Mandátna alebo príkazná zmluva
Kedy použiť mandátnu zmluvu a kedy príkaznú zmluvu?
-- Mandátnou zmluvou sa podľa úpravy Obchodného zákonníka zaväzuje mandatár, že pre mandanta na jeho účet vybaví za úplatu určitú obchodnú záležitosť, uskutočnením právnych úkonov menom mandanta alebo uskutočnením inej činnosti sa mandant sa zaväzuje zaplatiť mu za to úplatu. Mandatár je zo zákona povinný postupovať pri vybavovaní záležitostí s odbornou starostlivosťou. Mandatár nie je povinný vybavovať túto záležitosť osobne. Osobná povinnosť vybavovať záležitosť je len v tom prípade, že to výslovne stanoví mandátna zmluva. Mandátna zmluva patrí medzi tzv. relatívne obchody. Mandátnu zmluvu možno uzatvoriť len medzi podnikateľmi, ak pri vzniku záväzkového vzťahu je zrejmé s prihliadnutím na všetky okolnosti, že sa týka ich podnikateľskej činnosti. Predmetom mandátnej zmluvy je zo zákona vybavenie určitej obchodnej záležitosti, ktoré môže spočívať aj v právnych úkonoch alebo v inej činnosti. Musí však ísť o obchodnú záležitosť, ktorá súvisí s podnikateľskou činnosťou mandanta. Pri mandátnej zmluve musí v každom prípade mandatár konať menom mandanta, nie je možné nepriame zastúpenie. Dôležitým znakom mandátnej zmluvy je úplatnosť. Uzatvárať mandátnu zmluvu bezúplatne jednoducho nemožno, došlo by k porušeniu ustanovenia § 566 Obchodného zákonníka. Mandátna zmluva si nevyžaduje zvláštnu formu, to znamená, že môže byť uzavretá písomne aj ústne, v teoretickej rovine aj konkludentne. Len v záležitostiach, kedy by predmet mandátnej zmluvy pozostával z právnych úkonov, pre ktoré zákon predpisuje písomnú formu, musela by sa mandátna zmluva uzavrieť písomnou formou.

Príkazná zmluva
Príkaznou zmluvou sa zaväzuje príkazník, že pre príkazcu obstará nejakú vec alebo vykoná inú činnosť. Príkazník je povinný konať pri plnení príkazu podľa schopností a znalostí. Občiansky zákonník ďalej stanoví, že príkazník sa smie odchýliť od pokynov príkazcu len vtedy, ak je to nevyhnutné v záujme príkazcu a ak nemôže včas obdržať jeho súhlas, v inom prípade zodpovedá za škodu. Príkazník je zo zákona povinný vykonať príkaz osobne. Ak zverí vykonanie príkazu niekomu inému, zodpovedá akoby príkaz vykonával sám. Ak však príkazca dovolil, aby si ustanovil zástupcu, alebo ak bol tento nevyhnutný, zodpovedá príkazník len za zavinenie pri voľbe zástupcu. Príkazná zmluva je zo svojej podstaty bezúplatná. Odmena sa poskytuje len v prípade, že bola výslovne dohodnutá alebo ak je obvyklá vzhľadom k povolaniu príkazníka. Príkazná zmluva si nevyžaduje zvláštnu formu. To znamená, že môže byť uzatvorená písomne, ústne aj konkludentne. Len v záležitostiach, kde by predmet príkaznej zmluvy pozostával z právnych úkonov, pre ktoré zákon predpisuje písomnú formu, by sa musela zmluva uzatvoriť písomnou formou. V príkaznej zmluve je možné priame aj nepriame zastúpenie. V prípade, že by príkazca chcel príkazníka splnomocniť aj na uzavieranie právnych úkonov, musí mu zároveň udeliť aj plnú moc. Plnú moc je v takomto prípade potrebné zahrnúť do príkaznej zmluvy. Príkaznú zmluvu možno zahrnúť medzí zmluvy uzavierané so zástupcami. Medzi takéto zmluvy okrem príkaznej zmluvy patrí mandátna zmluva (§ 566 až 576 Obchodného zákonníka), komisionárska zmluva (§ 577 až 590 Obchodného zákonníka), zmluva o sprostredkovaní (§ 642 až 651 Obchodného zákonníka, § 774 až 777 Občianskeho zákonníka) a zmluva o obchodnom zastúpení (§ 652 až 672 Obchodného zákonníka). Mandátna zmluva sa od príkaznej zmluvy odlišuje tým, že jej stranami sú podnikatelia a ďalej tým, že mandátna zmluva má vždy odplatný charakter a jej predmetom je vždy zariadenie obchodnej záležitosti. Tou sa rozumie záležitosť, ktorá súvisí s podnikateľskou činnosťou mandanta. Z uvedeného vyplýva, že príkaznou zmluvou je aj zmluva uzavretá medzi podnikateľmi, ak jej predmetom je činnosť, ktorá nemá povahu zariadenia obchodnej záležitosti alebo zmluvná činnosť má byť uskutočnená bezodplatne. Príkaznou zmluvou sa príkazník zaväzuje pre príkazcu obstarať nejakú vec alebo vykonať inú činnosť (§ 724 Občianskeho zákonníka). Príkazná zmluva pre svoju platnosť nevyžaduje písomnú formu. V prípadoch, keď právny úkon musí byť vykonaný v písomnej forme, príkazná zmluva, v ktorej je udelené plnomocenstvo, musí mať tiež písomnú formu. Písomná forma má svoje výhody aj v tých prípadoch, keď nie je vyžadovaná zákonom. Výhodnosť tejto formy pri príkaznej zmluve zdôrazňujú aj niektoré povinnosti zmluvných strán, ktoré sú celkom závislé na dohode. Obsahom zmluvy musí byť najmä určenie zmluvných strán. Týmito zmluvnými stranami sú podľa zákona príkazník a príkazca. Na oboch stranách môže vystupovať fyzická osoba alebo právnická osoba, pričom ako fyzická osoba môže vystupovať podnikateľ alebo iná samostatne zárobková osoba.
Príkazná zmluva musí ďalej obsahovať určenie, čo má byť predmetom príkaznej zmluvy. Pod obstaraním veci má zákon na mysli nielen obstaranie hmotnej veci (napr. obstaranie vstupenky na dražbu), ale aj obstaranie akejkoľvek záležitosti (napr. priebežné zisťovanie údajov o konkurencii na trhu pre príkazcu). Príkazcovi môže vzniknúť záväzok zaplatiť za splnenie záväzku príkazníka odmenu, ale len za predpokladu, že to bolo dojednané v príkaznej zmluve. Odplatnosť však nie je pojmovým znakom príkaznej zmluvy. Príkazník má nárok na odmenu aj bez predchádzajúcej dohody vtedy, keď je jej poskytnutie vzhľadom na predmet zmluvy obvyklé. Ak je však odplata v príslušných odvetviach obvyklá (napr. v prípade advokátov alebo daňových poradcov), príkazníkovi vznikne právo na odmenu aj v tom prípade, kedy sa odmena nedojednala. Odmenu, či už dohodnutú, alebo obvyklú, je príkazca povinný zaplatiť aj vtedy, keď očakávaný výsledok nenastal. Výnimku z tohto pravidla predstavuje prípad, keď dosiahnutie výsledku zmaril svojím zavinením príkazník. Príkazník je povinný vykonať príkaz osobne (za osobné plnenie sa u podnikateľov považuje plnenie pomocou vlastných zamestnancov). Môže síce vykonanie príkazu zveriť tretej osobe, ale aj v tomto prípade zodpovedá príkazcovi, ako keby príkaz vykonával osobne. V prípade, že by príkazník ustanovil na vykonanie príkazu zástupcu, a to so súhlasom príkazcu, zodpovedá iba za zavinenie pri voľbe zástupcu. To isté platí, ak by prítomnosť zástupcu príkazníka bola nevyhnutnou podmienkou na to, aby záležitosť mohla byť zariadená.

Zánik zmluvy
Príkazná zmluva môže zaniknúť splnením záväzku zo zmluvy, odvolaním príkazcu, výpoveďou príkazníka, smrťou príkazcu alebo príkazníka, alebo zmarením zmluvy. Najprirodzenejším spôsobom zániku príkaznej zmluvy je najmä splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy. Do tejto kategórie spôsobu zániku príkaznej zmluvy možno zaradiť aj zánik zmluvy v dôsledku dodatočnej nemožnosti plnenia a uplynutie doby, na ktorú bola zmluva dojednaná. Odvolať príkaznú zmluvu môže príkazca kedykoľvek a tohto práva sa nemôže vzdať. Účinky odvolania nastanú v okamihu, kedy sa o odvolaní príkazník dozvedel. Príkazník má právo príkaznú zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodov. Účinky tejto výpovede nastanú jej doručením príkazcovi. I v prípade, že príkazník vypovie zmluvu, je povinný vykonať všetko, čo neznesie odklad, aby príkazca neutrpel ujmu na svojich právach. Ak zmluva zanikne v dôsledku výpovede príkazníkom, nevznikne mu nárok na náhradu nákladov vynaložených pri plnení záväzkov a škôd vzniknutých v súvislosti s týmto plnením a ani nárok na zaplatenie časti odmeny, aj keď bola dojednaná (§ 732 Občianskeho zákonníka).

Dôležité rozdiely medzi mandátnou a príkaznou zmluvou
Plnenie povinností
Príkazná zmluva:Príkazník je povinný konať podľa svojich znalostí a schopností. Požiadavky na plnenie povinností príkazníkom odvedenej činnosti sa stupňujú, ak vykonáva daný príkaz v rámci svojho predmetu podnikania. Mandátna zmluva: Mandatár musí vždy konať s maximálnou odbornou starostlivosťou.
Priame a nepriame zastúpenie
Príkazná zmluva: Je možné priame zastúpenie, aj nepriame zastúpenie.
Mandátna zmluva: Je možné iba priame zastúpenie, nepriame neprichádza do úvahy.
Úplata
Príkazná zmluva: Môže byť a nemusí byť.
Mandátna zmluva: Musí byť vždy úplatná, inak nejde o mandátnu zmluvu.
Úhrada nákladov
Príkazná zmluva: Uhradené sú všetky potrebné účelne vynaložené náklady.
Mandátna zmluva: Mandatárovi musia byť uhradené všetky nutné a účelne vynaložené náklady pri plnení záväzkov, môžu byť však zahrnuté aj v úplate.
Osobné vykonávanie príkazov
Príkazná zmluva: Musí byť vždy, iba ak zmluva dovoľuje zástupcu.
Mandátna zmluva: Osobný výkon vykonávaného príkazu môže byť zakotvený v mandátnej zmluve.
Obchodná povaha
Príkazná zmluva: Môže byť, ale nemusí.
Mandátna zmluva: Musí byť vždy a v každom prípade.