29.07.2013, 10:00

Chcete živnosť? Na tieto otázky musíte poznať odpoveď

Ak chcete príspevok na živnosť, úrady práce vás môžu preskúšať, čo všetko viete o živnosti. HNporadňa vám každý pondelok prináša "ťahák" s odpoveďami.

Ak chcete príspevok na živnosť, úrady práce vás môžu preskúšať, čo všetko viete o živnosti. HNporadňa vám každý pondelok prináša „ťahák“ s odpoveďami. Viete všetko o živnosti? Chcete si ju iba založiť, alebo premýšľate nad tým, že by ste na jej rozbeh použili pomoc vo forme príspevku od úradov práce? Ak áno, môžete prejsť 100 otázkovým testom. My vám prinášame odpoveď na druhých päť. 

 

OTÁZKA ODPOVEĎ
Aké inštitúcia vydáva výpis zo živnostenského registra? 

Výpis vydávajú živnostenské úrady. Z verejnej časti registra má na výpis právo každý občan. Ak vo verejnej časti registra zápis nie je, úrad o tom na požiadanie vydá potvrdenie. Údaje z neverejnej časti registra možno poskytnúť iba fyzickej osobe, ktorej sa týkajú.

 

Kedy podnikateľ oznámi príslušnému živnostenskému úradu zriadenie prevádzkarne?

Podnikateľ to oznámi najneskôr v deň jej zriadenia. Prevádzkarňou je priestor, v ktorom živnostník pracuje. Ale nie je ňou tá časť jeho priestorov, v ktorej sú technické a technologické zariadenia, napríklad rozvody energií, vody, hoci slúčia na zabezpečenie chodu prevádzkárne.

 

Musí živnostenský úrad uložiť pokutu pri zistení porušenia živnostenského zákona ?

Áno, musí, ale prihliada na závažnosť, čas trvania a následky protiprávneho konania. Napríklad pri voľnej živnosti úrad uloží fyzickej, alebo právnickej osobe, ktorá podniká bez živnostenského oprávnenia, pokutu až do 1 659 eur. Pri remeselnej živnosti je to až do 3 319 eur. Na doklade o uložení pokuty musí byť vyznačený údaj o tom, kedy a za aké porušenie povinnosti bola uložená.

Dokedy je možné odvolať sa proti uloženiu blokovej pokuty?

 

Proti uloženiu blokovej pokuty sa nedá odvolať.

Akú registráciu zabezpečí za podnikateľa odbor živnostenského podnikania obvodného úradu cez jednotné kontaktné miesto?

Okrem vybavenia samotného živnostenského oprávnenia sa prostredníctvom kontaktného miesta dá zaregistrovať do zdravotnej poisťovne a na daňový úrad. Stačí na to vyplniť formulár. Všetko ostatné bezplatne zabezpečí pracovník kontaktnémo miesta. Ale pozor: Ak ste platiteľom DPH, registráciu si musíte zabezpečiť na daňovom úrade osobne. Jednotné kontaktné miesto nezabezpečí ani registráciu do Sociálnej poisťovne a pre platiteľov spotrebnej dane ani na Colnej správe.

Súvisiace články