04.04.2012, 00:00

Poradňa

Prihlásenie cudzinca
Sme spoločnosť s ručením obmedzeným a plánujeme zamestnať od 16. apríla občana Rakúskej republiky, ktorý bude zastávať manažérsky post vo vedení spoločnosti. Ako máme prvýkrát zaregistrovať cudzieho štátneho príslušníka do Sociálnej poisťovne?
Musíte vyplniť tlačivo Registračný list fyzickej osoby „Prihláška“, ale v písomnej podobe. Za zamestnanca cudzieho štátneho príslušníka ho nemôžete zaslať elektronicky, ak v čase registrácie nemá pridelené rodné číslo. Tlačivo predložte pobočke a tá podľa dátumu jeho narodenia a pohlavia vygeneruje evidenčné číslo cudzinca EČC. Toto číslo nahrádza rodné číslo pri identifikácii zamestnanca cudzinca v Sociálnej poisťovni. Pobočka potom spracuje prihlášku v registri poistencov. Spoločnosť s ručením obmedzeným ako zamestnávateľ potom už bude môcť zasielať ďalšie registračné listy fyzickej osoby a výkazy za cudzieho štátneho príslušníka elektronicky.
 
Odhlásenie zamestnanca
Som živnostník a zamestnával som donedávna iba jedného zamestnanca. Zamestnanec však podal výpoveď a jeho pracovný pomer sa končí 31. 3. 2012. Budem musieť zasielať do poisťovne aj nulové výkazy, ak v apríli už nebudem zamestnávať žiadneho zamestnanca?

Ak už v apríli nebudete zamestnávať žiadneho zamestnanca, ste povinný sa odhlásiť z registra zamestnávateľov prostredníctvom tlačiva Registračný list zamestnávateľa. Urobiť tak musíte do ôsmich dní odo dňa, v ktorom už nezamestnávate žiadneho zamestnanca, teda najneskôr 8. apríla. V tomto prípade už za mesiac apríl nezasielate mesačné výkazy. Nevypĺňate ani nulové mesačné výkazy, pretože elektronický systém to ani neumožňuje.
 
Stornovanie prihlášky
Ako máme zrušiť alebo stornovať prihlásenie zamestnania, ktorého sme už prihlásili s nástupom od 2. apríla? Dôvodom je, že zamestnanec nakoniec do riadneho pracovného pomeru nenastúpil.

V prípade, že ste už prihlásenie zamestnania urobili prostredníctvom elektronicky vyplneného a odoslaného registračného listu, už ho nemôžete stornovať. Zrušenie prihlásenie musíte zaslať cez funkciu s názvom – manuálny vstup do Registračného listu. Tu zadajte rodné číslo a po kliknutí na funkciu „hľadať“ vám systém ponúkne poistné vzťahy zamestnanca. V kolónke Prihláška vyrolujte a potvrďte zrušenie prihlásenia zamestnanca. Po označení konkrétneho poistného vzťahu systém vytvorí Registračný list – zrušenie prihlásenia. V oddiele 10 potom vyplníte dátum zrušenia prihlásenia, ktorý bude v tomto prípade taký istý ako dátum vzniku poistenia a formulár uložte. Ak ste všetko vyplnili správne, elektronický systém si od vás vypýta údaje z GRID karty. Odoslanie dokumentu si môžete skontrolovať v časti Prehľad – Registračný list fyzickej osoby.
 
Dlh na poistnom samoplatiteľa
Platím si už niekoľko rokov dobrovoľné nemocenské poistenie. Tento rok som ochorel a prvýkrát bol aj na péenke. Keď som si chcel čerpať nemocenskú dávku, tak som nemohol, pretože som mal dlh na poistnom vo výške 6 eur, o čom som nevedel. Nemohla ma na to Sociálna poisťovňa v predstihu upozorniť, aby som dlh včas a riadne splatil a mohol čerpať nemocenské?
Každý poistenec je povinný platiť poistné včas a v riadnej výške, to mu vyplýva priamo zo zákona. Od plnenia tejto povinnosti potom závisí aj vznik nároku na dávku. Odporúčame dobrovoľne nemocensky poisteným osobám v súvislosti s prípadným nárokom na dávku, aby sa o správnosť a včasnosť platieb poistného aktívne zaujímali a priebežne si tieto skutočnosti overovali v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta jej trvalého pobytu. Zákon stanovuje, že Sociálna poisťovňa predpíše poistné odvádzateľovi poistného, ak ho neodviedol vôbec alebo ak ho odviedol v nesprávnej sume.
Dobrovoľne poistenej osobe Sociálna poisťovňa predpisuje dlžné sumy poistného v týchto lehotách:
a) za obdobie od 1. januára do 31. marca kalendárneho roka najneskôr do 31. mája kalendárneho roka,
b) za obdobie od 1. apríla do 30. júna kalendárneho roka najneskôr do 31. augusta kalendárneho roka,
c) za obdobie od 1. júla do 30. septembra kalendárneho roka najneskôr do 30. novembra kalendárneho roka,
d) za obdobie od 1. októbra do 31. decembra kalendárneho roka najneskôr do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.

Pokuta
Pri bezhotovostnej platbe v banke som neuviedol špecifický symbol. Môže ma zato poisťovňa pokutovať?

Ak neuvediete pri úhrade poistného na sociálne poistenie v bankovom príkaze variabilný alebo špecifický symbol, tak spôsob zaevidovania a priradenia platby určí Sociálna poisťovňa. Za porušenie povinnosti identifikovať týmto spôsobom platbu poistného, penále a pokuty, môže Sociálna poisťovňa uložiť odvádzateľovi poistného pokutu od 3,32 eura do 16,60 eura za jednu platbu, najviac však 16 596,96 eura. Pri ukladaní pokuty zohľadní poisťovňa závažnosť porušenia tejto povinnosti.
 
Odpovede pripravilo: Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne.