14.03.2008, 00:00

Kto je Sylvia Porubänová

Sociologička Sylvia Porubänová sa narodila v roku 1961, dnes sa výskumne a publikačne venuje problematike rovnakých príležitostí mužov a žien a ľudskoprávnym aspektom antidiskriminácie. Významným spôsobom sa angažuje aj v iniciatívach zameraných na zvýšenie spoločenskej a politickej participácie žien a marginalizovaných skupín obyvateľstva. Je výskumnou pracovníčkou na Inštitúte pre výskum práce a rodiny, kde zároveň pôsobí ako zástupkyňa riaditeľky.