09.02.2004, 00:00

Národný zoznam zostáva otvorený

Ani na ostatnom stretnutí ministra životného prostredia s ministrami hospodárstva, pôdohospodárstva a financií, sa nepodarilo dospieť k dohode o národnom zozname navrhovaných území európskeho významu, ktoré sa majú stať súčasťou siete chránených území NATURA 2000. Jeho príprava, schválenie a odoslanie Európskej komisii (EK) je jedným z integračných záväzkov, ktoré musí SR splniť najneskôr ku dňu svojho vstupu do EÚ.
Rokovanie šéfov spomenutých rezortov sa uskutočnilo koncom minulého týždňa po tom, čo vláda 17. decembra 2003 prerušila po námietkach ministrov pôdohospodárstva a hospodárstva rokovanie o rezortom životného prostredia predloženom zozname navrhovaných území európskeho významu. Minister životného prostredia László Miklós povedal, že v rámci ostatného rokovania sa podarilo len spresniť, ktoré konkrétne otázky je potrebné vyjasniť. Ekonomickí ministri teda od rezortu životného prostredia očakávajú analýzu režimu navrhovaných území európskeho významu do ich schválenia EK a po ňom, a to predovšetkým v tom zmysle, či to bude obmedzovať prípadnú možnosť znižovania jednotlivých stupňov ochrany prírody.
Ekonomickí ministri chcú záruky
Podľa ministra hospodárstva Pavla Ruska výhrady ekonomických rezortov proti zoznamu navrhovaných území európskeho významu spočívajú v obave, že "len čo sa aj súčasné chránené územia nahlásia ako územia NATURA do Bruselu, bude problém s menením dnes platných ochranných zón. My si myslíme, že súčasný systém klasifikácie ochranných zón podľa stupňov ochrany nie je správny a treba ho upraviť. Treba umožniť, aby sa v danom regióne mohol viac rozvíjať turistický ruch, stavby a určité veci, ktoré ovplyvňujú aj ekonomické činnosti v týchto oblastiach, a nie za každú cenu chrániť všetko nad potrebnú alebo únosnú mieru," povedal po rokovaní Pavol Rusko. "Keď dostaneme záruku, že aj po tom, čo národný zoznam nahlásime Bruselu, bude možné v týchto územiach podľa dohody so ZMOS-om, podnikateľmi, regiónmi a ostatnými ministerstvami upravovať ochranné zóny, nie je problém, aby bol tento materiál schválený vo vláde," konštatoval Rusko.
MŽP však argumentuje tým, že výber lokalít sa robil podľa striktne vedeckých kritérií stanovených odborníkmi EK, ktorí budú národný zoznam SR aj posudzovať. Ak nebudú do zoznamu zaradené lokality spĺňajúce stanovené kritériá, môže EK skonštatovať, že náš zoznam je nedostatočný, teda, že sme do neho nezaradili dostatočné množstvo a kvalitu území. To však Pavol Rusko označil za problém ministerstva životného prostredia a Európskej komisie. "My ochraňujeme záujmy rozvoja turistického ruchu, rozvoja regiónov, a myslím si, že v tomto smere je potrebné trpezlivo hľadať konsenzus," uviedol Rusko. Minister hospodárstva odmietol tvrdenie, že hospodárske rezorty svojím postojom spochybňujú vedecké kritériá na výber lokalít pre sieť NATURA 2000. Podľa neho spochybňujú "režim chránenia a stupeň ochrany v týchto oblastiach".
NATURA zóny nepozná
Minister životného prostredia László Miklós však upozornil, že NATURA 2000 nepozná ochranu prírody podľa zón, preto podľa neho bude možné meniť zonáciu aj v územiach zaradených do tejto sústavy. Navyše tam, kde sa navrhované územie prekrýva s existujúcim územím, sa nepočíta so zvyšovaním súčasného stupňa ochrany. Podľa MŽP by mohlo dokonca dôjsť k zníženiu piateho stupňa ochrany v niektorých už existujúcich územiach. K zníženiu stupňa ochrany môže dôjsť len zonáciou národných parkov, ktorú možno urobiť len po dohode s ministerstvom pôdohospodárstva. Tú sa však nedarí dosiahnuť. V záujme cestovného ruchu sa podľa Miklósa už teraz pracuje na prezónovaní Tatranského národného parku, kde sa vo veľkej miere berie ohľad aj na požiadavky mesta Vysoké Tatry.
Podľa Lázslóa Miklósa vznikli problémy kvôli tomu, že niektorí "majitelia lesov chcú buď peniaze alebo nesúhlasia". MŽP sa však určitému odškodneniu vlastníkov v rámci tzv. majetkové ujmy nebráni. Miklós však zdôrazňuje, že mnohé požiadavky vychádzajú len z predstavy -- ak vlastním les v chránenom území, okamžite musím dostať vyplatenú ujmu. Tá je však podľa neho mylná, pretože aj v chránených lesoch, dokonca aj v národných parkoch, sa hospodári. "Ochrana prírody ešte nie je ujma, tú treba presvedčivo dokázať," zdôraznil Miklós. Nejeden žiadateľ má však problém už len s dokladovaním vlastníctva daného pozemku.

Formy vlastníctva navrhovaných území euróspekho významu v rámci súčasnej siete chránených území
Rozloha v jednotlivých stupňoch ochrany (v ha)
Druh vlastníctva 2 3 4 5
neznámi vlastníci 484,893 158,091 359,426 1067,643
štátne majetky 9,974 118,259 157,978 15,41
školské majetky 56,476
štátne podniky a organizácie lesné hospodárstva 188414,358 156979,238 14939,885 61611,915
vojenské lesy a majetky vo vojenských obvodoch 5461,431 1528,94 7,72 284,014
majetok obcí 8037,179 8772,575 1162,444 1416,986
poľnohospodárske družstvá 18200,284 7888,822 1587,084 484,868
záhumienky poľnohospodárskych družstiev 40,736 4,897 4,583
akciové a ďalšie spoločnosti, ostatné podniky súkr. sektora 18175,226 7196,17 969,437 2091,998
samostatne hospodáriace fyzické osoby 4690,861 3533,4 280,908 580,931
cirkvi 1401,589 2251,157 108,128 4,924
fyzické a právnické osoby 8784,143 1647,664 1394,302 430,928
spoločné majetky (urbariáty, komposesoráty, atď.) 7409,16 15035,751 945,44 7886,646
Slovenský pozemkový fond 14,807 1,087
ostatné podniky, organizácie, ústavy, hospodárstva 8825,528 1428,707 79,19 741,661
Spolu 270006,645 206543,671 21996,525 76619,011 575165,852

Zdroj: MŽP SR

Rozloha jednotlivých stupňov ochrany v súčasnosti a po schválení návrhu národného zoznamu NATURA 2000

Stupeň súčasný stav nárast oproti súčasnému stavu zmena po schválení návrhu
ochrany (k 1.1.2003)

ha % SR ha ha % SR
II. 783855 16 76883 860738 17,5
III. 250426 5,1 1155 251581 5,1
IV. 10932 0,2 2301 13233 0,3
V. 99594 2 87 99681 2
Spolu 1,14E+006 23,3 80426 1225233 24,9

Zdroj: MŽP SR

Formy vlastníctva navrhovaných území európskeho významu mimo súčasnej siete chránených území
Rozloha v jednotlivých stupňoch ochrany (v ha)
Druh vlastníctva 2 3 4 5
neznámi vlastníci 92,508 53,138
štátne majetky 5,97 73,465
školské majetky 56,476
štátne podniky a organizácie lesné hospodárstva 50805,202 554,619 676,954 86,49
vojenské lesy a majetky vo vojenských obvodoch 4579,154 7,33
majetok obcí 1218,426 18,269 120,526
poľnohospodárske družstvá 3607,941 305,176 669,927
záhumienky poľnohospodárskych družstiev 1,995 1,067
akciové a ďalšie spoločnosti, ostatné podniky súkr. sektora 5533,951 167,556 91,489
samostatne hospodáriace fyzické osoby 316,75 2,545 71,515
cirkvi 396,316 108,128
fyzické a právnické osoby 3746,136 23,319 356,484
spoločné majetky (urbariáty, komposesoráty, atď.) 2964,821 0,049 8,786
Slovenský pozemkový fond 14,807
ostatné podniky, organizácie, ústavy, hospodárstva 3679,428 0,079
Spolu 77019,881 1153,474 2156,947 86,49 80416,79

Zdroj: MŽP SR

Porovnanie SR s niektorými krajinami EÚ
Krajina Percento územia zaradené do siete NATURA
Dánsko 23,8
Španielsko 23,5
Grécko 20,9
Portugalsko 17,9
Fínsko 17,8
Holandsko 17,7
Slovensko 11,76

Zdroj: MŽP SR