26.08.2004, 00:00

Návrh zákona o rodine upravuje aj tzv. konzulárny sobáš

V ustanovení paragrafu 5 návrhu sa uvádza, že štátny občan Slovenskej republiky môže v cudzine uzavrieť manželstvo podľa tohto zákona aj pred orgánom SR na to splnomocneným. Ide o tzv. konzulárny sobáš. Úpravu možnosti uzavretia manželstva v cudzine v našom právnom poriadku umožňuje už od začiatku účinnosti súčasne platný zákon o rodine.

V ustanovení paragrafu 5 návrhu sa uvádza, že štátny občan Slovenskej republiky môže v cudzine uzavrieť manželstvo podľa tohto zákona aj pred orgánom SR na to splnomocneným. Ide o tzv. konzulárny sobáš. Pripomeňme, že úpravu možnosti uzavretia manželstva v cudzine v našom právnom poriadku umožňuje už od začiatku účinnosti súčasne platný zákon o rodine (č. 94/1963 Zb. v znení neskorších predpisov).

Slovenský štátny občan teda môže v cudzine uzavrieť manželstvo, pričom forma uzavretia manželstva sa podľa zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom (č. 97/1963 Zb. v znení zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 234/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 48/1996 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z. a zákona č. 589/2003 Z. z.) spravuje právom miesta, kde sa manželstvo uzatvára.
V osobitnej časti navrhovaného zákona o rodine sa k paragrafu 5 uvádza: "Cudzie právne predpisy môžu byť niekedy zložité a spôsobovať nášmu občanovi ťažkosti". Preto sa umožňuje uzavretie manželstva v cudzine našim občanom pred slovenským zastupiteľským úradom, prípadne pred iným orgánom SR, ktorý je na to splnomocnený (manželstvo je potom uzatvárané podľa ustanovení zákona o rodine -- vrátane podmienok platnosti atď. --, pred vedúcim zastupiteľského úradu, prípadne iným splnomocneným pracovníkom zastupiteľského úradu).
Treba upozorniť, že sa tým nevylučuje ani možnosť sobáša pred orgánmi cudzieho štátu, kde sa náš občan zdržiava, pravda, za predpokladu, že obrad sa neprieči kogentným ustanoveniam slovenského právneho poriadku. Požiadavka súvisiaca s právomocou odpustiť predloženie určených dokladov sa vzťahuje nielen na matričný úrad alebo orgán cirkvi, ale aj na orgán podľa paragrafu 5 návrhu zákona -- pri konzulárnom sobáši (zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a paragraf 6 navrhovaného zákona o rodine).

Platnosť manželstva
V nadväznosti na prezentované ustanovenie návrhu zákona v zákone o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom sa počíta s vložením nového paragrafu 20a v tomto znení: "Manželstvo, ktoré v cudzine uzavrel slovenský občan pred iným orgánom ako pred orgánom SR na to splnomocneným, je platné v SR, ak je platné v štáte, v ktorom bolo uzavreté a ak neexistovala žiadna okolnosť vylučujúca uzavretie manželstva podľa slovenského hmotného práva. Ak druhý manžel nie je slovenským občanom, spravuje sa jeho spôsobilosť uzavrieť manželstvo právnym poriadkom štátu, ktorého je príslušníkom".
Podľa navrhovateľa zákona touto úpravou sa majú odstrániť doterajšie interpretačné nejasnosti a z toho vyvodenie nesprávnych záverov, že ustanovenie paragrafu 20 popri forme implikuje aj riešenie otázok "platnosti manželstva". Inými slovami, na posúdenie platnosti manželstva nestačí len platnosť podľa právneho poriadku štátu, kde sa manželstvo uzavrelo (okrem toho musia byť splnené aj podmienky nášho hmotného práva (paragrafy 5, 9 a 17 návrhu zákona o rodine).