22.09.2004, 00:00

Zástupcovia cudzincov na miestnej úrovni

Členské štáty Rady Európy, signatári v Štrasburgu 5. februára 1992 prijali Dohovor o účasti cudzincov vo verejnom živote na miestnej úrovni. O. i. v ňom deklarovali, že pobyt cudzincov na národnom území je v súčasnosti charakteristickou črtou európskych spoločností a že cudzinci majú na miestnej úrovni rovnaké povinnosti ako občania. Uvedomujúc si aktívnu účasť cudzincov na živote miestnej spoločnosti a na rozvoji jej prosperity sú presvedčení o potrebe zlepšiť integráciu cudzincov do miestneho spoločenstva, predovšetkým zvýšením ich možností zúčastňovať sa na správe miestnych verejných vecí.

Členské štáty Rady Európy, signatári v Štrasburgu, 5. februára 1992 prijali Dohovor o účasti cudzincov vo verejnom živote na miestnej úrovni. Okrem iného v ňom deklarovali, že pobyt cudzincov na národnom území je v súčasnosti charakteristickou črtou európskych spoločností a že cudzinci majú na miestnej úrovni rovnaké povinnosti ako občania. Uvedomujúc si aktívnu účasť cudzincov na živote miestnej spoločnosti a na rozvoji jej prosperity sú presvedčení o potrebe zlepšiť integráciu cudzincov do miestneho spoločenstva, predovšetkým zvýšením ich možností zúčastňovať sa na správe miestnych verejných vecí.

Preto do kapitoly B dohovoru bol implikovaný článok 5 súvisiaci s kreovaním a činnosťou poradenských orgánov zastupujúcich cudzincov na miestnej úrovni. Inými slovami, každá zmluvná strana sa podľa dohovoru zaväzuje (bez ujmy na ustanoveniach čl. 9 ods. 1):
1. zabezpečiť, aby neexistovala žiadna právna alebo iná prekážka, ktorá by bránila miestnym orgánom, na ktorých území je značný počet cudzincov, zriaďovať poradné orgány alebo vhodné inštitucionálne usporiadanie určené na
-- vytvorenie vzťahu medzi miestnymi úradmi a cudzincami,
-- vytvorenie priestoru na diskusiu a formuláciu názorov, prianí a obáv cudzincov súvisiacich s otázkami miestneho politického života, ktoré sa ich obzvlášť dotýkajú vrátane činností a zodpovedností daného miestneho orgánu a
-- podporu ich úplnej integrácie do života miestnej spoločnosti,
2. podporiť a uľahčiť kreovanie takýchto poradných orgánov alebo prijatie iných vhodných inštitucionálnych opatrení na zastupovanie cudzincov miestnymi orgánmi, na území ktorých je značných počet cudzincov. V neposlednom rade, každá zmluvná strana zabezpečí, aby zástupcovia cudzincov zúčastňujúci sa na činnosti poradných orgánov alebo iných inštitucionálnych usporiadaní, mohli byť volení cudzincami žijúcimi na území príslušného územného orgánu, vymenovaní združeniami cudzincov.