22.09.2004, 00:00

Európsky Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín

Ochrana národnostných menšín a práv a slobôd osôb patriacich k týmto menšinám tvorí integrálnu súčasť medzinárodnej ochrany ľudských práv a patrí do rámca medzinárodnej spolupráce. Ustanovenia tohto rámcového dohovoru sa majú uplatňovať v dobrej viere, v duchu porozumenia a tolerancie a v súlade so zásadami dobrého susedstva, priateľských vzťahov a spolupráce medzi štátmi.

Členské štáty Rady Európy a ostatné štáty, ktoré sú signatármi Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín (Štrasburg, 1. II. 1995) mali na zreteli, že cieľom Rady Európy je dosiahnuť väčšiu jednotu medzi jej členmi na účely ochraňovania a uskutočňovania ideálov a princípov, ktoré sú spoločným dedičstvom, a že jedným zo spôsobov dosiahnutia tohto cieľa je ochrana a ďalší rozvoj ľudských práv a základných slobôd.

Rámec medzinárodnej spolupráce
Ochrana národnostných menšín a práv a slobôd osôb patriacich k týmto menšinám tvorí integrálnu súčasť medzinárodnej ochrany ľudských práv a patrí do rámca medzinárodnej spolupráce. Ustanovenia tohto rámcového dohovoru sa majú uplatňovať v dobrej viere, v duchu porozumenia a tolerancie a v súlade so zásadami dobrého susedstva, priateľských vzťahov a spolupráce medzi štátmi. Každá osoba patriaca k národnostnej menšine má právo slobodne si zvoliť, či sa má s ňou zaobchádzať ako s osobou patriacou k národnostnej menšine, alebo nie, a z tejto voľby alebo z uplatňovania práv spojených s touto voľbou nebude vyplývať žiadna nevýhoda. Osoby patriace k národnostným menšinám môžu uplatňovať práva a využívať slobody vyplývajúce zo zásad zakotvených v predmetnom rámcovom dohovore tak individuálne, ako aj spoločne s ostatnými.
Zákaz akejkoľvek diskriminácie
Strany dohovoru sa zaväzujú zaručiť osobám patriacim k národnostným menšinám právo rovnosti pred zákonom a rovnakú ochranu zo zákona (v tomto smere sa zakazuje akákoľvek diskriminácia založená na príslušnosti k národnostnej menšine). Podľa čl. 4 ods. 2 rámcového dohovoru "strany sa zaväzujú, že tam, kde je to potrebné, prijmú primerané opatrenia s cieľom podporovať vo všetkých oblastiach hospodárskeho, spoločenského, politického i kultúrneho života úplnú a efektívnu rovnosť medzi osobami patriacimi k národnostnej menšine a osobami patriacimi k väčšine. V tomto ohľade budú venovať náležitú pozornosť osobitným podmienkam osôb patriacich k národnostným menšinám." Opatrenia prijaté v súlade s citovaným ods. 2 čl. 4 sa nebudú pokladať za akt diskriminácie.
Uznanie práva na slobodu prejavu vrátane slobody názoru
Strany rámcového dohovoru sa zaväzujú podporovať podmienky, ktoré sú pre osoby patriace k národnostným menšinám potrebné na zachovanie a rozvíjanie ich kultúry, na zachovávanie základných prvkov ich identity, najmä ich náboženstva, jazyka, tradícií a kultúrneho dedičstva. Bez ujmy na opatreniach prijímaných v rámci celkovej integračnej politiky sa strany zdržia politiky alebo postupov zameraných na asimiláciu osôb patriacich k národnostným menšinám proti ich vôli a budú ich chrániť pred akýmkoľvek postupom smerujúcim k asimilácii. Z obsahu ďalších článkov rámcového dohovoru o. i. vyplýva, že strany zabezpečia rešpektovanie práva každej osoby patriacej k národnostnej menšine na slobodu pokojného zhromažďovania, slobodu združovania, slobodu prejavu a slobodu myslenia, svedomia a náboženstva. "Strany sa zaväzujú uznať, že právo na slobodu prejavu každej osoby patriacej k národnostnej menšine zahŕňa slobodu názoru a slobodu prijímať a oznamovať informácie a myšlienky v jazyku menšiny bez zasahovania štátnych úradov a bez ohľadu na hranice. Strany v rámci svojho právneho poriadku zabezpečia, aby osoby patriace k národnostným menšinám neboli diskriminované v prístupe k médiám."
Obmedzenia, reštrikcie, derogácie
Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín má okrem preambuly štyri časti a 32 článkov. Jeho oficiálny preklad je uverejnený v Zbierke zákonov SR pod číslom 160/1998. Stal sa súčasťou platného právneho poriadku. Preto aj pri posudzovaní postavenia národnostných menšín vo vzťahu k slovenskému národu nemožno opomínať jeho zásady tak na celoštátnej úrovni, ako aj na miestnej a regionálnej úrovni, pravda, bez ujmy na ústave a územnej celistvosti Slovenskej republiky. Podľa čl. 19 "strany sa zaväzujú rešpektovať a uplatňovať princípy zakotvené v tomto rámcovom dohovore tak, že tam, kde je potrebné, prijmú len tie obmedzenia, reštrikcie alebo derogácie, ktoré vyplývajú z medzinárodných právnych dokumentov, predovšetkým z Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ak súvisia s právami a slobodami vyplývajúcimi z medzinárodných princípov".

Vyhlásenia hláv štátov a vlád členských štátov Rady Európy (prijaté 9. októbra 1993 vo Viedni) majú v rámci svojich území zabezpečiť ochranu existencie národnostných menšín, s tým, že:
* pohnutá európska história ukázala, že ochrana národnostných menšín je podstatná pre stabilitu, demokratickú bezpečnosť a mier na tomto kontinente,
* pluralitná a skutočne demokratická spoločnosť by mala nielen rešpektovať etnickú, kultúrnu, jazykovú a náboženskú identitu každej osoby patriacej k národnostnej menšine, ale aj vytvárať primerané podmienky umožňujúce jej vyjadrovať, zachovávať a rozvíjať túto identitu,
* vytváranie ovzdušia tolerancie a dialógu je nevyhnutné na to, aby kultúrna rozmanitosť mohla byť zdrojom a činiteľom nie rozdeľovania, ale obohacovania každej spoločnosti,
* vytvorenie tolerantnej a prosperujúcej Európy závisí nielen od spolupráce medzi štátmi, ale vyžaduje si aj cezhraničnú spoluprácu medzi miestnymi a regionálnymi orgánmi bez ujmy na ústave a územnej celistvosti každého štátu.

Strany dohovoru prihliadajúc na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a na protokoly k nemu, na záväzky týkajúce sa ochrany národnostných menšín obsiahnuté v dohovoroch a deklaráciách OSN a v dokumentoch Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, najmä v kodanskom dokumente z 29. júna 1990, rozhodli stanoviť zásady, ktoré sa majú rešpektovať, a z nich vyplývajúce záväzky s cieľom zabezpečiť v členských štátoch a v tých štátoch, ktoré sa môžu stať účastníkmi tohto dohovoru, účinnú ochranu národnostných menšín a práv a slobôd patriacich týmto menšinám v rámci právneho štátu s rešpektovaním štátnej zvrchovanosti a územnej celistvosti štátov (uplatňovanie zásad stanovených v tomto rámcovom dohovore sa má realizovať prostredníctvom vnútroštátneho zákonodarstva a adekvátnej vládnej politiky).