07.10.2002, 00:00

Základné práva a povinnosti študentov vysokých škôl

Základné práva a povinnosti študentov vysokých škôl sú upravené v zákone č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uchádzač prijatý na štúdium (pozri § 58 o prijímacom konaní) sa stáva študentom odo dňa zápisu na štúdium; študent, ktorému bolo štúdium prerušené, sa stáva študentom odo dňa opätovného zápisu na štúdium. Študent prestáva byť študentom odo dňa skončenia štúdia podľa § 65 ods. 1 -- "riadne skončenie štúdia" a § 66 -- "iné skončenie štúdia podľa § 64 ods. 1 -- "štúdium študijného programu možno na žiadosť študenta za podmienok určených študijným poriadkom prerušiť. Študijný poriadok určí najdlhšie celkové obdobie prerušenia štúdia".

Práva študenta
Z odseku 1 § 70 zákona vyplýva, že študent má právo najmä a) študovať študijný program, na ktorý bol prijatý, b) utvoriť si študijný plán podľa pravidiel študijného programu (§ 51 ods. 4 písm. g) -- "študijný program bližšie určuje pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov"), c) zapísať sa do ďalšej časti študijného programu, ak splnil povinnosti určené študijným programom alebo študijným poriadkom, d) pri rešpektovaní časových a kapacitných obmedzení daných študijným poriadkom a študijným programom: 1. zvoliť si tempo štúdia a poradie absolvovania jednotiek študijného programu pri zachovaní ich predpísanej nadväznosti a 2. zvoliť si učiteľa pri predmete vyučovanom viacerými učiteľmi, e) v rámci svojho štúdia uchádzať sa aj o štúdium na inej vysokej škole, a to aj v zahraničí, f) zúčastňovať sa na výskumnej, vývojovej alebo umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy, g) zúčastňovať sa na zakladaní a činnosti nezávislých združení pôsobiacich na akademickej pôde (spolkov, zväzov, stavovských združení) v súlade s právnymi predpismi, h) aspoň raz ročne mať možnosť formou anonymného dotazníka vyjadriť sa o kvalite výučby a o učiteľoch, i) slobodne prejavovať názory a pripomienky k vysokému školstvu. V kontexte napísaného treba vedieť, že na študenta, ktorý sa zúčastňuje na praktickej výučbe a praxi, sa vzťahujú všeobecné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o pracovných podmienkach žien (bližšie o tom zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a zákon č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov).

Povinnosti študenta
Povinnosti študenta zákonodarca premietol do ustanovenia § 71 zákona s tým, že študijné povinnosti študenta vyplývajú zo študijného programu, ktorý študuje, a zo študijného poriadku. Študent je povinný dodržiavať nielen vnútorné predpisy vysokej školy, ale aj jej súčasti. Študent je ďalej povinný najmä:
-- chrániť a hospodárne využívať majetok, prostriedky a služby vysokej školy,
-- uhrádzať školné a poplatky spojené so štúdiom podľa tohto zákona výlučne a priamo vysokej škole, na ktorej je zapísaný, a pravdivo uviesť skutočnosti rozhodujúce na ich určenie,
-- oznámiť vysokej škole alebo fakulte, ak je zapísaný na študijný program uskutočňovaný na fakulte, adresu určenú na doručovanie písomností,
-- osobne sa dostaviť na písomné predvolanie rektora, dekana alebo nimi povereného zamestnanca vysokej školy alebo fakulty na prerokovanie otázok týkajúcich sa priebehu alebo skončenia jeho štúdia, alebo súvisiacich s jeho právami a povinnosťami.

Disciplinárny prostriedok
Do siedmej časti zákona o vysokých školách, ktorá obsahuje vyššie prezentovanú úpravu týkajúcu sa študenta vysokej školy (základné ustanovenia, práva študenta, povinnosti študenta) patrí tiež problematika v súvislosti s disciplinárnym priestupkom. Ide o zavinené porušenie právnych predpisov alebo vnútorných predpisov vysokej školy alebo jej súčasti alebo verejného poriadku. Za disciplinárny priestupok možno uložiť študentovi niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:
a) pokarhanie,
b) podmienečné vylúčenie zo štúdia s určením lehoty a podmienok, pri dodržaní ktorých bude podmienečné vylúčenie zo štúdia zrušené,
c) vylúčenie zo štúdia (porov. ods. 2 § 72 zákona). Disciplinárny priestupok je premlčaný, ak od jeho spáchania uplynul viac ako jeden rok. Disciplinárne opatrenie podľa citovaného ods. 2 § 72 ukladá rektor (študentom zapísaným na štúdium študijných programov uskutočňovaných na fakulte ukladá disciplinárne opatrenia dekan). Upozorňujeme, že rektor ani dekan nemôže uložiť prísnejšie disciplinárne opatrenie než navrhla disciplinárna komisia (bližšie o disciplinárnej komisii verejnej vysokej školy pozri § 13 a o disciplinárnej komisii fakulty pozri § 31 zákona o vysokých školách). Konanie o disciplinárnom priestupku pred disciplinárnou komisiou vysokej školy (fakulty) je ústne za prítomnosti študenta; ak sa študent nedostaví bez riadneho ospravedlnenia, možno konať aj bez jeho prítomnosti. Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia:
-- musí byť písomné,
-- musí obsahovať odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o jeho preskúmanie,
-- študentovi musí byť doručená do vlastných rúk.
Žiadosť sa podáva orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia. Ak je týmto orgánom dekan, môže sám žiadosti vyhovieť a rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť (ide o osobitný spôsob vybavenia opravného prostriedku tzv. autoremedurou). Ak žiadosti nevyhovie, postúpi ju rektorovi, ktorý rozhodnutie dekana preskúma a ak je v rozpore so zákonom, vnútorným predpisom verejnej vysokej školy alebo jej súčasti, rozhodnutie zmení alebo zruší. Rektor však musí vydať rozhodnutie najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia dekana. Na záver žiada sa uviesť, že vysoká škola vedie register študentov, ktorý slúži na evidenciu študentov a na rozpočtové a štatistické účely (bližšie k tomu pozri § 73 zákona o vysokých školách). Vysoká škola trvalo uchováva údaje z registra študentov a zamestnanci, ktorí uskutočňujú záznamy do predmetného registra musia mať na to osobitné poverenie a sú povinní pri práci s registrom dodržiavať všeobecne platné právne predpisy o ochrane osobných údajov.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk. Bližšie informácie nájdete v Pravidlách používania cookies. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo Vašom prehliadači.