ako je naladené. K svojmu menu si dáva obrázok - som nedočkavý, som nahnevaný, zamyslený a podobne. Pri tejto rannej komunite sa vlastne deti učia navzájom počúvať sa. Nehovoriť len ja a len ja som ten najlepší, ale navzájom sa počúvať, prípadne si poradiť - mám strach a ako ten strach prekonať či ako mu predchádzať. Aj počas dňa, ak je dieťa unavené, nemusí sedieť pri stole celých 45 minút, ale môže si ísť sadnúť či ľahnúť v triede na koberec a pracovať alebo oddychovať," priblížila riaditeľka začiatok i priebeh bežného dňa žiakov v alternatívnych triedach. Do nich prijímajú škôlkarov alebo staršie deti po psychologických testoch s výsledkom lepším ako 120 bodov. "Máme deti s IQ nad 130," pripomenula Kočišová. Okrem toho sa v škole venujú aj deťom so špecifickými poruchami učenia, napríklad dyslexiou, dysgrafiou či dyskalkuliou, a jazykovo nadaným deťom. Podporu škola dostáva od podnikateľov z regiónu a rodičov, ktorí prispievajú cez nadáciu Aténa. V škole je 802 žiakov, 57 učiteľov a 7 vychovávateľov. Žiaci sa učia v 36 triedach.
Kontakt: ZŠ Ing. Kožucha, Ul. Ing. Kožucha, 052 01 Spišská Nová Ves, tel.: 053/442 60 69, kocisova@zskozucha.snv.sk.

ZŠ Okružná, Michalovce
Košice (hn/Marián Hutňan)
Prvé skúsenosti s projektom pre nadané deti majú aj učitelia a vychovávatelia zo ZŠ na Okružnej ulici v Michalovciach. Zo 65 pedagogických pracovníkov školy sa alternatívnemu vyučovaniu venuje jeden pár - učiteľ a vychovávateľ. V 1. ročníku majú 13 nadaných detí, desať chlapcov a tri dievčatá, podľa nedávneho zápisu v septembri prijmú ďalších desať až štrnásť. "Vlani sme prijali prvé deti po dvojstupňovom prijímacom procese. Najprv sa deti porozprávali so špecialistkou v okresnej pedagogicko-psychologickej poradni, vyskúšali si hlavičky na IQ-testoch a v druhom kole sa stretli s PhDr. Jolanou Laznibátovou, gestorkou projektu z Bratislavy a absolvovali testy z matematiky a slovenského jazyka. Po celkovom zhodnotení gestorka určila, ktoré dieťa je schopné zapojiť sa do projektu pre mimoriadne nadané deti," povedala zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Eleonóra Kanócová. Aj michalovskí prváčikovia majú v učebných osnovách angličtinu, informatiku i takzvané obohatenie, kde si vyberajú určitú časť záujmu a venujú sa napríklad hradom a zámkom na Slovensku, prírodným úkazom a podobne. Zvláštnosťou je tiež začiatok vyučovania - komunita, v rámci ktorej sa počas 15 minút naladia a sústredia na nastávajúci deň. Tak ako aj deti zo Spiša, aj michalovské využívajú "učenie na koberci", ktoré hyperaktívnym malým jedincom pomôže prekonať netrpezlivosť alebo únavu. "V plnom rozsahu akceptujeme záujmy žiaka. Hodnotíme ich slovne a koncoročnými diplomami. Deti sa hodnotia aj samé. Tiež robia koncoročné diplomové práce, ktoré obhajujú pred svojou triedou i širším publikom," priblížila E. Kanócová niektoré detaily projektu Erin (Edukačný rozvoj intelektuálne nadaných detí), know-how J. Laznibátovej. Kontakt: ZŠ Okružná, Ulica Okružná 17, 071 01 Michalovce, tel.: 056/6423425, posta@zsokrumi.sk, www.zsokrumi.sk (v príprave).
ZŠ Šmeralova Prešov
Prešov (hn/ Iveta Benková)
ZŠ Šmeralova v Prešove má spolu 663 žiakov v 28 triedach. Z toho 80 žiakov (64 na prvom stupni) navštevuje triedy pre nadané deti. Od roku 1988 sa táto ZŠ zaoberá výchovou nadaných detí. Pred piatimi rokmi sa zapojila do experimentálneho overovania projektu "Projekt alternatívnej starostlivosti o nadané deti v podmienkach základných škôl". Podľa informácie riaditeľky školy Anny Petríkovej experiment na prvom stupni je ukončený a plynule prešiel do riadnych učebných plánov. Ako experiment však pokračuje prvým rokom (zapojení sú piataci) na druhom stupni. Podmienkou pre zaradenie žiaka do takejto triedy musí byť odporúčanie z okresnej psychologickej poradne, ktorá dieťa otestuje. "Tieto nadané deti sú mnohokrát samotárske, alebo hyperaktívne s nedostatkom socializácie," vysvetľovala riaditeľka. "Naším cieľom preto je, naučiť ich včleniť sa do bežného kolektívu detí pri súčasnom rozvíjaní ich talentu. Naplnenosť týchto tried je 16 detí. Na niektorých predmetoch vyučujú dvaja pedagógovia. Sú to konkrétne slovenský a cudzí jazyk a matematika. Okrem toho majú aj ďalší povinný predmet - informatiku a prácu s PC a predmet, ktorý nazývame "obohatenie". V ňom majú možnosť rozvíjať svoj talent, respektíve po vzájomnej dohode sa učia to, čo ich momentálne zaujíma. Napríklad o vesmíre, dinosauroch a podobne. Každoročne z tohto predmetu vypracúvajú ročníkovú prácu. "
V predchádzajúcich ročníkoch zväčša deti prechádzali na osemročné reálne gymnáziá. Riaditeľka to však nepovažovala za najšťastnejšie riešenie pre všetky deti, keďže niektoré mali skôr výtvarné, či hudobné nadanie, nielen na matematiku. Preto sa od tohto školského roku pokračuje v experimentálnom overovaní projektu aj na druhom stupni.
Okrem toho táto škola je zameraná na rozšírenú výučbu matematiky a ďalších predmetov prírodovedného zamerania na druhom stupni. Má však i športové triedy zamerané na atletickú prípravu. Škola má vlastný športový klub, v ktorom vychováva nielen vlastných žiakov ZŠ, ale aj dorastencov a juniorov, ktorí pokračujú v štúdiu na strednej škole, ale ostali verní športu. V minulom školskom roku vybojovali deti z tejto školy dva halové národné rekordy vo viacboji a v štafete.

ZŠ, Ulica sv. Gorazda, Žilina
Žilina (hn/Marián Hudec)
V Základnej škole majú dve triedy pre 26 mimoriadne nadaných detí, ktoré zriadili od 1. septembra 2003. Sú to prváci, ktorí absolvovali príjimacie pohovory z psychologických testov (IQ) a pedagogických testov. Škola má v tomto smere pôsobnosť pre celý Žilinský okres. Žiaci majú povinné predmety ako v klasických triedach, navyše sa učia angličtinu a informatikou, v rámci ktorej je práca s počítačom a na internete. Podľa riaditeľky školy Márie Schronkovej v predmete obohatenie žiaci pracujú s encyklopédiami a tvoria projekty na tému podľa vlastného výberu. Učieľ, ktorý je len koordinátorom na hodine, nemusí dodržať 45 minútové vyučovanie. Na hodinách matematiky, slovenčiny alebo angličtiny sa žiaci delia podľa výkonnosti. " Počas školského roku môžu žiaci z iných škôl absolvovať v triedach pre nadané deti štvrťročný diagnostický pobyt. Po jeho skončení je žiak buď prijatý do triedy pre nadané deti, alebo sa vráti do kmeňovej školy. " zdôranila riaditeľka ZŠ na Ulici sv. Gorazda v Žiline Mária Schronková. V súčasnosti prebiehajú zápisy žiakov do prvých ročníkov ZŠ. O triedy pre nadané deti v spomínanej škole je veľký záujem. Kontak: Tel: 041/5656 878, e-mail:riaditelka@gorazdova.sk.

ZŠ, Ulica mieru, č.18, Bytča
Žilina (hn/Marián Hudec)
V Základnej škole majú dve triedy pre mimoriadne nadané deti a štyri triedy s rozšíreným vyučovaním informatiky a cudzích jazykov. V rámci projektu Infovek je škola otvorená aj pre prácu s počítačom. Má akreditáciu z miniterstva školstva na kurzy pre počítače, ktoré napr. vyžili nezamestnaní prostredníctvom úradu práce. Základná škola na Ul. mieru v Bytči je aj otvorenou školou pre šport. Podmienkou prijatia do triedy pre mimoradne nadané deti je úspešné zvládnutie IQ testov. Žiaci nastupujú už do prvej triedy ale možu do tohoto štúdiu pristúpiť aj počas školského roku. V súčasnosti majú v škole dva ročníky, v prvom je 15 a v druhom 16 žiakov. "Nadaní žiaci v spomínaných dvoch triedach majú podstatne väčšie vedomosti ako ich vrstovníci. Sme zapojení do projektu o mimoriadne nadaných deťoch, kde na Slovensku fungujú takéto triedy asi na 20 normálnych základných školách . Aj naši žiaci môžu neskoršie ísť študovať na osemročné gymnázium alebo pokračovať v klasických gymnáziách, " uviedol riaditeľ školy Rudolf Takáč. Záujemci o štúdium v Základnej škole na Ulici mieru v Bytči môžu telefovať na čísla: 041/ 553 23 45 alebo na mobil: 097/803 872.