14.10.2004, 00:00

Sídlo obchodnej spoločnosti

Sídlo spoločnosti patrí medzi základné identifikačné znaky právnických osôb. Sídlo spoločnosti možno zároveň označiť ako jeden z jej formálnych znakov, identifikujúci túto právnickú osobu, ktorý ju umiestňuje do určitého priestorového rámca. Určenie sídla právnickej osoby je jedným zo základných predpokladov, aby právnická osoba mohla vzniknúť a začať vyvíjať určitú činnosť.

Sídlo spoločnosti patrí medzi základné identifikačné znaky právnických osôb. Sídlo spoločnosti možno zároveň označiť ako jeden z jej formálnych znakov, identifikujúci túto právnickú osobu, ktorý ju umiestňuje do určitého priestorového rámca. Určenie sídla právnickej osoby je jedným zo základných predpokladov, aby právnická osoba mohla vzniknúť a začať vyvíjať určitú činnosť.

V právnej teórii existuje viacero spôsobov určovania sídla obchodnej spoločnosti.
Teória skutočného sídla
Podľa jednej časti právnych teoretikov prikláňajúcich sa k tejto teórii je sídlom obchodnej spoločnosti miesto, kde sa nachádza hlavný závod obchodnej spoločnosti, teda miesto, kde spoločnosť vykonáva ťažisková činnosť. Miesto výkonu ostatných, sekundárnych činností, nie sú pre určovanie sídla relevantné. Aplikačný problém nastáva, keď má spoločnosť dve a viac hlavných, primárnych činností. Druhá časť tejto teórie určuje sídlo podľa miesta, kde sídlia štatutárne orgány spoločnosti, odkiaľ sú všetky činnosti spoločnosti regulované. Podľa tejto teórie nie je teda dôležité umiestnenie prevádzkových priestorov, v ktorých spoločnosť realizuje predmet svojej činnosti.

Teória formálneho sídla
Podľa tejto teórie je kritérium na určenie sídla spoločnosti zápis v obchodnom registri. Sídlom spoločnosti je teda miesto, zapísané v obchodnom registri, a to bez ohľadu na skutočnosť, či na tomto mieste aj obchodná spoločnosť prevádzkuje nejakú činnosť, prípadne, či v ňom sídlia orgány spoločnosti a pod. Takéto sídlo môže byť aj tzv. fiktívne sídlo. Osobitným prípadom je tzv. kĺzavé sídlo. Podstatou jeho povahy je určovanie sídla podľa miesta bydliska jeho štatutára, s čím je v prípade zmeny štatutára spojená aj zmena sídla danej právnickej osoby.

Štátna príslušnosť obchodnej spoločnosti
Ako jeden z dôležitých pojmových znakov identifikujúcich právnickú osobu ako samostatný právny subjekt môže slúžiť aj na určenie jej tzv. štátnej príslušnosti, a to podľa tzv. zásady sídla. Treba konštatovať, že vo väčšine štátov EÚ sa nepoužívajú tieto zásady vo svojej čistej podobe. Použitie jednotlivých zásad je teda rozhodujúcim faktorom na určenie tzv. osobného štatútu obchodnej spoločnosti.

Zásada sídla
Podľa tejto zásady je rozhodujúcim znakom na určenie právneho poriadku, ktorým sa bude určitá obchodná spoločnosť (právnická osoba v širšom slova zmysle) spravovať aj pokiaľ ide o jej vnútornú štruktúru, vnútorné vzťahy, ručenie spoločníkov a pod., jej sídlo. Určujúcim právnym poriadkom teda bude právny poriadok štátu, na území ktorého má konkrétna právnická osoba sídlo. Premiestnením sídla právnickej osoby z domovského štátu sa zároveň mení aj jej štátna príslušnosť. Táto zásada vylučuje trvanie právnej subjektivity danej právnickej osoby premiestňujúcej svoje sídlo, vyžaduje teda zánik spoločnosti v jednom štáte a opätovné založenie a vznik v štáte druhom. Ďalšie informácie o problematike sídla obchodných spoločností získate v odbornej publikácii Akciová spoločnosť, jej organizačné a finančné riadenie (Právo a manažment, číslo: 17/2004).