22.07.2013, 20:10

Prerušiť alebo ukončiť živnosť? Tu je návod, ako na to

S prerušením a ukončením podnikania sú spojené viaceré právne kroky, ktoré musí živnostník dodržať.

Zvýšenie odvodov živnostníkom, stanovenie stropu pri paušálnych výdavkoch na 5 040 eur ročne (420 eur mesačne),  povinnosť platiť odvody aj za dohodárov a ďalšie zmeny, nútia mnohých živnostníkov prerušiť, alebo ukončiť podnikanie.

Prerušenie živnosti
Predstavuje dočasný zánik živnostenského oprávnenia na vymedzené obdobie. Živnostník, ktorý sa z akéhokoľvek dôvodu rozhodol na určitý čas prerušiť biznis, musí to oznámiť živnostenskému úradu v mieste jeho podnikania. Pozastavenie živnosti sa oznamuje písomne na tlačive ministerstva vnútra. Tlačivo je dostupné na stránke http://www.minv.sk/?ine-vzory-tlaciv. Za jeho podanie sa platí správny poplatok 4 eurá.

Rozhodnutie o pozastavení živnosti úrad nevydáva, iba potvrdí prijatie oznámenia. Na základe toho pozastaví živnosť  v deň, ktorý je uvedený v oznámení. Ak tento údaj nie je na tlačive napísaný, tak sa živnosť pozastavuje dňom doručenia oznámenia.Pozastavenie živnosti je časovo obmedzené. Minimálna doba je 6 mesiacov, maximálna však až 3 roky. 

Ukončenie živnosti
Aj rozhodnutie skončiť s podnikaním oznamuje živnostník na príslušný živnostenský úrad. Aj v tomto prípade je tlačivo k dispozícii na stránke ministerstva vnútra. Úrad po doručení oznámenia zruší živnosť ku dňu uvedeného v oznámení. Ak  podnikateľ tento dátum na tlačivo nenapísal, tak sa živnosť zruší v deň nasledujúcemu po dni, v ktorom bolo oznámenie doručené. Za zrušenie živnostenského oprávnenia sa správny poplatok neplatí.

Údaj o prerušení alebo ukončení podnikania zverejní úrad v živnostenskom registri na internetovej stránke www.zrsr.sk.

Povinnosti živnostníka voči:

Daňovému úradu
Živnostník, ktorý ukončil podnikanie, musí to oznámiť daňovému úradu. V lehote do 15 dní požiada o zrušenie registrácie. K žiadosti priloží kópiou potvrdenia o ukončení podnikania vydaného živnostenským úradom. V rovnakej lehote vráti daňovému úradu osvedčenie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ).

Sociálnej poisťovni
Potvrdenie o ukončení podnikania vydané živnostenským úradom treba doručiť do 8 dní Sociálnej poisťovni.

Zdravotnej poisťovni
Potvrdenie o ukončení podnikania vydané príslušným živnostenským úradom je potrebné tiež do 8 dní doručiť zdravotnej poisťovni.   

Ako platiteľa DPH
Živnostník, ktorý je platiteľ DPH, musí pred ukončením podnikania požiadať daňový úrad o zrušenie registrácie platiteľa DPH. Úrad mu potom určí posledné zdaňovacie obdobie. Po jeho uplynutí prestáva byť platiteľom DPH a do 10 dní  musí vrátiť osvedčenie o registrácii platiteľa DPH.

Ak v oznámení o ukončení podnikania živnostník uvedie, že žiada, aby ukončenie podnikania bolo oznámené daňovému úradu a zdravotnej poisťovni, vybaví to za neho živnostenský úrad.

Zdroj: Barbora Lániková, Lanikova Group, advokátska kancelária