29.02.2012, 00:00

Dane z úspor už úrady nevrátia

Daň zrazenú z úspor na účtoch v banke už daňové úrady nebudú vracať. Takmer všetky príjmy z kapitálového majetku sú totiž zdanené zrážkovou daňou.

Vysporiadaná daň
„Zrážková daň je špecifická forma zdaňovania príjmov, pri ktorej sa povinnosť zdaniť príjem prenáša na toho, kto ho vypláca, teda platiteľ dane,“ vysvetľuje daňový poradca Vladimír Ozimý. Od 1. januára 2011 platí, že takto vybraná daň z príjmov z kapitálového majetku sa považuje za daň vysporiadanú. Daňovník ju teda nemôže považovať za preddavkovú daň a žiadať ju vrátiť v podanom daňovom priznaní. Takto zdanené príjmy z kapitálového majetku sa už nezahŕňajú do základu dane a nezapisujú do daňového priznania a daňovník nemá nárok na vrátenie takto zaplatenej dane.

„K zdaneniu zrážkovou daňou dochádza zvyčajne pri výplate, poukázaní alebo pripísaní úhrady v prospech daňovníka. Zrážka dane sa vykoná zo sumy úhrad alebo pripísania dlžnej sumy v prospech daňovníka,“ dodáva daňový poradca a konateľ spoločnosti Lukáčik & Partners Pavol Lukáčik.

Výnimky pre nerezidenta
Zákon však určuje aj výnimky. „Ide o daňovníkov s obmedzenou povinnosťou, respektíve daňovníkov z členského štátu EÚ – napríklad v prípade úrokov a iných výnosov z poskytnutých úverov, pôžičiek a derivátov podľa osobitného predpisu,“ hovorí Lukáčik. Tu sa dá zrážková daň považovať za preddavok dane, ktorú si môžu odpočítať vo svojom daňovom priznaní od výslednej daňovej povinnosti. „Daňovník potom v daňovom priznaní uplatní metódu zápočtu alebo vyňatia podľa medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, v prípade, že je takáto zmluva uzavretá. Ak nie je, potom sa uplatní metóda vyňatia, ak boli príjmy preukázateľné zdanené v zahraničí,“ dopĺňa Ozimý.

Pokiaľ ide o príjmy v tuzemsku, ktoré nepodliehajú zrážkovej dani, patria medzi ne úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek a úroky z hodnoty splateného vkladu spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti, ako aj výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja. „Tieto sa musia zahrnúť do základu dane a uviesť v daňovom priznaní neznížené o výdavky," hovorí Lukáčik.

Príklad
Daňovník (dôchodca, študent, iná fyzická osoba) dosiahol úrok na vkladnej knižke vo výške 500 eur, z čoho mu banka zrazila úrok v sume 95 eur. Ďalej dosiahol príjem zo stavebného sporenia vo výške 100 eur, kde mu zrazili daň v hodnote 19 eur. Môže si daňovník podať daňové priznanie a požiadať o vrátenie tejto dane?
Od 1. januára 2011 sa tieto príjmy považujú za daňovo vysporiadané. To znamená, že daňovník sa nemôže rozhodnúť uplatniť postup podľa § 43 ods. 7 a považovať ich za príjmy zdanené preddavkovou daňou. V tomto prípade nie je možné tieto príjmy uviesť do daňového priznania, a to bez ohľadu na to, aký príjem daňovník dosiahol. Rovnaký postup sa uplatní aj pri zrážkovej dani z úrokov na bežnom účte.
Vypracoval: Vladimír Ozimý, daňový poradca