22.12.2011, 00:00

Príklad výpočtu dávky v hmotnej núdzi

Príklad
Dôchodca pred odchodom do riadnej penzie odpracoval 33 rokov. Poberá dôchodok 180 eur a mal jednorazový príjem 220 eur. Býva sám vo vlastnom byte.

Výška nárokov: 181,37 eura (60,50 eura dávka v hmotnej núdzi pre jednotlivca, 2 eurá príspevok na zdravotnú starostlivosť, 63,07 eura ochranný príspevok z dôvodu priznania starobného dôchodku, 55,80 eura príspevok na bývanie pre jednotlivca)

Započítaná výška dôchodku: 120,6 eura (dôchodok 180 eur mínus 33 %, zákonné zníženie je 25 % plus 1 % za každý odpracovaný rok nad 25 rokov)

Výška dávky je rozdiel započítaného dôchodku (120,6 eura) a celkovej výšky nárokov (181,37 eura). Dôchodca má nárok na pomoc od štátu vo výške 60,77 eura.

Jeho jednorazový príjem sa nepovažuje za príjem, na základe ktorého by zanikol nárok na dávku v hmotnej núdzi, pretože úhrnne za 12 mesiacov neprekročil hranicu dvojnásobku životného minima.

Príklad
Dôchodkyňa má starobný dôchodok vo výške 60 eur a vdovský 180 eur. Odpracovala 30 rokov. Býva sama a nemá žiadny iný príjem.

Výška nárokov: 181,37 eura (60,50 eura dávka v hmotnej núdzi pre jednotlivca, 2 eurá príspevok na zdravotnú starostlivosť, 63,07 eura ochranný príspevok z dôvodu priznania starobného dôchodku, 55,80 eura príspevok na bývanie pre jednotlivca)

Započítaná výška dôchodku: 168 eur (starobný 180 eur mínus 30 % = 126 eur, vdovský 60 eur mínus 30 % = 42 eura)

Výška dávky je rozdiel započítaného dôchodku (168 eura) a celkovej výšky nárokov (181,37 eura). Dôchodkyňa má nárok na pomoc od štátu vo výške 13,37 eura.

Príklad
Dôchodca má starobný dôchodok vo výške 140 eur a vdovecký 30 eur. Odpracoval 30 rokov. Býva vo vlastnom dome a po manželke má byt.
Napriek tomu, že súčet jeho penzií nedosahuje výšku životného minima (189,83 eura), nemá nárok na dávku v hmotnej núdzi ani na príspevky k dávke, pretože si môže svoju situáciu zlepšiť predajom alebo prenájmom nehnuteľnosti. V tomto prípade zdedeného bytu.