04.04.2008, 00:00

História slobodomurárov (chronológia)

okolo roku 4000 pred naším letopočtom
Začiatok éry slobodomurárstva. Aspoň podľa samotných slobodomurárov, ktorí počítajú svoj čas od biblického stvorenia človeka.

okolo roku 950 pred naším letopočtom
Chýrny staroveký staviteľ Hiram Abif začal práce na stavbe Šalamúnovho chrámu. Tradícia datuje korene slobodomurárskeho hnutia až do tohto obdobia.

13. -- 18. storočie
Stavitelia veľkých sakrálnych stavieb, katedrál a chrámov, sa združujú v cechoch, strážia tajomstvá svojho remesla. Cechy sa časom menia na spolky slobodomurárov, do ktorých majú prístup i ľudia mimo murárskej profesie.

1390 -- 1425
Vznikajú rukopisy Regius a Cook, ktoré opisujú slobodomurársky rád. Ide o najstaršie dochované literárne zdroje o slobodomurárstve.

24. jún 1717
Oficiálny vznik slobodomurárskeho hnutia. Štyri nezávislé slobodomurárske lóže v Anglicku sa spojili do prvej Veľkej lóže (The Grand Lodge of England). Približne v tom čase spísal presbyteriánsky duchovný James Anderson hlavné zásady hnutia v diele Ústava slobodomurárov.

1725
Vznik prvej lóže vo Francúzsku.

1733
Založenie prvej lóže v Taliansku.

28. apríla 1738
Pápež Klement XII. vydáva bulu, ktorou zakazuje katolíkom vstupovať do lóží. Slobodomurárov označuje za nemravných a podozrivých z kacírstva.

1741
Založenie prvej lóže v Prahe s názvom U tří korun.

1742
Vzniká prvá lóža slobodomurárov vo Viedni.

okolo roku 1760, najneskôr rok 1771
Bola založená prvá slobodomurárska lóža v Bratislave, vtedajšom Prešporku. Išlo o prvú lóžu na území Slovenska, volala sa Ad Taciturnitatem (K mlčanlivosti). V lóži sa rozprávalo po latinsky.

1769
V Prešove je založená prvá slovenská lóža K cnostnému cestovateľovi.

1794
Cisár František I. po odhalení protištátneho sprisahania, do ktorého boli zapojení aj slobodomurári, plošne zakazuje slobodomurárstva na území celej habsburskej monarchie.

1876
Rakúsko-uhorské vyrovnanie, rozdelenie monarchie. V uhorskej časti je slobodomurárstvo povolené, v rakúskej časti zakázané. V dôsledku toho v Bratislave hosťuje viacero lóží z Viedne, napríklad lóže Zukunft (Budúcnosť), Sokrates, Freundschaft (Priateľstvo), Goethe a iné. Vznikali i domáce prešporské lóže, ako napríklad Wahrheit (Pravda).

14. novembra 1909
V Bratislave vzniká maďarská slobodomurárska lóža Testvériség (Bratstvo).

27. októbra 1923
Vznik národnej Veľkej lóže Československej.

1924
Vznik bratislavskej lóže Ján Kollár.

1926
V Košiciach bola založená lóža Pavol Jozef Šafárik.

1929
V Československej republike pôsobí 29 slobodomurárskych lóží s celkovým počtom členov 1 553. V tom čase v katolíckom Poľsku funguje len 11 lóží, v Nemecku je však až 825 lóží s 81-tisíc členmi. V Maďarsku je registrovaných 82 lóží so 6 124 členmi.

1933
Nástup fašizmu v Nemecku, zhoršovanie situácie v Európe. Zostrenie tlaku proti slobodomurárstvu, členovia lóží sú obviňovaní zo sprisahaní. Súvisí to okrem iného i s prenasledovaním Židov, ktorí sú v nacistickej ideológii neoddeliteľne spájaní so slobodomurárstvom.

október 1938
Rozpustenie slobodomurárskych lóží v Československu.

1947
Obnovenie slobodomurárstva v Československu. Nemalo však dlhé trvanie.

1951
Pod vplyvom tlaku totalitného komunistického režimu sa lóže v Československu opäť rozpustili.

1990
Obnovenie slobodomurárstva v Československu, v Prahe.

1993
Obnovenie hnutia slobodomurárov na Slovensku. Založenie lóže Humanizmus.

2008
Začlenenie troch slovenských lóží do Veľkej lóže Českej republiky. Vznik slovenského dištriktu s cieľom premeniť ho časom na plne nezávislú Veľkú slovenskú lóžu.