07.05.2003, 00:00

Rozdelenie zisku, jeho účtovanie a zdanenie v spoločnosti s ručením obmedzeným

Právna úprava spoločnosti s ručením obmedzeným (s. r. o.) sa nachádza v §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka. Spoločnosť s ručením obmedzeným je typom kapitálovej spoločnosti. Základné imanie spoločnosti tvoria vopred určené vklady spoločníkov.

Spoločnosť môže založiť aj jedna osoba
Hodnota základného imania musí byť aspoň 200 000 Sk. Hodnota vkladu jedného spoločníka musí byť aspoň 30 000 Sk. Na založení spoločnosti sa môže každý spoločník podieľať iba jedným vkladom. Výška vkladu sa môže pre jednotlivých spoločníkov určiť rozdielne, musí však byť deliteľná tisícom. Celková hodnota vkladov musí súhlasiť s hodnotou základného imania spoločnosti. Obchodný podiel spoločníka predstavuje právo a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva nestanovuje inak. Každý spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel.
Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Do jeho pôsobnosti patrí najmä:
* schvaľovanie riadnej, mimoriadnej a konsolidovanej účtovnej závierky,
* rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát,
* rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania.
Spoločníci majú nárok na podiel na zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. Spoločnosť môže vyplácať podiely na zisku len z vytvoreného čistého zisku alebo z nerozdeleného čistého zisku minulých rokov zníženého o povinný prídel do rezervného fondu a o neuhradenú stratu minulých rokov. Spoločnosť nesmie vyplácať úroky z vkladov do spoločnosti a preddavky na podiely na zisku.

Rozdelenie zisku v spoločnosti s ručením obmedzeným
Rozdelenie zisku patrí do právomoci valného zhromaždenia. Táto právomoc nemôže byť delegovaná na iný orgán, a to ani prostredníctvom spoločenskej zmluvy. Valné zhromaždenie rozhoduje o rozdelení účtovného zisku vykázaného v účtovnej závierke. Jedinou zo zákona povinnou položkou rozdelenia zisku je v spoločnosti s ručením obmedzeným tvorba zákonného rezervného fondu. Spoločnosť vytvára rezervný fond vo výške, ktorú určuje spoločenská zmluva. Ak sa rezervný fond nevytvoril už pri vzniku spoločnosti, je v prvom roku, v ktorom dosiahne spoločnosť zisk, výška povinného prídelu najmenej 5 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného imania. Tento fond je povinná každoročne dopĺňať o sumu určenú v spoločenskej zmluve alebo v stanovách, najmenej však vo výške 5 % z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej uzávierke až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určenej v spoločenskej zmluve, najmenej však do výšky 10 % základného imania. O použití rezervného fondu rozhodujú konatelia spoločnosti. Povinnú tvorbu rezervného fondu možno použiť iba na krytie strát spoločnosti.

n Spoločnosť s ručením obmedzeným dosiahla v účtovnom období hospodársky výsledok pred zdanením -- stratu vo výške 50 tis. Sk. Pri úprave účtovného hospodárskeho výsledku na daňový základ však dosiahla daňový zisk vo výške 80 tis. Sk. Zo základu dane odviedla daň z príjmu vo výške 20 tis. Sk. Hospodársky výsledok po zdanení bol strata 70 tis. Sk. z akej sumy má s. r. o. vytvoriť rezervný fond? Má vôbec povinnosť v tomto účtovnom období uskutočniť prídel do rezervného fondu?
-- Spoločnosť s ručením obmedzeným v súlade s § 124 Obchodného zákonníka vytvára rezervný fond z vytvoreného čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke a to vo výške najmenej 5 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného imania až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určeného v spoločenskej zmluve alebo v stanovách, najmenej však do výšky 10 % základného imania. Ak spoločnosť v konkrétnom účtovnom období vykázala v účtovníctve stratu, rezervný fond v tomto roku nedopĺňa. Rezervný fond je tvorený z čistého zisku vykázaného v účtovnej závierke, jeho tvorba nesúvisí so základom dane.

n Spoločnosť s r. o. má vytvorený rezervný fond vo výške povinnej tvorby 10 % základného imania, to je 20 tis. Sk Základné imanie má spoločnosť 200 tis. Sk. Spoločnosť vykázala v roku 2001 zisk po zdanení vo výške 100 tis. Sk Je povinná realizovať prídel do rezervného fondu, keď už dosiahla limit 10 % základného imania?
-- Tvorbu rezervného fondu v spoločnosti s ručením obmedzeným upravuje Obchodný zákonník v § 124. V súlade s ustanovení tohto paragrafu je spoločnosť povinná prvýkrát, keď dosiahla zisk, tvoriť rezervný fond vo výške najmenej 5 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného imania. Tento fond je povinná každoročne dopĺňať o sumu určenú v spoločenskej zmluve alebo v stanovách najmenej vo výške 5 % z čistého zisku až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určenej v spoločenskej zmluve alebo v stanovách, najmenej však do výšky 10 % základného imania. Ak výška rezervného fondu určená v spoločenskej zmluve alebo v stanovách je vyššia ako 10 % základného imania, je spoločnosť povinná dopĺňať rezervný fond až do výšky určenej v stanovách alebo v spoločenskej zmluve. V prípade, že spoločnosť nemá v stanovách určenú povinnosť tvoriť rezervný fond vyšší ako vyplýva zo zákona, nič je nebráni tvoriť rezervný fond aj nad povinnú tvorbu. Odlišná bude potom možnosť jeho použitia. Podľa § 37 Obchodného zákonníka rezervný fond v rozsahu v ktorom sa vytvára povinne možno použiť iba na krytie strát alebo nepriaznivého hospodárenia spoločnosti.

Zostatok zisku po povinnom prídele do rezervného fondu sa rozdelí podľa rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti, a to na:
* výplatu podielov na zisku spoločníkov s. r. o.,
* odmeny členom štatutárnych orgánov,
* prídel do sociálneho fondu,
* prídel do štatutárnych fondov,
* prídel do ostatných fondov,
* krytie straty z minulých rokov,
* zvýšenie základného imania,
* preúčtovanie na účet nerozdeleného zisku.
Valné zhromaždenie sa pri rozdeľovaní zisku musí riadiť spoločenskou zmluvou, stanovami spoločnosti, prípadne kolektívnou zmluvou alebo inými právnymi predpismi.

Podiel spoločníkov na zisku z účasti v spoločnosti s r. o.
Podiel spoločníkov na zisku spoločnosti je možné určiť až po doplnení rezervného fondu. Právo na podiel na zisku patrí medzi základné práva spoločníka. Právo na podiel na zisku vzniká každému spoločníkovi len za predpokladu, že valné zhromaždenie vyčlenilo časť zisku na rozdelenie medzi spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným. Podiel na zisku sa určuje, ak sa spoločníci nedohodli inak, pomerom splatených vkladov. Iným kritériom na rozdelenie zisku môže byť miera účasti spoločníka na podnikaní, prípadne kombinácia viacerých kritérií.
Spoločnosť môže v zmysle § 123 Obchodného zákonníka vyplácať podiely na zisku iba pri splnení podmienok ustanovených v § 179 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka, to je do zrušenia spoločnosti, môže byť medzi spoločníkov rozdelený vždy len čistý zisk:
* znížený o prídel do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona,
* znížený o neuhradenú stratu z minulých rokov,
* zvýšený o nerozdelený zisk z minulých rokov, prípadne o fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené.
Spoločnosť tiež nemôže rozdeliť medzi spoločníkov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje spoločnosti, ak vlastné imanie zistené podľa riadnej účtovnej závierky je, alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku, nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervnými fondmi, ktoré podľa zákona alebo stanov nesmie spoločnosť použiť na plnenie spoločníkom.

n Spoločnosť s r. o. vykazuje dlhodobo priaznivé hospodárske výsledky. Spoločníci si chcú vyplácať preddavky na podiely na očakávanom zisku spoločnosti za rok 2003 už v priebehu roku 2003. Ako o týchto preddavkoch účtovať v sústave podvojného účtovníctva?
-- V zmysle § 123 ods. 2 Obchodného zákonníka spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže vyplácať preddavky na podiely na zisku spoločníkom.

Prídel do sociálneho fondu
Ustanovenie § 4 ods. 3 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov umožňuje zamestnávateľovi, ktorý vytvára zisk, prispievať k tvorbe sociálneho fondu prostredníctvom prídelov z použiteľného zisku v rámci rozdelenia zisku. Z hľadiska tvorby sociálneho fondu ide o nepovinný prídel.

Prídely členom štatutárnych orgánov spoločnosti s r. o. za výkon funkcie
V tomto prípade ide o výplaty podielov na zisku členom dozornej rady alebo konateľom spoločnosti. Z hľadiska dane s príjmov tieto príjmy nie sú daňovým výdavkom spoločnosti podľa § 25 ods. 1 písm. d) zákona o daniach z príjmov. U členov štatutárnych orgánov a konateľov spoločnosti s r. o. je tento príjem považovaný za príjem zo závislej činnosti podľa § 6 ods. 1 písm. b) a c) zákona o daniach z príjmov. Z hľadiska odvodových povinností do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne a úradu práce uvedený príjem nepodlieha odvodovej povinnosti. Podľa § 16 zákona č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni je vymeriavacím základom na určenie poistného u zamestnanca len príjem za vykonávanú prácu. Povinnosť platiť poistné na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie z vyplatených podielov na zisku nemajú ani členovia štatutárnych orgánov a ani zamestnávatelia. Podľa § 13 ods. 1 zákona č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov je vymeriavacím základom na určenie poistného zamestnanca len príjem za vykonanú prácu. Povinnosť platiť zdravotné poistenie z vyplatených podielov na zisku nemajú ani členovia štatutárnych orgánov, ani zamestnávatelia. Podľa § 59 zákona č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov je vymeriavacím základom na určenie výšky príspevku na poistenie v nezamestnanosti u zamestnanca len príjem za vykonanú prácu. Povinnosť platiť príspevok na poistenie v nezamestnanosti nemajú členovia štatutárnych orgánov ani zamestnávatelia.

Prídely do štatutárnych fondov spoločnosti s r. o.
Štatutárne fondy sú účelovo viazané fondy, ktorých zriadenie, tvorba a použitie vyplývajú zo štatútu organizácie, napr. spoločenskej zmluvy, stanov a pod. V praxi môže ísť o fond rozvoja, o investičný fond, fond odmien a podobne. Prídel do fondov sa realizuje v rámci schválenia účtovnej závierky a rozdelenia zisku valným zhromaždením.

n Spoločnosť pridelila v rámci rozdelenia zisku za rok 2002 časť zisku do fondu odmien na výplatu podielov na zisku zamestnancom. Ako má spoločnosť postupovať pri zdaňovaní týchto podielov zamestnancom?
-- Príjmami zo závislej činnosti sú všetky príjmy plynúce zamestnancovi od zamestnávateľa z pracovného pomeru alebo v súvislosti s ním podľa § 6 ods. 3. zákona o daniach z príjmov bez ohľadu na to, či ide o pravidelné alebo jednorazové príjmy a či sa vyplácajú v peniazoch alebo sú poskytované v nepeňažnej forme, pokiaľ zákon o daniach z príjmov nestanovuje inak (nejde o príjmy, ktoré nie sú premetom dane). Z hľadiska dane z príjmov zo závislej činnosti patria medzi tieto príjmy aj podiely na hospodárskom výsledku -- podiely na zisku vyplatené zamestnávateľom zamestnancom. Zamestnávateľ vyplatené podiely zo zisku zdaní v mesiaci výplaty spolu s mesačnou mzdou. Zamestnávateľ vyberie preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti zo zdaniteľnej mzdy. Z hľadiska odvodových povinností do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne a úradu práce uvedený príjem nepodlieha odvodovej povinnosti z rovnakých dôvodov, ako je to uvedené pri členoch štatutárnych orgánov.

Prídely do ostatných fondov spoločnosti s r. o.
Ostatné fondy sú fondy tvorené zo zisku organizácie na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. Tvorba týchto fondov nevyplýva zo štatútu organizácie. Ide o účelové fondy, do ktorých sa prídel realizuje po schválení účtovnej závierky a rozdelenia zisku valným zhromaždením. Môže ísť o účelový fond na jednorazovú, finančne náročnú realizáciu určitého podnikového zámeru, napr. ekologizáciu výroby a pod.

Prídel do zvýšenia základného imania
Ďalšou možnosťou rozdelenia zisku je aj jeho použitie na zvýšenie základného imania spoločnosti s r. o. Tento postup musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami § 144 Obchodného zákonníka. Spoločnosť môže takto zvýšiť základné imanie iba pri dodržaní podmienok podľa § 179 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka. Realizáciou tohto kroku sa zvýši výška vkladu každého spoločníka v pomere zodpovedajúcom ich doterajším vkladom. Tým sa však nezmenia obchodné podiely spoločníkov s r. o., na toto rozhodnutie je v zmysle § 127 ods. 4 Obchodného zákonníka potrebná aspoň dvojtretinová väčšina všetkých hlasov spoločníkov. Spoločenská zmluva môže určiť vyšší počet hlasov potrebných na prijatie takéhoto rozhodnutia. Zvýšenie základného imania musí byť zapísané do obchodného registra. Zvýšenie vkladu spoločníka uvedeným postupom nie je v zmysle § 52 ods. 1 zákona o daniach z príjmov považované za príjem podielov na zisku spoločníka a nepodlieha dani z príjmov. Pri prípadnom následnom znížení základného imania a následnej výplate takto použitého zisku sa zrazí daň podľa sadzby uvedenej v § 36 ods. 2 písm. c. zákona o daniach z príjmov.

Účtovanie rozdelenia hospodárskeho výsledku v spoločnosti s r. o.
V spoločnosti s ručením obmedzeným platí pravidlo: Hospodársky výsledok sa v jednom roku zistí a zdaní v prípade zisku a v nasledujúcom roku sa hospodársky výsledok rozdelí. Hospodárskym výsledkom bežného roka rozumieme účtovný zisk alebo účtovnú stratu. Rozdelenie zisku sa v spoločnosti s ručením obmedzeným účtuje v nasledujúcom roku po jeho vytvorení. Operácie súvisiace s rozdelením zisku teda nepatria medzi uzávierkové operácie, ale medzi operácie nasledujúceho účtovného obdobia. Táto zásada býva porušovaná najmä z dôvodu, že spoločníci s. r. o. vyplácajú zálohu na podiel na zisku, čo je v rozpore s § 123 ods. 2 Obchodného zákonníka. Účtovné operácie súvisiace s rozdelením zisku sa účtujú v účtovej triede 4 v účtových skupinách 42 a 43, prípadne na účte 472 -- Záväzky zo sociálneho fondu. Vytvorený zisk sa v nasledujúcom roku preúčtuje prostredníctvom začiatočného účtu súvahového 701 na účet 431 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní.

šibenica
431 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
701 Začiatočný účet súvahový
prevod začiatočného stavu (zisku) prevod začiatočného stavu (zisku)

Rozdelenie zisku v spoločnosti s ručením obmedzeným sa účtuje na základe uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti. Rozdelenie zisku musí byť uvedené v zápisnici z valného zhromaždenia.

+ Rozdelenie vytvoreného zisku môžeme účtovne znázorniť nasledujúco:
421 Zákonný rezervný fond 431 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
prídel do fondu prídel do fondu začiatočný stav

423 Štatutárne fondy 431 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
prídel do fondov prídel do fondov začiatočný stav

427 Ostatné fondy 431 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
prídel do fondov prídel do fondov začiatočný stav

472 Záväzky zo sociálneho fondu 431 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
prídel do fondu prídel do fondu začiatočný stav

419 Zmeny základného imania 431 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
zvýšenie základného imania zvýšenie základného imania začiatočný stav

428 Nerozdelený zisk minulých rokov 431 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
prevod nerozdeleného zisku prevod nerozdeleného zisku začiatočný stav

364 Záväzky k spoločníkom pri rozdelení zisku 431 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
zúčtovanie podielu na zisku zúčtovanie podielu na zisku začiatočný stav

+ Vytvorenú stratu preúčtujeme na začiatku účtovného obdobia prostredníctvom začiatočného účtu súvahového 701 na účet 431 Výsledku hospodárenia v schvaľovaní nasledujúco:
701 Začiatočný účet súvahový 431 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
prevod začiatočného stavu (straty) prevod začiatočného stavu (straty)

Rozhodnutie o spôsobe úhrady straty patrí do právomoci valného zhromaždenia spoločnosti. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vysporiadaní straty:
* z fondov zo zisku,
* z nerozdeleného zisku minulých rokov,
* preúčtovanie straty na ťarchu spoločníkov,
* prevod straty na účet nerozdelenej straty.
Postup a spôsob úhrady straty v účtovnej jednotke ustanovuje všeobecne záväzný predpis, spoločenská zmluva alebo stanovy spoločnosti a rozhodne o ňom valné zhromaždenie. Podľa § 121 môže spoločnosť s ručením obmedzeným určiť v spoločenskej zmluve, že valné zhromaždenie je oprávnené uložiť spoločníkom povinnosť prispieť na úhradu straty spoločnosti peňažným plnením nad výšku vkladu až do polovice základného imania podľa výšky vkladov.

n Vzniká spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným povinnosť uhradiť stratu, ktorú dosiahla za účtovné obdobie?
-- Problém úhrady straty spoločnosti je predmetom úpravy § 121 Obchodného zákonníka. Podľa tohto ustanovenia môže spoločenská zmluva určiť oprávnenie valnému zhromaždeniu s. r. o. uložiť spoločníkom povinnosť prispieť na úhradu straty spoločnosti peňažným plnením nad výšku vkladov až do polovice základného imania podľa výšky svojich vkladov. Zo znenia ustanovenia tohto predpisu vyplýva, že povinnosť spoločníka podieľať sa úhrade straty musí byť uvedená v spoločenskej zmluve. Podiel jednotlivých spoločníkov na úhrade straty sa určí podľa pomeru ich vkladov. Ak sa spoločník omešká so splatením príspevku na stratu, vzniká mu povinnosť platiť úrok z omeškania vo výške 20 % z nesplatenej sumy, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. Ak je spoločník v omeškaní s platbou, môže ho spoločnosť pod hrozbou vylúčenia vyzvať, aby si svoju povinnosť splnil v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako tri mesiace. Spoločníka, ktorý si nesplní svoju povinnosť príspevku na úhradu straty ani v dodatočnej lehote, môže valné zhromaždenie zo spoločnosti vylúčiť. V prípade, že v spoločenskej zmluve nie je stanovená povinnosť spoločníkom prispieť na úhradu straty, spoločník môže príspevok na stratu uhradiť dobrovoľne, nie však povinne.

Účtovné zobrazenie vysporiadania straty na základe rozhodnutia valného zhromaždenia:

* úhrada z fondov zo zisku
431 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní 42 Fondy zo zisku
začiatočný stav prevod straty prevod straty úhrada z nerozdeleného zisku minulých rokov

* úhrada z nerozdeleného zisku minulých rokov
431 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní 428 Nerozdelený zisk minulých rokov
začiatočný stav prevod straty prevod straty rozhodnutie o úhrade straty spoločníkmi

* prevod na účet nerozdelenej straty
431 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní 429 Neuhradená strata minulých rokov
začiatočný stav prevod straty prevod straty

* rozhodnutie o úhrade straty spoločníkmi
431 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní 354 Pohľadávky za spoločníkmi pri úhrade straty
začiatočný stav preúčtovanie na ťarchu spoločníkov preúčtovanie na ťarchu spoločníkov

Zdaňovanie príjmov z rozdelenia zisku v spoločnosti s r. o.

Zdaňovanie príjmov spoločníka spoločnosti s r. o.
Spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť fyzická alebo právnická osoba. Spoločníci spol. s ručením obmedzeným môžu mať rôzne druhy príjmov, v závislosti od zdroja ich pôvodu. Z hľadiska dane z príjmov predstavuje každý druh príjmov samostatný základ dane a má svoj osobitný spôsob zdaňovania. Z tohto dôvodu je dôležité správne posúdiť a zatriediť, o ktorý druh príjmov ide.
Z hľadiska triedenia príjmov podľa zákona o daniach z príjmov spoločníci spoločnosti s ručením obmedzeným môžu poberať od spoločnosti nasledujúce druhy príjmov:
* príjmy zo závislej činnosti,
* príjmy z kapitálového majetku,
* príjmy z podnikania,
* ostatné príjmy.
Uvedené zatriedenie príjmov je dôležité najmä z hľadiska správneho zdanenia jednotlivých druhov príjmov, uplatnenia daňových výdavkov k jednotlivým druhom príjmov a odpočítateľných položiek od základu dane.

Príjmy zo závislej činnosti spoločníka spoločnosti s r. o.
Príjmy zo závislej činnosti, ktoré patria medzi príjmy podľa § 6 zákona o daniach z príjmov, má spoločník s r. o. v prípade, ak poberá príjem za prácu pre spoločnosť.
Takýto príjem môže mať, ak:
* Spoločník uzatvoril so spoločnosťou pracovnoprávny vzťah v zmysle Zákonníka práce, a to pracovnú zmluvu, dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Tieto príjmy zaraďujeme medzi príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona o daniach z príjmov.
* Spoločník neuzatvoril so spoločnosťou pracovný pomer ani dohodu o mimopracovnom vzťahu, ale poberá od spoločnosti príjem za vykonávanú prácu. Môže ísť o práce na zabezpečovaní pracovných úloh spoločnosti, výkon funkcie konateľa, práce v dozornej rade a podobne. Tieto príjmy zaraďujeme podľa zákona o daniach z príjmov medzi príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. b).

Príjmy z kapitálového majetku spoločníka spoločnosti s r. o.
Ďalším druhom príjmov spoločníka s. r. o. sú príjmy z kapitálového majetku. Ide o podiely na zisku spoločnosti z titulu spoluvlastníckeho podielu v spoločnosti. Tieto príjmy patria podľa zákona o daniach z príjmov k príjmom podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o daniach z príjmov.

Príjmy z podnikania spoločníka spoločnosti s r. o.
V tomto prípade ide o príjmy spoločníka, ktorý je zároveň živnostníkom, pričom predmet podnikania spoločnosti a spoločníka, živnostníka nie je totožný. Spoločník v takomto prípade fakturuje svoje práce pre spoločnosť, tieto práce však nie sú predmetom podnikania spoločnosti, napr. softvérové práce pre spoločnosť, ktorá takúto činnosť nemá v predmete podnikania a ani ju ďalej nepredáva. Tieto príjmy predstavujú pre spoločníka príjmy podľa § 7 zákona o daniach z príjmov a pre spoločnosť sú spravidla daňovým výdavkom.

Ostatné príjmy spoločníka spoločnosti s r. o.
K ostatným druhom príjmov môžeme zaradiť napr. príjmy z prevodu účasti na s. r. o., príjem z podielu spoločníka na likvidačnom zostatku, vyrovnávací podiel spoločníka pri zániku účasti v spoločnosti. Tieto príjmy patria podľa zákona o daniach z príjmov medzi ostatné príjmy podľa § 10 ods. 1 zákona o daniach z príjmov. Spoločník môže od spoločnosti poberať ešte príjmy, ktoré sú oslobodené od dane z príjmov, napr. cestovné náhrady, plnenia zo sociálneho fondu do výšky 2 000 Sk ročne a pod. V príspevku sa v ďalšej časti budeme zaoberať príjmami, ktoré prislúchajú spoločníkovi z rozdelenia zisku.

Spoločník môže prijať zo spoločnosti príjem zo zisku z viacerých dôvodov:
* Podiel na zisku z účasti v spoločnosti s ručením obmedzeným.
* Odmena za výkon funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu.
Podiel na zisku spoločníka z účasti v spoločnosti s ručením obmedzeným je príjmom z kapitálového majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o daniach z príjmov. V nadväznosti na § 36 ods. 2 písm. c) bod 3 zákona o daniach z príjmov zdaňované sadzbou dane 15 %. Základom dane je len príjem, ktorý sa nemôže znížiť o žiadne sumy. Tento príjem netvorí vymeriavací základ na platenie poistného na zdravotné poistenie, sociálne zabezpečenie a príspevky do Fondu zamestnanosti. Základ dane a daň sa podľa § 36 ods. 13 zaokrúhľujú smerom nadol. Platiteľ dane -- spoločnosť s r. o., je povinný zrazenú daň odviesť správcovi dane najneskôr do 15. dňa mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. Daňová povinnosť daňovníka je z tohto druhu príjmu splnená riadnym vykonaním zrážky dane. Tento príjem takisto nie je potrebné uvádzať do daňového priznania a ani sa s ním nepočíta pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. V prípade, ak je spoločníkom spoločnosti s r. o. zahraničná osoba, príjem sa zdaňuje rovnakou sadzbou dane, ak medzinárodná zmluva nestanovuje inak. V prípade, ak medzinárodná zmluva stanovuje nižšiu sadzbu dane ako je stanovená v zákone o daniach z príjmov, postupuje sa podľa medzinárodnej zmluvy. Ak je spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným právnická osoba, vyplácaný podiel na zisku sa zdaňuje osobitnou sadzbou dane vo výške 15 % rovnako ako u fyzickej osoby. Uvedený príjem je súčasťou príjmov materskej spoločnosti. Na účely výpočtu daňovej povinnosti sa však príjem podielu na zisku dcérskej spoločnosti vylučuje zo základu dane. Takýto postup vyplýva z § 23 ods. 1 písm. a) zákona o daniach z príjmov.

Príjem konateľa -- spoločníka spoločnosti s r. o.
Obchodný zákonník v § 261 ods. 3 požaduje, aby vzťahy medzi členom štatutárneho alebo dozorného orgánu, alebo štatutárnym orgánom a obchodnou spoločnosťou, alebo medzi spoločníkom a obchodnou spoločnosťou pri zariaďovaní záležitosti spoločnosti mali povahu obchodno-záväzkových vzťahov. V § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka sa uvádza, že tieto vzťahy sa spravujú ustanoveniami o mandátnej zmluve, ak zo zmluvy o výkone funkcie nevyplýva iné určenie práv a povinností. Zmluva o výkone funkcie musí mať písomnú formu a musí ju schváliť valné zhromaždenie. Z uvedeného vyplýva, že spoločníci, konatelia spoločnosti, musia mať uzatvorenú zmluvu o výkone funkcie konateľov. V prípade, že nevykonávajú inú pracovnú činnosť pre spoločnosť, mali by svoju pracovnú zmluvu ukončiť. Ak vykonávajú v spoločnosti aj inú pracovnú činnosť, napríklad riadia výrobu, sú projektantmi, programátormi a pod., výkon uvedenej činnosti sa môže aj naďalej riadiť pracovnoprávnymi vzťahmi.

n Ako postupovať pri zdaňovaní príjmov a z nich vyplývajúcich odvodov do poisťovní konateľov, spoločníkov s r. o., ktorí budú odmeňovaní za výkon funkcie konateľa spoločnosti na základe mandátnej zmluvy?
-- V zmysle § 6 ods. 1 písmena ?????? platného zákona o daniach z príjmov č. 366/1999 Z. z. príjmami zo závislej činnosti sú aj príjmy spoločníkov a konateľov spoločností, a to aj keď nie sú povinní pri výkone funkcie pre spoločnosť dodržiavať príkazy tretej osoby. Príjmami zo závislej činnosti sú taktiež odmeny členov štatutárnych orgánov a ďalších orgánov za výkon funkcie. Pri zdaňovaní príjmov sa bude postupovať ako v prípade, keby mali konatelia uzatvorený pracovný pomer. Odvody do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a na úrad práce upravujú obdobne príslušné zákony aj v prípade, ak spoločníci spoločnosti nemajú uzatvorený pracovnoprávny vzťah so spoločnosťou. Podľa § 14 ods. 1 a 4 platného zákona o Sociálnej poisťovni č. 274/1994 Z. z. sú povinní platiť poistné zamestnanci zúčastnení na nemocenskom poistení. Podľa zákona o nemocenskom poistení č. 54/1956 Zb. podľa § 2 sú poistené osoby aj spoločníci spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorí pre spoločnosť vykonávajú prácu, ale nie v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu a sú za túto prácu odmeňovaní formou, ktorá sa podľa zákona o daniach z príjmov považuje za príjem zo závislej činnosti. Podľa § 10 ods. 1 platného zákona o zdravotnom poistení č. 273/1994 Z. z. sú povinní platiť zdravotné poistenie zamestnanci. Podľa ods. 3 toho istého paragrafu zamestnancami na účely tohto zákona sú aj spoločníci spoločnosti s r. o., ak sú odmeňovaní za prácu v spoločnosti formou, ktorá sa podľa zákona o daniach z príjmov považuje za príjem zo závislej činnosti. Podľa § 27 ods. 2 spoločníkom s. r. o. sa na účely zákona o zamestnanosti č. 387/19696 ????? Z. z. je fyzická osoba odmeňovaná za prácu v spoločnosti formou, ktorá sa podľa osobitných predpisov považuje za príjem zo závislej činnosti a nevykonáva túto činnosť v pracovnom pomere. Podľa § 57 ods. 2 sú spoločníci spoločnosti s r. o. dobrovoľnými platiteľmi príspevku na poistenie v nezamestnanosti.

Prehľad príspevkov do poistných fondov spoločníka s r. o. -- konateľa (Vymeriavací základ max. 32 000 Sk)
Druh poistného Konateľ, spoločník s r. o. spoločnosť
Zdravotné poistenie 4 % z vymeriavacieho základu 10 % z vymeriavacieho základu
Nemocenské poistenie 1,4 % z vymeriavacieho základu 3,4 % z vymeriavacieho základu
Dôchodkové zabezpečenie 6,4 % z vymeriavacieho základu 21,6 % z vymeriavacieho základu
Príspevok na poistenie dobrovoľný platiteľ neplatí
v nezamestnanosti 3 % z určenej sumy vymeriavacieho základu

Na záver môžeme zhrnúť, že spoločníci, konatelia spoločnosti v prípade, že budú mať so spoločnosťou uzatvorenú zmluvu o výkone funkcie a za túto prácu budú poberať odmenu, tá sa chápe ako príjem zo závislej činnosti. Zároveň budú odvádzať zo svojej mzdy odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne tak, ako v prípade, keby mali uzatvorenú pracovnú zmluvu. Rozdiel je v oblasti príspevku na poistenie v nezamestnanosti, kde je platenie na základe dobrovoľnosti.

Použitie zisku na zvýšenie základného imania
Zvýšenie základného imania spoločnosti zo zisku nepodlieha zdaneniu v čase jeho zvýšenia. Za podiely na zisku spoločníka z účasti v s. r. o sa podľa § 52 ods. 1 zákona o daniach z príjmov nepovažujú sumy použité zo zisku po zdanení na zvýšenie vkladu spoločníka z majetku prevyšujúceho základné imanie spoločnosti s r. o. Pri znížení základného imania a následnej výplate takto použitého zisku sa zrazí daň vo výške 15 % podľa § 36 ods. písm. c), pričom ako prvé sú na účely zákona o daniach z príjmov zdaňované vklady uskutočnené z majetku spoločnosti, ktorý prevyšoval základné imanie. Pre splnenie uvedeného ustanovenia zákona o daniach z príjmov je teda potrebné evidovať v analytickej evidencii akciovej spoločnosti prírastky základného imania spoločnosti z rozdelenia zisku.

Zdanenie príjmov členov dozornej rady spoločnosti s r. o.
Podľa § 6 ods. 1 sú odmeny členov štatutárnych orgánov a ďalších orgánov právnických osôb za výkon funkcie sú príjmami zo závislej činnosti. Z hľadiska odvodových povinností do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne a úradu práce uvedený príjem nepodlieha odvodovej povinnosti.

Podiely na zisku zamestnancov spoločnosti s r. o
Podiely na zisku zamestnancov z rozdelenia zisku predstavujú podľa § 6 o zákona o daniach z príjmov príjem zo závislej činnosti a funkčných požitkov. Uvedené príjmy sú spolu s príjmami za prácu v spoločnosti súčasťou základu dane zo závislej činnosti a zdaňujú sa preddavkovým spôsobom. Na konci roka podliehajú ročnému zúčtovaniu dane. Uvedené príjmy nepodliehajú odvodom do poistných fondov a príspevku v nezamestnanosti.

Prídel do sociálneho fondu
Prídel do sociálneho fondu nepodlieha zdaneniu daňou z príjmov. Vyplácané sumy zamestnancom zo sociálneho fondu sú podľa § 6 ods. 1 písm. e) považované za príjem zo závislej činnosti, ktorý podlieha osobitnej sadzbe dane vo výške 10 %, podľa § 36 ods. 2 písm. d) zákona o daniach z príjmov. Od dane z príjmov sú oslobodené plnenia zo sociálneho fondu, poskytované zamestnancom najviac do výšky 2 000 Sk ročne od jedného zamestnávateľa. Súčasne sú od dane z príjmov oslobodené nepeňažné plnenia poskytované zamestnancom zo sociálneho fondu v zmysle § 6 ods. 8 písm. a) zákona o daniach z príjmov.

Prídely do štatutárnych a ostatných fondov
Prídely do štatutárnych a ostatných fondov nepodliehajú daňovej povinnosti. V prípade použitia je rozhodujúci spôsob ich použitia. Platí však zásada, že ak sa použijú pre účely spoločnosti s r. o., nepodliehajú zdaneniu ani dani z príjmov právnických osôb, ani dani z príjmov fyzických osôb. Ak sa použijú na výplaty fyzickým osobám -- spoločníkom, členom štatutárnych orgánov alebo zamestnancom, podliehajú zdaneniu podľa charakteru ich výplaty. Rozdelenie zisku, jeho umiestnenie do jednotlivých oblastí reprodukčného procesu, je významným podnikateľským rozhodnutím, ktoré má za následok aj budúci úspešný či neúspešný rozvoj podnikateľského subjektu. Majitelia spoločnosti musia pri svojom rozhodovaní zvážiť všetky priame aj nepriame vplyvy, ktoré pôsobia na ich rozhodnutia. Často je aj protichodné. Na jednej strane je to zabezpečenie dlhodobej výnosnosti vloženého kapitálu a na druhej strane dosiahnutie okamžitého efektu.