19.09.2013, 00:00

Peniaze dáte štátu, ako autor alebo za umelecký výkon

Dnes si vysvetlíme situáciu, za akých podmienok platí tento variant presne naopak.

V minulej 1. časti seriálu venovanom príjmom v rámci slobodných povolaní sme si priblížili, prečo je niekedy výhodnejšie zdaniť autorské články v daňovom priznaní, a nie zrážkovou daňou.

Niekoľko faktov:
Výška honorárov by mala byť maximálne po hranicu, pri prekročení ktorej sa autor musí prihlásiť do Sociálnej poisťovne (za rok 2013 je hranica 4 830 eur).
Paušálne výdavky sú obmedzené na 5 040 eur ročne. Pri honorároch nad 12 600 eur ročne tak prestávajú byť zaujímavé.
Sadzba dane pri výpočte v daňovom priznaní je 19 % až po základ dane 34 401,74 eura, nad tým je sadzba dane už 25 %. 

Príklad z praxe:
V prípade pána Bohuša je zdanenie zrážkovou daňou jednoznačne výhodnejšie. Preto, lebo okrem príjmu za články už má aj iné príjmy z vytvorenia autorských diel alebo z umeleckého výkonu – píše scenáre, účinkuje v dabingu, moderuje podujatia atď. Jeho hrubý príjem za rok 2013 je tak 15 000 eur. Okrem toho má z už spomínaných článkov dohodnuté honoráre – za rok 2013 je to 1000 eur.

papier.jpg

1. alternatíva: príspevky do časopisov mu budú zdanené zrážkovou daňou 
Ak sa pán Bohuš nedohodne s vydavateľmi inak, tí mu honoráre zdania zrážkovou daňou: 19 % z (1000 – 20) = 19 % z 980 = 186,20 eura (20 eur sú príspevky do Literárneho fondu). Pri tomto spôsobe zdanenia pán Bohuš „stratí“ z honorára sumu 186,20 + 20 = 206,20 eura.

2. alternatíva: príspevky do časopisov nebudú zdanené zrážkovou daňou
Pán Bohuš sa vopred písomne dohodne s vydavateľmi, že z honorárov mu nestrhnú zrážkovú daň. Tí mu teda z honorára 1000 eur zrazia len príspevky do Literárneho fondu 20 eur. Pán Bohuš príjmy z honorárov uvedie vo svojom priznaní za rok 2013 ako príjmy podľa zákona o dani z príjmov, a tie si môže znížiť o preukázateľné výdavky alebo o paušálne výdavky vo výške 40 % a o odvody. On sa rozhodne pre paušál. Dosahuje však už príjmy aj za scenáre, dabing, moderovanie atď., a to 15 000 eur. Paušálne výdavky pritom môže mať vo výške 5 040 eur, a to rovnako z príjmu 15 000 eur (scenáre, dabing, moderovanie), ako aj z príjmu 16 000 eur (scenáre, dabing, moderovanie, honoráre za články). Od príjmu 1000 eur za články si tak pán Bohuš v daňovom priznaní vlastne paušálne výdavky neodpočíta, odpočíta si len prípadné odvody, ktoré platil v roku 2013. Základ dane z honorárov tak fakticky bude celých 1 000 eur. Od neho si odpočítava aj nezdaniteľné časti, tie si však odpočítava tak či tak zo základu dane z príjmov za scenáre, dabing a moderovanie, čiže pri dani z honorárov za články takto „neušetrí“.

Sadzba dane je 19 %. Celkový základ dane má nižší ako 34 401,74 eura, od ktorej by už sadzba bola 25 %. Daň z honorárov tak bude 19 % z 1 000 eur = 190 eur.

Pán Bohuš však bude musieť zaplatiť aj zdravotné poistenie na základe ročného zúčtovania za rok 2013, ktoré mu vykoná zdravotná poisťovňa. Vymeriavacím základom za rok 2013 bude suma základu dane vydelená koeficientom 1,9, čiže v prepočte z honorárov suma 1 000 / 1,9 = 526,31 eura. Zdravotné poistenie bude 14 % z vymeriavacieho základu = 73,68 eura. Pán Bohuš má však celkové príjmy za rok 2013 vyššie než 4 830 eur, preto z nich musí platiť aj sociálne poistenie. Vymeriavacím základom pripadajúcim na 1 mesiac od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015 bude v prepočte z honorárov za články suma 1 000 / 1,9 / 12 = 43,85 eura. Poistné do Sociálky bude 33 15 % z vymeriavacieho základu = 33,15 % z 43,85, čo je približne 14,53 a za 12 mesiacov je to 174,36 eura.

Spolu zaplatí pán Bohuš z 1 000-eurového honorára za články odvody 248,04 eura. Poistné do zdravotky a do Sociálky zaplatí však postupne až v rokoch 2014 a 2015, o zaplatenú sumu si zníži svoj základ dane za rok 1014 a 2015 – jeho daň za roky 2014 a 2015 tak bude nižšia o (19 % z 248,04) sumu 47,12 eura. Pri tomto spôsobe zdanenia tak „stratí“ z honorára sumu až 190 – 47,12 + 248,04 + 20 = 410,92 eura (daň za rok 2013 – úspora na dani za roky 2014 a 2015 + zdravotné a sociálne poistenie + Litfond).

Pri 1. alternative (zrážková daň) je daň z honorárov len” 206,20 eura, kým pri 2. alternative (daňové priznanie) je až 410,92 eura

 

Výsledok: ak máte okrem honorárov za články aj iné umelecké príjmy, je výhodnejšie využiť zrážkovú daň.