13.08.2013, 21:09

Celý jeden rok. Tak dlho u vás môžu byť daniari (video)

Oznámenie o daňovej kontrole patrí k najmenej obľúbenej pošte podnikateľov. Preto je vopred lepšie vedieť, čo všetko sa s ňou spája. Zisťovali sme za vás.

 

1. Čo môžu daňoví úradníci kontrolovať?
Všetky skutočnosti, od ktorých závisí správne určenie dane alebo predpisy, ktoré sa týkajú najmä účtovných pravidiel. Naopak, daniari nemôžu kontrolovať skutočnosti, pri ktorých už uplynula zákonná lehota. Taktiež nemožno opakovane kontrolovať to, čo sa už predtým kontrolovalo. Jedine ak to výslovne prikazuje zákon.

2. Čo sa preveruje najčastejšie?
Jednoznačne daň z pridanej hodnoty. Ďalšími atraktívnymi témami sú transferové oceňovanie v prípade medzinárodných spoločností, ale aj kontrola dane z príjmov vo všeobecnosti.

3. Kedy sa kontrola začína?
Daňovník dostane oznámenie, ktoré obsahuje všetky podrobnosti. Je v ňom rozsah dokladov, ktoré si má pripraviť, ako aj lehota na ich predloženie. S výnimkou kontroly zisťujúcej oprávnenosť nároku, ktorý sa viaže na vrátenie nadmerného odpočtu DPH, si väčšinou možno začiatok výkonu kontroly dohodnúť. V niektorých konkrétnych prípadoch sa zaslanie oznámenia nevyžaduje – tu však ide o špeciálne kontroly, prípadne musia existovať špeciálne dôvody, napríklad kontrola na žiadosť polície či podobných orgánov.

4. Ako vyzerá samotná kontrola?
Podnikateľ musí umožniť riadne vykonanie kontroly. Musí preto vytvoriť podmienky pre kontrolóra a predložiť, či požičať dokumenty a evidencie. Najčastejšie sa celý proces začína pri evidencii DPH alebo finančných výkazoch. Potom prídu na rad faktúry alebo zmluvy uzavreté daňovníkom.

5. Daňovník musí poskytnúť požadované informácie.
Podať ústne alebo písomné vysvetlenia k dokladom. Na druhej strane – poskytovať uvedené vysvetlenia je aj právo daňovníka. Rovnako ako i navrhovať ďalšie dôkazy.

6. Od roku 2011 sa formálne zakotvila nová povinnosť kontrolórov.
Ak majú pochybnosti  o výške dane, daňovník môže očakávať písomnú výzvu, v ktorej kontrolór sformuluje, v čom vidí nedostatky alebo konkrétne kontrolné zistenia. Proti nim sa môže daňovník efektívnejšie brániť a nenastávajú prekvapenia pri doručení protokolu z kontroly.

7. Ako dlho môže trvať kontrola?
Zákon určuje lehotu najviac jedného roka, ale pri kontrolách zahraničných firiem ju môže v odôvodnených prípadoch Finančné riaditeľstvo predĺžiť, a to až o rok. Lehota sa môže aj prerušiť – na pokyn správcu dane v nasledujúcich prípadoch: ak vie, že sa začalo konanie o predbežnej otázke, ak sa začalo konanie o inej skutočnosti, ktorá je dôležitá na vydanie rozhodnutia, alebo ak je potrebné získať informáciu z iného štátu EÚ. Počas kontroly môžu bežať aj iné, už kratšie lehoty. Ich dĺžka závisí od kontrolóra. Je to napríklad lehota na predloženie určitých listín, dôkazov či vysvetlení. Nesmie však byť neprimerane krátka a pri väčšine kontrol je možné ich so správcom dane neformálne dohodnúť alebo požiadať ho o ich prípadné predĺženie.

Zdroj: PwC

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.