19.08.2013, 10:00

Chcete si založiť živnosť? Otestujte sa, čo všetko o nej viete

Rezort práce vám môže prispieť na rozbeh živnosti. Ale predtým vás komisia môže preskúšať, čo všetko o nej viete. HNporadňa vám prináša ďalšie odpovede, ktoré by ste mali vedieť.

Ak ste sa rozhodli podnikať ako živnostník a požiadať o príspevok z úradu práce na rozbeh biznisu, môžete absolvovať prípravu na začatie samostatnej zárobkovej činnosti. Zabezpečí ju úrad práce a je bezplatná. Do mája tohto roku bola príprava povinnou podmienkou na získanie príspevku. V súčasnosti je dobrovoľná. Ak sa ju rozhodnete absolvovať, skončíte ju záverečným testom. Budete odpovedať na sto otázok. Dnes vám prinášame piate pokračovanie „ťaháka“. O tom, kto dostane podporu, rozhodne rezortná komisia.

 

1. Musí byť zodpovedný zástupca u podnikateľa – fyzickej osoby v pracovnom pomere, pokiaľ to nie je manžela alebo príbuzný  v priamom rade?

 Zodpovedný zástupca je fyzická osoba ustanovená podnikateľom, prostredníctvom ktorej zabezpečuje odborné vykonávanie činnosti počas prevádzkovania živnosti. Zodpovedný zástupca musí byť v pracovnom pomere k podnikateľovi. To ale neplatí, ak je ním manžel (manželka) podnikateľa, alebo podnikateľov príbuzný v priamom rade.  Zodpovedný zástupca musí mať bydlisko na území Slovenskej republiky, alebo iné oprávnenie na pobyt

 

 

2. Aké sú základné druhy živností podľa zákona o živnostenskom podnikaní?

 a) remeselné, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore

 b) viazané, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná iným spôsobom. Napríklad rekvalifikáciou a podobne. 

 c) voľné, ak nie je ako podmienka prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť podnikateľa.

  

3. Čo sa rozumie pod pojmom prevádzkareň?

 Prevádzkarňou je  priestor, v ktorom sa vykonáva živnosť. Nie je ním priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti, ani technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti či súvisiace s výkonom živnosti.

 Združenou prevádzkarňou je trvalo zriadený, spravidla uzavretý priestor, v ktorom živnostník vyrába, pričom to zahŕňa súbor činností spĺňajúcich znaky samostatných živností. Ide o prípady, keď pracovný, technický alebo technologický postup nadväzuje na seba, alebo inak spolu súvisí. V združenej prevádzkárni spravidla pracuje viac ľudí.

 Za priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti sa považujú najmä:

 a) priestor určený na uskladnenie surovín a tovaru podnikateľa,

 b) stanovištia, odstavné plochy pre motorové vozidlá, garáže a priestory určené na zabezpečenie údržby a technickú kontrolu vozidiel,

 c) miesto podnikania fyzickej osoby, sídlo právnickej osoby,

 d) výstavné priestory a vzorkové predajne,

 e) priestor na prijímanie zákaziek alebo tovaru a na jeho vydávanie.

 

 4. Je finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo živnosťou?

 Nie je. Zákon hovorí: Živnosťou nie je burzové maklérstvo, práca samostatných finančných agentov, finančných poradcov a iných fyzických osôb oprávnených vykonávať finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo. Živnosťou tiež nie je činnosť bánk a pobočiek zahraničných bánk, iných poskytovateľov platobných služieb, prevádzkovateľov platobných systémov, poisťovní, dôchodkových správcovských spoločností, doplnkových dôchodkových spoločností, búrz, organizátorov verejných trhov, obchodníkov s cennými papiermi, zriaďovanie a správa kolektívnych majetkových účastí a iných právnických osôb oprávnených poskytovať poradenstvo, sprostredkovanie, alebo finančné služby na kapitálovom trhu.  

  

 5. Ručí živnostník (fyzická osoba) za svoje záväzky z podnikania?

Živnostník - fyzická osoba ručí za záväzky firmy celým svojím majetkom, vrátane svojho súkromného majetku. To znamená, že ak sa firma živnostníka dostane do finančných problémov a nie je schopná vyrovnať svoje záväzky, môže súd (veritelia)  siahnuť na jeho súkromný majetok. Z neho sa tieto záväzky, alebo aspoň ich časť, uhradia.

Exekútor môže zabaviť peniaze aj na súkromnom nepodnikateľskom účte, na termínovanom vklade, ale aj auto, byt, či dom.

Živnosti sú: