25.06.2003, 00:00

Na zamestnávanie mladistvého treba súhlas rodiča

Od 1. júla 2003 vstúpi do platnosti posledná novela Zákonníka práce, ktorá prináša množstvo zmien aj v oblasti zamestnávania. V utorok 24. júna HN uverejnili prvú časť seriálu, pod názvom Dohôdy o pracovnej činnosti, ktorá obsahovala aj vzor platnej zmluvy. V nasledujúcich dňoch postupne uverejníme časti, ktoré sa budú týkať povinností zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru, dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru a dohody o brigádnickej práci študentov. Dnešná časť je venovaná otázkam ako má vyzerať dohoda spísaná so študentom, od akého veku môže študent podpísať dohodu a ako je možné spísať dohodu s dôchodcom, príp. s brigádnikom o vykonaní práce.

Študent môže byť zamestnaný v pracovnom pomere alebo na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov) v zmysle Zákonníka práce (zákon č. 311/2001 Z. z.). Ak je študent zamestnaný na základe pracovnej zmluvy, platia pre zamestnávateľa tie isté predpisy ako pri zamestnávaní ostatných občanov. V prípade, že študent je vo veku od 15 do 18 rokov, to znamená, že je mladistvý. Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva mladistvých, je povinný dodržiavať ustanovenia § 171 až 176 Zákonníka práce, ktoré riešia pracovné podmienky mladistvých. Spôsobilosť fyzickej osoby mať v pracovnoprávnych vzťahoch práva a povinnosti a spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať tieto práva a brať na seba tieto povinnosti vzniká, pokiaľ ďalej nie je ustanovené inak, dňom, keď fyzická osoby dovŕši 15 rokov veku; zamestnávateľ však nesmie s ním dojednať ako deň nástupu do práce deň, ktorý by predchádzal dňu, keď táto fyzická osoba ukončí povinnú školskú dochádzku.

Fyzická osoba, ktorá nedovŕšila 15 rokov veku, môže výnimočne vykonávať ľahké práce, ktoré svojím charakterom a
rozsahom neohrozujú jej zdravie, bezpečnosť, jej ďalší vývoj alebo školskú dochádzku pri:
a) účinkovaní alebo spoluúčinkovaní na kultúrnych predstaveniach a umeleckých predstaveniach,
b) športových podujatiach,
c) reklamných činnostiach.

Zamestnávanie mladistvých
Fyzickej osobe, ktorá nedovŕšila 15 rokov veku, výkon ľahkých prác povoľuje príslušný inšpektorát práce po dohode s orgánom na ochranu zdravia. V povolení sa určí počet hodín a podmienky, za ktorých sa ľahké práce môžu vykonávať. Mladistvým zamestnancom musia byť v pracovnoprávnych vzťahoch zabezpečené také podmienky, ktoré nebránia rozvoju ich duševných a telesných schopností a zabezpečujú im zvýšenú ochranu zdravia pri práci. Na mladistvé ženy sa navyše vzťahujú ustanovenia, ktoré sa dotýkajú zamestnaných žien všeobecne. Zamestnávatelia sú povinní vytvárať priaznivé podmienky pre všestranný rozvoj telesných a duševných schopností mladistvých zamestnancov aj osobitnou úpravou ich pracovných podmienok. Pri riešení dôležitých otázok týkajúcich sa mladistvých zamestnávatelia úzko spolupracujú s rodičmi mladistvých. Zamestnávatelia sú povinní viesť evidenciu mladistvých zamestnancov, ktorých zamestnávajú v pracovnom pomere. Evidencia obsahuje vždy dátumy narodenia mladistvých zamestnancov.
* Na uzavretie pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný vyžiadať si vyjadrenie zákonného zástupcu, ak ide o mladistvého zamestnanca.
* Výpoveď daná mladistvému zamestnancovi i okamžité zrušenie pracovného pomeru s mladistvým zamestnancom zo strany zamestnávateľa musia sa dať na vedomie aj jeho zákonnému zástupcovi. Ak pracovný pomer rozväzuje mladistvý zamestnanec alebo ak sa má jeho pracovný pomer rozviazať dohodou, je zamestnávateľ povinný vyžiadať si vyjadrenie zákonného zástupcu. Zákonodarca v ustanovení § 53 Zákonníka práce zakotvil osobitne uzatvorenie pracovnej zmluvy so žiakom učilišťa, pri ktorom princíp zmluvnosti pri vzniku pracovného pomeru je nahradený povinnosťou zamestnávateľa uzatvoriť pracovnú zmluvu so žiakom učilišťa.

Povinnosti zamestnávateľa
Zamestnávateľ nesmie zamestnávať mladistvých prácou nadčas, nočnou prácou a nesmie im nariadiť alebo s nimi dohodnúť pracovnú pohotovosť (§ 174 ods. 1). Výnimočne môžu mladiství starší ako 16 rokov vykonávať nočnú prácu nepresahujúcu jednu hodinu, ak je to potrebné pre ich výchovu na povolanie. Mladistvých zamestnancov mladších ako 16 rokov nesmie zamestnávateľ zamestnávať prácou v úkole a používať pri ich odmeňovaní úkolovú mzdu. Mladiství nesmú byť zamestnávaní prácami, ktoré so zreteľom na anatomické, fyziologické a psychické zvláštnosti v tomto veku sú pre nich neprimerané, nebezpečné alebo škodlivé ich zdraviu. Zamestnávatelia nesmú zamestnávať mladistvých ani prácami, pri ktorých sú vystavení zvýšenému nebezpečenstvu úrazu, alebo pri výkone ktorých by mohli vážne ohroziť bezpečnosť a zdravie spolupracovníkov alebo iných osôb.

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby mladiství boli vyšetrení lekárom (§ 176):
a) pred preradením na inú prácu,
b) pravidelne podľa potreby, najmenej však raz ročne, pokiaľ nie je pre niektorý pracovný odbor určené častejšie lekárske vyšetrenie.
Mladiství sú povinní podrobiť sa určeným lekárskym vyšetreniam. Pri ukladaní úloh mladistvému zamestnancovi sa zamestnávatelia riadia lekárskymi posudkami.

Zamestnávanie študentov na základe dohôd
Ak zamestnávateľ zamestnáva študenta na základe dohody o vykonaní práce, príp. dohody o brigádnickej práci študentov (§ 226 až § 228), platia pre neho rovnaké predpisy ako pri zamestnávaní ostatných občanov. Ak zamestnávateľ zamestnáva študentov, ktorí sú mladiství, zamestnávateľ je povinný vyžiadať si vyjadrenie zákonného zástupcu.
* Zákazy niektorých prác pre mladistvých sa vzťahujú nielen na práce vykonávané v pracovnom pomere, ale i na práce vykonávané na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
* Aj študenti zamestnaní na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru môžu u svojho zamestnávateľa podpísať a uplatniť si vyhlásenie k zdaneniu príjmov fyzických osôb, t. j. môžu si uplatniť odpočítateľné položky pre výpočet základu dane a taktiež môžu požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň.
* Medzi zamestnávateľom a študentom pri uzatvorení pracovnoprávneho vzťahu na základe pracovnej zmluvy platia tie isté povinnosti pre zamestnávateľa v prípade, keď ide o pracovnoprávny vzťah na základe pracovnej zmluvy medzi zamestnávateľom a zamestnancom.
* Ak študenti uzavrú dohodu o brigádnickej práci a ich mesačná odmena presiahne výšku 3 000 Sk, sú povinní platiť poistné na zdravotné poistenie z tejto vyplatenej odmeny. Poistné na zdravotné poistenie sú povinní platiť sami vo výške 14 % podľa určeného vymeriavacieho základu (zákon č. 273/1994 Z. z. § 12 ods. 7 a § 13 ods. 8 v znení noviel). V týchto prípadoch sú študenti povinní si splniť aj oznamovaciu povinnosť do 8 dní od vzniku alebo zániku účasti na zdravotnom poistení.
* Výkon činnosti na základe dohody o vykonaní práce účasť na nemocenskom poistení zamestnancov nikdy nezakladá. To platí aj v prípade študentov. V prípade pracovnoprávneho vzťahu na základe dohody o vykonaní práce uzatvorenej medzi zamestnávateľom a študentom na účely platenia poistného na zdravotné poistenie, sú študenti povinní platiť poistné na zdravotné poistenie z vyplatenej odmeny (ak presiahne výšku 3 000 Sk) vo výške 14 % z určeného vymeriavacieho základu (zákon č. 273/1994 v znení noviel). I v tomto prípade si musia študenti splniť oznamovaciu povinnosť do 8 dní od vzniku alebo zániku účasti na zdravotnom poistení.