23.07.2004, 00:00

Servis

Medzi úlohy konzulárnych zástupcov patrí popri všeobecnej ochrane záujmov štátu aj ochrana jeho príslušníkov.

Konzulárni zástupcovia a ochrana záujmov štátu jeho príslušníkov
Chcem cestovať po Európe. Mám právo na prípadnú pomoc od našich konzulárnych zástupcov?
-- Áno. A keďže neuvádzate, o akú konkrétnu pomoc ide, odpoveď bude všeobecná. Na úvod sa žiada dať do pozornosti, že úlohy a povinnosti konzulárnych zástupcov sa sústreďujú predovšetkým na oblasť hospodárskych, obchodných záujmov štátov a jeho príslušníkov. Konzulárni zástupcovia majú povinnosť chrániť záujmy štátu vysielajúceho a jeho štátnych príslušníkov. Takáto pomoc môže byť buď priama (napríklad konzul poskytne v odôvodnených -- mimoriadnych prípadoch občanovi vysielajúceho štátu finančné prostriedky, uvedie obchodného zástupcu do obchodných kruhov prijímajúceho štátu), alebo môže spočívať v ochrane záujmov štátu či jeho príslušníkov pred orgánmi prijímajúceho štátu. Pri výkone týchto funkcií sa nesmie konzulárny zástupca dopustiť činov, ktoré by znamenali miešanie sa do vnútorných záležitostí štátu. Medzi úlohy konzulárnych zástupcov popri všeobecnej ochrane záujmov štátu a jeho príslušníkov teda patrí:
* podporovanie obchodu a sledovanie hospodárskych, kultúrnych a vedeckých stykov,
* poskytovanie informácií vláde vysielajúceho štátu či jeho príslušníkom o hospodárskych, kultúrnych a vedeckých, ako aj iných pomeroch v prijímajúcom štáte,
* vydávanie cestovných dokladov a víz,
* vykonávanie notárskych a správnych úkonov, ako napríklad vydávanie rozličných dokladov, ich overovanie či ich uschovanie, registrovanie narodenia, sobášov či úmrtí...,
* ochrana záujmov maloletých a osôb nesvojprávnych,
* zastupovanie príslušníkov vysielajúceho štátu pred súdmi, pokiaľ títo z neurčitých dôvodov nie sú schopní obhajovať svoje záujmy,
* vykonávať kontroly na lodiach vysielajúceho štátu a na jeho lietadlách, povinnosť poskytovať týmto lietadlám alebo lodiam potrebnú pomoc. Aby konzulárni zástupcovia mohli svoje úlohy plniť, má prijímajúci štát povinnosť poskytnúť im určité informácie (napríklad má povinnosť informovať konzulát o úmrtí príslušníka vysielajúceho štátu v jeho obvode, v okolnostiach vyžadujúcich vymenovanie opatrovníka, o stroskotaní lode či lietadla, o havárii autobusov s príslušníkmi vysielajúceho štátu a pod.). Konzuláty môžu byť poverené vykonávať konzulárne funkcie i v záujme tretích štátov a ich príslušníkov (je to tak napr. v prípade prerušenia konzulárnych stykov). Treba vedieť tiež to, že konzulárne funkcie vykonávajú väčšinou konzulárni zástupcovia. Môžu ich však vykonávať i diplomatické zastupiteľstvá, predovšetkým v prípade, keď medzi príslušnými štátmi existujú diplomatické, avšak nie konzulárne styky. V neposlednom rade, medzinárodné právo poskytuje konzulárnym zástupcom na nerušený výkon ich funkcie špeciálne právne postavenie -- konzulárne imunity a výsady.