31.07.2002, 00:00

Etický kódex pre povolanie sestry

Etický kódex pre povolanie sestry a povolanie pôrodnej asistentky je súčasťou zákona číslo 311/2002 Z. z. o povolaní sestry, o povolaní pôrodnej asistentky, o Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek a o zmene a doplnení zákona SNR číslo 14/1992 Zb. o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov, s účinnosťou od 1. augusta 2002, okrem ú 7 ods. 6 a § 28 ods. 11 tohto zákona, ktoré nadobúdajú účinnosť vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie.

Etický kódex sestry
Etický kódex sestry (kódex) vyjadruje ciele a hodnoty ošetrovateľského povolania. To znamená, že ak sa niekto stane sestrou, berie na seba morálny záväzok, že bude dodržiavať hodnoty a plniť morálne povinnosti vyjadrené v kódexe. Predmetný kódex informuje sestry aj spoločnosť o profesionálnych očakávaniach a požiadavkách, ktoré zodpovedajú etickým normám ošetrovateľského povolania. Sestry tu majú tieto štyri základné zodpovednosti:
1. podporovať zdravie,
2. predchádzať chorobám,
3. obnovovať a udržiavať zdravie,
4. zmierňovať utrpenie.
Pri svojom rozhodovaní a poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu zvažujú sestry dôsledky pre:
-- klienta-pacienta,
-- rodinu a komunitu,
-- všeobecné morálne princípy, z ktorých vyplývajú etické princípy ošetrovateľstva. Medzi najzákladnejšie z nich sú implikované:
a) úcta k človeku a rešpekt k ľudskému životu,
b) autonómia -- sebaurčenie jednotlivca,
c) konanie dobra,
d) vyhýbanie sa spôsobu škody,
e) zachovávanie mlčanlivosti,
f) pravdovravnosť, spoľahlivosť a spravodlivosť v konaní voči ľuďom.

11 "prikázaní pre sestru"
1. Sestra si váži ľudský život, ľudské práva a dôstojnosť každého jednotlivca ako jedinečnej ľudskej bytosti, akceptuje klienta -- pacienta v jeho zdravotnej situácii a poskytuje mu ošetrovateľskú starostlivosť bez ohľadu na pohlavie, etnickú skupinu, rasu, náboženstvo, kultúru, sexuálnu orientáciu, sociálne postavenie a politické presvedčenie.
2. Sestra ochraňuje právo klienta na súkromie tak, že uvážene chráni informácie dôverného charakteru (povinnosti mlčanlivosti môže byť zbavená, ak dá klient-pacient na to výslovný súhlas, alebo ak to zákon ustanovuje).
3. Sestra koná tak, aby ochránila klienta v prípadoch, keď je zdravotná starostlivosť a bezpečnosť klienta ohrozená nekompetentným, neetickým alebo nezákonným konaním niektorého člena zdravotníckeho tímu alebo inej osoby.
4. Sestra je povinná sústavne prehlbovať svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti, udržiavať si profesionálny výkon povolania v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami v ošetrovateľstve a v ďalších vedeckých disciplínach súvisiacich s ošetrovateľstvom.
5. Sestra je osobne zodpovedná za ošetrovateľské rozhodnutia a výkony, ktoré vykonáva samostatne alebo v spolupráci s lekárom.
6. Sestra je zodpovedná za profesionálnu kvalitu ošetrovateľskej starostlivosti (zúčastňuje sa na formulovaní, realizácii a hodnotení noriem -- štandardov ošetrovateľstva).
7. Sestra pri preberaní zodpovednosti za úlohy, ktorými bola poverená zdravotníckymi pracovníkmi, je oprávnená ich prijať len vtedy, ak si je istá, že je spôsobilá na ich výkon z hľadiska svojho
-- vzdelania,
-- vedomostí,
-- schopností a
-- rozsahu skúseností.
Rovnako musí postupovať pri delegovaní ošetrovateľských úkonov na iné osoby.
8. Sestra sa zúčastňuje na činnostiach, ktoré prispievajú k rozvoju teoretickej základne ošetrovateľstva, ako aj na aplikácii vedeckých poznatkov do ošetrovateľskej praxe.
9. Sestra sa podieľa na profesionálnom úsilí o dosiahnutie a udržanie takých pracovných podmienok, ktoré vyústia do vysokej kvality ošetrovateľskej starostlivosti.
10. Sestra sa podieľa na výchove verejnosti k zdravému spôsobu života, podpore a udržiavaní zdravia a na ochrane verejnosti pred nesprávnymi informáciami.
11. Sestra spolupracuje so zdravotníckymi pracovníkmi a s inými pracovníkmi v zdravotníctve, s orgánmi štátnej správy a orgánmi územnej samosprávy a s občianskou verejnosťou pri rozvoji a zjednocovaní úsilia spoločnosti o uspokojovanie zdravotných potrieb obyvateľstva.

Etický kódex pôrodnej asistentky
Etický kódex pôrodnej asistentky vyjadruje základné ciele a hodnoty povolania pôrodnej asistentky. Ak sa niekto stane pôrodnou asistentkou, berie na seba morálny záväzok, že bude dodržiavať hodnoty a plniť špeciálne morálne povinnosti vyjadrené v kódexe.
Kódex zdôrazňuje v povolaní pôrodnej asistentky zodpovednosť a dôveru, ktorú do nej vložila spoločnosť, určuje profesionálne požiadavky, ktoré zodpovedajú etickým normám povolania pôrodnej asistentky. Tento kódex stanovuje všeobecné princípy na usmernenie pôrodnej asistentky a hodnotenie pôrodníckych služieb. Kódex však nezabezpečuje kvalitu správania jednotlivých pôrodných asistentiek, ktoré si vyžaduje profesionálna prax. Profesionálnu a osobnú integritu môže totiž zabezpečiť len pôrodná asistentka vnútorne stotožnená s profesionálnym kódexom správania. Kódex teda poskytuje pôrodným asistentkám bežný etický systém vhodný na použitie, keď budú čeliť situáciám v každodennej praxi, keď konfliktné momenty, zneužívanie sily alebo jednoduché zanedbávanie základných morálnych princípov môže dostať ženy a ich novorodencov alebo aj iných kolegov do nebezpečenstva.
Napokon kódex zabezpečuje rovnosť pre všetkých ľudí v prístupe k starostlivosti o zdravie. Je založený na vzájomných vzťahoch úcty, dôvery a dôstojnosti všetkých členov spoločnosti.

Vzťahy v pôrodníctve
Pôrodná asistentka:
-- rešpektuje zásadne právo ženy na voľbu materstva a podporuje ju v prevzatí zodpovednosti za následky tejto voľby,
-- spolupracuje so ženami, podporuje právo aktívne sa zúčastňovať na rozhodnutiach o ich starostlivosti, ponecháva ženám právo hovoriť za seba v otázkach týkajúcich sa ich zdravia a zdravia ich rodín,
-- spolupracuje s vlastnými agentúrami pri definovaní potrieb žien (klientok) v starostlivosti o zdravie, pri zabezpečení efektívneho využitia zdrojov vzhľadom na ich prioritu a dôstojnosť,
-- pracuje s inými zdravotníckymi pracovníkmi, konzultuje s nimi a obracia sa na nich, keď potreba starostlivosti o ženu prekračuje kompetencie pôrodnej asistentky,
-- pôrodné asistentky sa podporujú a pomáhajú si navzájom v naplnení profesionálnej roly a aktívne sa usilujú o primerané sebahodnotenie.

Odborná prax pôrodnej asistentky
Pôrodná asistentka:
-- poskytuje starostlivosť ženám a rodinám, ktoré čakajú narodenie dieťaťa, pričom rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a zároveň sa usiluje eliminovať škodlivé zvyky v rámci tej istej kultúry,
-- podporuje u žien realistické očakávanie pôrodu s minimálnym predpokladom, že ani jedna žena by nemala byť poškodená počatím alebo pôrodom,
-- bez ohľadu na podmienky využíva svoje odborné vedomosti, aby zabezpečila bezpečný priebeh pôrodu u žien, ktoré vyhľadávajú zdravotnú pomoc,
-- bez ohľadu na podmienky reaguje na psychické, telesné, emocionálne a duchovné potreby žien, ktoré vyhľadávajú zdravotnú pomoc,
-- podporuje zdravie žien v priebehu ich životného cyklu, života rodín a iných odborných zdravotníckych pracovníkov,
-- sa počas svojej pôrodníckej kariéry aktívne usiluje o osobný, intelektuálny a profesionálny rast, pričom tento rast spája so svojou praxou.

Profesionálna zodpovednosť pôrodných asistentiek
Pôrodná asistentka udržuje v tajnosti informácie o klientke a jej rodine, aby uchránila ich právo na súkromie a postupuje s rozvahou pri ich poskytovaní. Je zodpovedná za svoje rozhodnutia a výkony, ako aj za výsledky týkajúce sa jej starostlivosti o ženy. Pôrodná asistentka môže odmietnuť zúčastniť sa na úkonoch, ku ktorým má hlboký morálny odpor, ale akcent na individuálne svedomie by nemal pripraviť ženy o základné zdravotné služby. V neposlednom rade pôrodná asistentka sa zúčastňuje na rozvoji a uskutočňovaní zdravotnej politiky, ktorá podporuje zdravie všetkých žien a rodín očakávajúcich narodenia dieťaťa.

Rozvoj vedomostí a praxe pôrodnej asistentky
Pôrodná asistentka zabezpečuje, aby rozvoj vedomostí v pôrodnej asistencii bol založený na činnostiach, ktoré chránia práva žien. Pôrodná asistentka rozvíja vedomosti o pôrodnej asistencii a delí sa o ne s inými pôrodnými asistentkami v rôznych činnostiach, napr. vo výskume. Pôrodná asistentka sa zúčastňuje na formálnom vzdelávaní študentov pôrodnej asistencie. Prezentovaný Etický kódex sestry a Etický kódex pôrodnej asistentky sa na ne vzťahuje aj počas trvania ich služobného pomeru v ozbrojených silách a v ozbrojených zboroch, pričom samotná aplikácia zákona č. 311/2002 Z. z. v inkriminovanom období je tu vylúčená (pozri napr. zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov). Zákonodarca tým zvýraznil extenzívnejšie pôsobenie týchto etických kódexov než zákona, ktorého sú obligatórnou súčasťou.