22.12.2011, 00:00

Podmienky nároku na dávku v hmotnej núdzi

Podmienky nároku
Jednou z podmienok nároku na dávku v hmotnej núdzi je stav, kedy príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum 189,83 eura a občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením.

Posudzovanie príjmu
Za príjem sa na účely určenia súm životného minima nepovažujú:
-- jednorazové štátne sociálne dávky
-- peňažné príspevky občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, okrem príspevku za opatrovanie
-- zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť
-- jednorazová dávka v hmotnej núdzi
-- jednorazový príspevok podľa zákona po vyplatení jednorazového príspevku poberateľovi dôchodku v roku 2004
-- príspevok na stravu
-- vianočný príspevok

Za príjem sa nepovažuje:
-- 25 % z príjmu zo závislej činnosti osôb
-- 25 % zo starobného dôchodku. Ak ste boli dôchodkovo poistený viac ako 25 rokov, táto suma sa zvyšuje o 1% za každý ďalší rok dôchodkového poistenia získaného po 25. roku dôchodkového poistenia
-- 25 % z invalidného dôchodku; zo sociálneho dôchodku priznaného z dôvodu invalidity; z vdovského alebo vdoveckého dôchodku, ak vdova alebo vdovec dovŕšili dôchodkový vek
-- nevyhnutná okamžitá pomoc poskytnutá obcou podľa zákona o obecnom zriadení
-- príjem z príležitostných činností, náhodné a jednorazové príjmy a príjmy získané na základe dohody o vykonaní práce do výšky dvojnásobku životného minima získané za 12 mesiacov

Posudzovanie majetku
Občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s ním spoločne posudzujú, sa nepovažujú za občanov v hmotnej núdzi, ani keď ich príjem nedosahuje životné minimum, ak si svojím majetkom (užívaním, správou, predajom či prenájmom) môžu zabezpečiť základné životné podmienky a pomôcť v hmotnej núdzi.

Od občana a fyzických osôb, ktoré sa s ním posudzujú, nemožno požadovať predaj alebo prenájom
-- nehnuteľnosti, ktorú užívajú na primerané trvalé bývanie
-- poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy, ktorú užívajú pre svoju potrebu
-- hnuteľnej veci, ktorá tvorí nevyhnutné vybavenie domácnosti, alebo na ktorú sa poskytla jednorazová dávka v hmotnej núdzi alebo peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia
-- osobného motorového vozidla, ktorého sú držiteľom alebo vlastníkom (a využívajú ho na individuálnu prepravu z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo jeho hodnota podľa znaleckého posudku nie je vyššia ako 35-násobok životného minima 6 481,65 eura)
Zdroj: ministerstvo práce