01.02.2012, 00:00

Kedy môžete požiadať o ročné zúčtovanie dane

Zamestnanie a živnosť
Ak ste popri zamestnaní aj podnikali, tak zamestnávateľ vám nemôže urobiť ročné zúčtovanie dane. Avšak jeho povinnosťou je vystaviť vám potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň a o daňovom bonuse, a to najneskôr do 10. marca, pričom ak chcete mať potvrdenie už skôr, musíte o jeho vystavenie zamestnávateľa požiadať už do 5. februára.

Bez ohľadu na to, či zdaniteľné príjmy z podnikania presiahli alebo nepresiahli sumu 1 779,65 eura, ale príjmy zo závislej činnosti tento limit prekročili, musíte podať daňové priznanie. V prípade, že v rámci podnikania ste ukončili zdaňovacie obdobie so stratou a okrem toho ročné zdaniteľné príjmy prekročili 1 779,65 eura, musíte podať daňové priznanie. Svojho zamestnávateľa nemôžete požiadať o vykonanie ročného zúčtovania, pretože ste vykázali stratu z podnikania.

Zamestnanie a príjmy zo zahraničia
Ak ste časť roka pracovali na Slovensku a časť roka v zahraničí, kde vám plynuli príjmy, nemôžete požiadať slovenského zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, pretože ste poberali príjmy zo zahraničia. Ak výška vašich zdaniteľných príjmov zo Slovenska i zahraničia presiahne sumu 1 779,65 eura, musíte podať daňové priznanie. Vzhľadom na to, že máte príjmy zo zahraničia, a potrebujete čas na vyžiadanie dokladov o príjmoch v cudzine, môžete daňovému úradu oznámiť, že si predlžujete lehotu na podanie daňového priznania z tohto dôvodu. Lehotu na podanie daňového priznania si môžete predĺžiť až o šesť mesiacov, teda najdlhšie do 30. septembra 2012.

Zamestnanie a dohoda
Privyrábali ste si popri riadnom zamestnaní prácou na dohodu? Príjem z dohody sa považuje za zdaniteľný príjem zo závislej činnosti a k dohodárovi sa pristupuje ako ku zamestnancovi. Svojho posledného zamestnávateľa, u ktorého si uplatňujete nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka alebo daňový bonus, môžete požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane do 15. februára a doložiť k žiadosti aj potvrdenie o príjmoch od druhého zamestnávateľa, resp. aj iných zamestnávateľov, u ktorých ste mali príjmy z dohody. Zamestnávateľ potom za vás urobí ročné zúčtovanie dane. V prípade, že nechcete, aby váš zamestnávateľ vedel o vašich vedľajších príjmoch, musíte podať daňové priznanie k dani z príjmov typu A. Zamestnávateľ vám najneskôr do 10. 3. vydá Potvrdenie o príjmoch, ktoré vám vyplatil a zdanil, aj s výškou dane, uplatnenej nezdaniteľnej časti či daňového bonusu.

Zamestnanie a materská dovolenka
a) Materská dovolenka trvá – zamestnávateľ vykoná za svoju zamestnankyňu ročné zúčtovanie za rok 2011, ak o vykonanie ročného zúčtovania požiadala a nemala iné príjmy napríklad z podnikania. Do úhrnu príjmov sa nezapočítava materské (príjem oslobodený od dane). Dňom narodenia dieťaťa nahlási zamestnávateľovi do Vyhlásenia zmenu – nárok na uplatňovanie daňového bonusu.

b) Materská dovolenka sa skončila, nástup do práce – ak po skončení 34. týždňov materskej dovolenky nastúpila zamestnankyňa do práce k svojmu zamestnávateľovi ešte v priebehu roka 2011 – zamestnávateľ na základe žiadosti vykoná ročné zúčtovanie.

c) Materská dovolenka sa skončila, pokračovanie rodičovskej dovolenky

– ak po skončení 34. týždňov materskej dovolenky nastúpila zamestnankyňa na rodičovskú dovolenku ešte v priebehu roka 2011 a dosiahla príjmy zo závislej činnosti len niekoľko mesiacov – zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie, ak o ročné zúčtovanie požiadala

– ak v priebehu celého roka bola zamestnankyňa na MD a aj RD, teda mala nulové príjmy zo závislej činnosti, nemusí žiadať o ročné zúčtovanie ani podávať daňové priznanie, pretože nemala príjem nad 1779,65 eura

Zamestnanie a úrad práce
Ak nastúpi do firmy zamestnanec, ktorý bol predtým v evidencii úradu práce a poberal nezamestnanecké dávky, a do konca roka pracoval vo firme, tak tento zamestnávateľ vykoná za zamestnanca ročné zúčtovanie po požiadaní do 15. februára.

Ročné zúčtovanie urobí aj vtedy, ak zamestnanec odpracuje iba niekoľko mesiacov (nebude zamestnancom do konca roku) a znova sa prihlási na úrad práce. Na požiadanie zamestnanca tak môže urobiť ako jeho posledný zamestnávateľ. Ak nepožiada o vykonanie ročného zúčtovania, bývalý zamestnanec si musí podať daňové priznanie.

Zamestnanie a výpoveď
Pri odchode zo zamestnania je zamestnávateľ povinný vystaviť zamestnancovi potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň a o daňovom bonuse. Ak sa následne zamestná, tak toto potvrdenie predloží novému zamestnávateľovi, ktorého požiada o vykonanie ročného zúčtovania. (Podpísať Vyhlásenie nie je povinnosťou, je to právo zamestnanca).

V prípade, že sa zamestnanec už nezamestná a nebude mať do konca roka iné zdaniteľné príjmy, môže požiadať tohto posledného zamestnávateľa, s ktorým bol rozviazaný pracovný pomer a u ktorého si naposledy uplatňoval nezdaniteľnú časť alebo daňový bonus, aby za neho vykonal ročné zúčtovanie dane.

Zamestnanie a odchod do dôchodku

Zamestnanec, ktorý odíde počas roka do dôchodku (predčasného alebo starobného) a bude mať iné zdaniteľné príjmy, či už zo zamestnania alebo z dohody, vtedy ročné zúčtovanie vykoná na základe žiadosti posledný zamestnávateľ. Ak si však starobný dôchodca privyrábal – podnikal – musí si podať daňové priznanie. Ak mu nebol starobný dôchodok priznaný k 1. januáru 2012, tak má nárok na celú nezdaniteľnú časť na daňovníka.

Zamestnanie a zánik zamestnávateľa bez právneho nástupcu

Zamestnanec musí podať daňové priznanie.

Zamestnanie a príjem z prenájmu

Zamestnanec môže požiadať o ročné zúčtovanie a zamestnávateľ ročné zúčtovanie dane vykoná, ak popri príjme zo zamestnania mal počas roka aj príjem z prenájmu, ak výška príjmu z prenájmu nepresiahla 500 eur. Ak príjem z prenájmu presiahol 500 eur, musí podať daňové priznanie.

Vypracovala: Ing. Eva Sodomová, GT&C Slovakia, k. s.