22.07.2013, 12:00

Chcete živnosť? Na tieto otázky musíte poznať odpoveď

Úrady práce vás môžu preskúšať, čo všetko viete o živnosti. HNporadňa vám každý pondelok prinesie ťahák s odpoveďami. Viete všetko o živnosti?

Chcete si ju iba založiť, alebo premýšľate nad tým, že by ste na jej rozbeh použili pomoc vo forme príspevku od úradov práce? Ak áno, môžete prejsť 100 otázkovým testom. My vám prinášame odpoveď na prvých 5. 

 

OTÁZKY

ODPOVEDE

 

Čo je živnosťou podľa zákona o živnostenskom podnikaní?

 

 

 

Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených živnostenským zákonom.

Čo nie je živnosťou podľa zákona
o živnostenskom podnikaná?

– liečiteľská činnosť

– predaj nespracovaných rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti fyzickými osobami na prenajatom mieste, trhovisku, alebo v tržnici

– činnosť bánk a pobočiek zahraničných bánk, inštitúcií elektronických peňazí, prevádzkovanie platobných systémov, poisťovní, dôchodkových správcovských a doplnkových dôchodkových spoločností, búrz, organizátorov verejných trhov, obchodníkov s cennými papiermi, ratingových agentúr, osôb poskytujúcich spotrebiteľské úvery

– prevádzkovanie hazardných hier

– banská činnosť a dobývanie ložísk vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov

– výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny, činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, výroba, preprava, distribúcia, dodávka a uskladňovanie plynu, prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob

– poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

– vnútrozemská verejná vodná doprava, námorná plavba a morský rybolov

– výroba humánnych a veterinárnych liekov a ich veľkodistribúcia

– rozhlasové a televízne vysielanie,

– poskytovanie poštových služieb a univerzálnej poštovej služby

– pravidelná autobusová doprava, medzinárodná nepravidelná autobusová doprava, medzinárodná nákladná cestná doprava

– podnikanie v jadrovej energetike

– výroba liehu a jeho uvádzanie do obehu okrem uvádzania liehu do obehu v spotrebiteľskom balení

– prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby a technickej služby na ochranu majetku a osôb

– letecká doprava a prevádzkovanie civilných letísk

– obchod s výrobkami obranného priemyslu

– vykonávanie technických a emisných kontrol vozidiel

– výroba tepla a jeho rozvod

Na uvedené činnosti treba spravidla licenciu.

Živnosťou nie je ani činnosť, ktorá svojou povahou síce spĺňa znaky živnosti, ale je v rozpore s dobrými mravmi

 

Aké sú všeobecné podmienky
prevádzkovania živnosti fyzickými osobami?

– dosiahnutie 18 rokov

– spôsobilosť na právne úkony

– bezúhonnosť

Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za hospodársky trestný čin, alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania

 

Kedy vzniká u fyzickej osoby spôsobilosť
na právne úkony?

– ak dosiahne 18 rokov

– v mene fyzickej osoby, ktorá z dôvodu nízkeho veku, alebo rozhodnutia súdu nemá plnú spôsobilosť na právne úkony, možno živnosť prevádzkovať so súhlasom súdu, ak to navrhne jej zákonný zástupca. V tomto prípade zodpovedného zástupcu ustanoví zákonný zástupca so súhlasom súdu. Živnosť ohlási zákonný zástupca. Ak ohlásenie podáva zákonný zástupca osoby, ktorá nemá plnú spôsobilosť na právne úkony, doloží aj súhlas príslušného súdu

 

Kedy vzniká živnostenské oprávnenie?

Oprávnenie prevádzkovať živnosť vzniká právnickým osobám zapísaným do obchodného registra. Firmám, ktoré sa do registra nezapisujú a fyzickým osobám s bydliskom v členskom štáte EÚ, alebo Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj vzniká živnosť dňom jej ohlásenia.

Živnostenský zákon hovorí, že ohlásenie, ktorým vzniklo živnostenské oprávnenie, „nemožno vziať späť“. Živnosť sa však môže prerušiť, alebo zrušiť.