10.09.2013, 00:00

Chýba vám odbornosť? Pomôže zodpovedný zástupca

Povieme kto je zodpovedný zástupca a kedy si ho živnostník musí ustanoviť. Tiež sa dozviete, čo sa sa stane so živnosťou, keď podnikateľ umrie.

 

Chcete si založiť živnosť a požiadať úrad práce o príspevok na jej rozbeh? Prípravu na začatie samostatnej zárobkovej činnosti vám zabezpečí úrad práce a je bezplatná. Ak sa ju rozhodnete absolvovať, skončíte ju záverečným testom. Budete odpovedať na mnoho otázok. Dnes vám prinášame ôsme pokračovanie otázok a odpovedí, ktoré vám pomôžu v teste uspieť.

 

Otázky:

 Odpovede:

Kto je to zodpovedný zástupca?

Zodpovedný zástupca je fyzická osoba ustanovená podnikateľom, ktorej prostredníctvom zabezpečuje odborné vykonávanie činnosti počas prevádzkovania živnosti. Zodpovedný zástupca musí byť u živnostníka v pracovnom pomere. 

To neplatí, ak je ním za podmienok upravených osobitným zákonom manžel (manželka) podnikateľa, alebo podnikateľov príbuzný v priamom rade, či súrodenec, prípadne spoločník, ak ide o právnickú osobu. Ak ide o obec, tak zodpovedným zástupcom je starosta.

 

Kedy sa ustanovuje zodpovedný zástupca?

Ak je podnikateľom fyzická osoba, môže ustanoviť zodpovedného zástupcu, ktorého prostredníctvom bude živnosť odborne prevádzkovať. Urobí tak v prípade, že ako fyzická osoba nespĺňa podmienky prevádzkovania remeselnej, alebo viazanej živnosti. To znamená, že nemá napríklad výučný list v danom odbore.

Ale pozor. Zodpovedným zástupcom právnickej osoby nemôže byť člen dozornej rady, prípadne člen iného kontrolného orgánu tejto právnickej osoby. Zodpovedným zástupcom fyzickej osoby ani právnickej osoby nemôže byť osoba, ktorej bolo zrušené živnostenské oprávnenie.

Túto funkciu možno vykonávať len v jednej prevádzkarni. V opodstatnených prípadoch môže živnostenský úrad povoliť výnimku.

 

Koľko zodpovedných zástupcov treba, ak má podnikateľ viac prevádzok a ako sa skončí ich činnosť?

Podnikateľ, ktorý má zriadených viac ako jednu prevádzkareň, alebo má združenú prevádzkareň a v nich vykonáva remeselnú, alebo viazanú živnosť, musí ustanoviť jedného, alebo viacerých zodpovedných zástupcov pre každú takúto dieľňu.

Ustanovenie zodpovedného zástupcu, ako aj ukončenie výkonu jeho funkcie oznámi podnikateľ živnostenskému úradu do 15 dní. Ak zodpovedný zástupca prestane vykonávať funkciu, musí podnikateľ do 15 dní ustanoviť nového zodpovedného zástupcu. Kým tak neurobí, môže pokračovať v živnosti len za predpokladu, že tým neohrozí život, zdravie a bezpečnosť ľudí.

 

Môžu po úmrtí živnostníka pokračovať v jeho práci rodinní príslušníci?

Ak živnostník zomrie, môžu v živnosti pokračovať až do skončenia konania o prerokovaní jeho pozostalosti dediči zo zákona, ak niet dedičov zo závetu. Pokračovať môžu aj dedičia zo závetu a pozostalý manžel, aj keď nie je dedičom, ale je spoluvlastníkom majetku používaného na výkon živnosti.

Po skončení dedičského konania môžu pokračovať v živnosti osoby, ktoré nadobudli majetkový podiel používaný na prevádzkovanie živnosti. Pokračovanie v živnosti oznámia živnostenskému úradu do jedného mesiaca od skončenia dedičského konania.

Ak však do šiestich mesiacov od skončenia konania o dedičstve nezískajú vlastné živnostenské oprávnenie, nemôžu v živnosti pokračovať.

 

Aké sú práva pozostalého manžela živnostníka?

Pozostalý manžel, ktorý bol spoluvlastníkom majetku používaného na prevádzkovanie živnosti, alebo ktorý tento majetok či podiel na ňom zdedil, môže pokračovať v živnosti aj po tejto lehote na základe živnostenského oprávnenia poručiteľa.

Ak je pozostalý manžel podnikateľom, oznámi živnostenskému úradu obchodné meno, pod ktorým bude pokračovať v živnosti a ďalšie údaje potrebné na vydanie nového osvedčenia o živnostenskom oprávnení.