(Dokončenie z pondelka 20. januára)

Chcel by som vás poprosiť o vysvetlenie jednotlivých pojmov, a to: technické zhodnotenie motorového vozidla, rekonštrukcia automobilu, modernizácia automobilu, oprava a udržiavanie. V praxi sa mi často stáva, že nedokážem presne určiť napr. ak kúpim zimné pneumatiky, či ide o technické zhodnotenie alebo nie.
-- Opravou ani udržiavaním sa vec nemení. Náklady na bežné opravy a údržbu môže podnikateľ jednorazovo zahrnúť do výdavkov na daňové účely (prevádzková réžia) a nebude ich odpisovať. Treba však upozorniť na to, že ak práce charakteru opravy alebo údržby boli vyvolané technickým zhodnotením (napríklad prelakovanie novej karosérie, ktorá má vyššie parametre ako pôvodná), sú výdavky na tieto práce súčasťou technického zhodnotenia. Zároveň je potrebné upozorniť na to, že v prípade havarovaného automobilu, ktorý možno opraviť, nejde o škodu. Nemožno teda postupovať podľa § 25 ods. 1 písm. n) ZDP, ktorý obmedzuje uplatnenie škody. Uplatnenie výdavkov na opravu poškodeného automobilu nie je v zákone č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov limitované. Do daňových nákladov možno jednorazovo zahrnúť aj rezervu na generálnu opravu motorového vozidla, ak táto rezerva spĺňa kritériá určené pre zákonnú rezervu podľa v § 7 zákona č. 368/1999 Z. z. o rezervách a opravných položkách na zistenie základu dane z príjmov. Treba pripomenúť, že podnikateľ môže zákonnú rezervu na opravu hmotného majetku vytvoriť len pri motorových vozidlách, ktoré sa odpisujú najmenej osem rokov (napr. nákladné automobily). Technické zhodnotenie automobilu súvisí s výmenou, resp. doplnením súčastí alebo príslušenstva motorového vozidla. Tieto pojmy vymedzuje Občiansky zákonník:
* súčasťou veci je všetko, čo k nej podľa jej povahy patrí, a nemožno to oddeliť bez toho, že by sa tým vec znehodnotila (§ 120 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Súčasťou automobilu je napr. motor, karoséria, pérovanie, podvozok, pneumatiky a pod.
* naproti tomu príslušenstvom veci sú veci, ktoré patria vlastníkovi veci a sú ním určené na to, aby sa s hlavnou vecou trvale užívali (§ 121 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Príslušenstvom automobilu je jeho obvyklá výbava, príp. doplňujúca výbava. Pod výmenou alebo doplnením príslušenstva automobilu treba rozumieť jeho vybavenie:
* obvyklou výbavou a za určitých podmienok aj
* doplňujúcou výbavou, na základe čoho sa rozšíri vybavenosť automobilu. Pojem príslušenstva automobilu súvisí s modernizáciou (pozri ustanovenie § 33 ods. 3 ZDP).
a) Ide o rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti automobilu o také súčasti, ktoré pôvodný automobil neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť automobilu. Za neoddeliteľnú súčasť automobilu sa považujú samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie s automobilom a spolu s ním tvoria jeden majetkový celok. Obvyklou výbavou automobilu, ktorú možno považovať za technické zhodnotenie automobilu, sa rozumie: antiblokovací systém (ABS), spätné vedenie výfukových plynov (Turbo), ťažné zariadenie, automatická prevodovka, palubný počítač, airbag -- vzduchové vankúše, tónované sklá, zabezpečovacie zariadenie, protisklzový pohon ASR, elektronická regulácia podvozku, elektrónové disky kolies, puklice, elektrické otváranie okien, viacstupňová prevodovka, prídavný halogénový svetlomet, stierač zadného skla, katalyzátor, automatická a poloautomatická klimatizácia, opierky hláv, špeciálna laková úprava, výšková regulácia náprav podľa zaťaženia, čalúnenie interiéru a sedadiel (kožený poťah), delené zadné sedadlo, spätné zrkadlo -- pravé, spätné zrkadlo -- prestaviteľné, spätné zrkadlo -- elektricky prestaviteľné vyhrievané, ostrekovač reflektora, otváracie strešné okno, otváracia strecha elektrická, skladacia strecha, servoriadenie, vyhrievané sedadlo, samosvorný diferenciál, športové sedadlo, samostatné kúrenie, tempomat, vonkajší teplomer, centrálne zamykanie, vyhrievanie skiel, nosiče batožín. Výdavky na obvyklé vybavenie automobilu bude podnikateľ účtovať do nákladov neovplyvňujúcich základ dane. Po zaevidovaní v inventárnej knihe alebo na inventárnej karte sa tieto výdavky premietnu do nákladov na konci roka prostredníctvom odpisov. Doplňujúcu výbavu automobilu tvoria najmä: autorádio, autorádioprehávač, antény, zosilňovače, CD a MG prehrávač, televízor, videomagnetofón, telefón, fax, chladnička a pod. Doplňujúcu výbavu automobilu možno za technické zhodnotenie uznať len vtedy, ak sú splnené nasledujúce podmienky:
* doplňujúca výbava je vlastníkom automobilu (jeho prevádzkovateľom) určená na trvalé používanie v automobile,
* veci tvoriace doplňujúcu výbavu sú trvalo namontované v automobile,
* doplňujúca výbava tvorí spolu s automobilom jeden majetkový celok. V prípade že veci, ktoré tvoria doplňujúcu výbavu automobilu, nespĺňajú vyššie uvedené podmienky, nemožno ich považovať za technické zhodnotenie. V prípade, že ich cena presiahne sumu 20 000 Sk, budú sa posudzovať pri splnení stanovených podmienok (26 ods. 2 písm. a) ZDP) ako hmotný majetok, ktorý sa bude odpisovať samostatne. V prípade, že cena týchto vecí neprekročí sumu 20 000 Sk, považuje sa ich nákup za nákup drobného majetku. Za technické zhodnotenie sa bude považovať výmena alebo doplnenie súčasti automobilu, pravda za podmienky, že sa zmení účel použitia automobilu alebo sa zmenia jeho technické parametre. Preto sa za technické zhodnotenie nebude spravidla považovať výmena motora za iný typ, ktorý by bol rovnako výkonný ako pôvodný motor, z toho dôvodu, že predchádzajúci typ sa jednoducho prestal vyrábať. Rovnako aj výmena karosérie za karosériu rovnakého druhu alebo výmena kolies za kolesá rovnakých parametrov, ktorou sa sleduje obnovenie pôvodného prevádzkyschopného stavu automobilu, je výdavkom daňovníka uznaným pre daňové účely. Pri nich nedochádza totiž k zmene technických parametrov automobilu. Naproti tomu výmena naftového motora za benzínový alebo podstatná zmena tvaru karosérie je takou zmenou, ktorá sa nesporne bude považovať za technické zhodnotenie. Sporná sa môže v praxi javiť otázka trvalo namontovaného strešného nosiča na automobil. Nosič na streche automobilu v obstarávacej cene nad 20 000 Sk možno považovať za technické zhodnotenie, ak je trvalo namontovaný na strechu automobilu. O trvalé namontovanie ide vtedy, ak namontovanie nosiča je spojené zásahom do konštrukcie automobilu alebo automobil je už od výrobcu konštrukčne prispôsobený na namontovanie nosiča. Zároveň musí byť splnená podmienka, že táto investícia presahuje hranicu 20 000 Sk. Nosič pod túto hodnotu možno jednorazovo zahrnúť do daňovo uznaných výdavkov. Niekedy vzniká spor ohľadne nákupu zimných pneumatík. Ide o to, čí nákup zimných pneumatík možno považovať za technické zhodnotenie, alebo nie. Ďalej vzniká otázka, či daňovník má nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty z ceny pneumatík, pokiaľ ide o osobný automobil. Nákup zimných pneumatík nie je technickým zhodnotením automobilu, nakoľko sa nákupom zimných pneumatík nerozširuje použiteľnosť automobilu, ani nezlepšuje jeho výkonnosť a technické parametre, ani nerozširuje vybavenosť automobilu. Zimné pneumatiky sa nepovažujú za príslušenstvo osobného automobilu (pozri § 2 ods. 5 písm. k) ZDPH). Z toho dôvodu je v prípade zimných pneumatík prípustný odpočet dane z pridanej hodnoty. Daňovníkov, ktorí podnikajú v oblasti taxislužby, zaujíma, či za technické zhodnotenie možno považovať nákup vysielačky, tachometra a taxametra. Podľa nášho názoru ide o technické zhodnotenie automobilu, ktorý je zaradený v obchodnom majetku podnikateľa, ak výdavok na ich obstaranie v jednom zdaňovacom období presiahne sumu 20 000 Sk. Ide o modernizáciu automobilu, t. j. o technické zhodnotenie. Pokiaľ ide o limit 20 000 Sk, cena uvedených investícií na automobil sa bude sčítavať v rámci jednotlivých zdaňovacích období. To znamená, že ak úhrn uvedených výdavkov predstavuje v zdaňovacom období roka 2002 sumu vyššiu ako 20 000 Sk, ide o technické zhodnotenie automobilu. Osobitnú pozornosť si zasluhuje otázka, či zabezpečenie automobilu možno považovať za technické zhodnotenie. Ide najmä o výdavky na mechanické zabezpečovacie zariadenie (Costructa, Mul-T-Lock), vypieskovanie okien (Car-Code) a pod. Podľa nášho názoru mechanické zabezpečovacie zariadenie možno považovať za technické zhodnotenie osobného automobilu, ak spĺňa podmienku, že je trvalo namontované do automobilu a jeho cena spolu s ďalším technickým zhodnotením automobilu v príslušnom zdaňovacom období (od 1. 1. 2002) prevyšuje sumu 20 000 Sk. Zabezpečovací systém Cary-Code nespĺňa podmienky technického zhodnotenia, a preto tento výdavok možno jednorazovo zahrnúť do nákladov, pretože súvisí so zabezpečovaním zdaniteľných príjmov. V praxi sa daňovníci často pýtajú, či namontovanie plynového pohonu v hodnote nad 20 000 Sk možno považovať za technické zhodnotenie automobilu. Zastávame názor, že namontovaním plynového pohonu sa zmenia technické parametre automobilu. Podľa nášho názoru ide o rekonštrukciu automobilu, a teda o jeho technické zhodnotenie (§ 33 ods. 2 ZDP). Toto technické zhodnotenie môže vykonať vlastník automobilu alebo jeho nájomca.
* Technické zhodnotenie vykonané vlastníkom uvedeným spôsobom zvyšuje vstupnú a zároveň aj zostatkovú cenu automobilu.
* Výdavky na technické zhodnotenie vyššie ako 20 000 Sk vykonané, uhradené a odpisované nájomcom na prenajatom automobile majú charakter iného majetku (pozri § 26 ods. 6 písm. e) ZDP). Výdavky na technické zhodnotenie prenajatého automobilu uhradené nájomcom môže odpisovať nájomca na základe písomnej zmluvy s prenajímateľom. Podmienkou je, že vstupná cena automobilu u vlastníka (prenajímateľa) nebola zvýšená o tieto výdavky. Pri odpisovaní technického zhodnotenia postupuje nájomca spôsobom ustanoveným pre automobil, t. j. technické zhodnotenie sa zaradí do rovnakej skupiny, v ktorej je zaradený prenajatý automobil (pozri § 28 ods. 3 ZDP).