Ako účtovať o úrokoch v JÚ podnikateľa FO
Pri účtovaní úrokov v jednoduchom účtovníctve účtujeme nielen v peňažnom denníku o skutočných peňažných úhradách, ale aj v knihe záväzkov, prípadne v knihe pohľadávok u veriteľa.
-- V knihe záväzkov účtujeme na základe úverových zmlúv a zmlúv o pôžičke v okamihu, keď právne nastala budúca povinnosť úrok zaplatiť. Pri zaplatení úroku účtujeme v knihe záväzkov úhradu záväzku a v peňažnom denníku peňažný výdavok. Pri účtovaní výdavku v peňažnom denníku účtujeme zaplatený úrok ako výdavok daňovo uznaný, v druhovom členení do stĺpca prevádzková réžia (Živnostník a dane, Účtovníctvo, číslo: 4/2004).

Prenájom kancelárskych priestorov na podnikanie od rodičov
Ako živnostníčka by som si chcela prenajať priestory asi 36 m2 v rodinnom dome. Ide o dom, v ktorom sa býva, a jeho vlastníci sú moji rodičia. Ani jeden z nich nie je živnostníkom. Zaujíma ma, aké podmienky musím splniť ja ako živnostníčka a aké moji prenajímatelia (rodičia). Aká daňová povinnosť z toho vyplýva pre mňa a aká pre mojich prenajímateľov (rodičov) v zmysle platnej legislatívy na rok 2003 a ďalšie roky?
-- Riešenie na rok 2003: Vy ako živnostníčka potrebujete uzavrieť zmluvu o prenájme priestorov v zmysle § 687 a nasl. Občianskeho zákonníka so svojimi rodičmi v cene obvyklej za m2 prenajatej plochy. Na to, aby ste si mohli uhradené nájomné dať do daňových výdavkov, je potrebné tento priestor preukazne využívať v zmysle § 24 bod 1 na dosahovanie, udržanie a zabezpečenie zdaniteľných príjmov (zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov). Čo sa týka vašich rodičov ako prenajímateľov, obaja sú vlastníkmi nehnuteľnosti. V daňovom priznaní k dani z nehnuteľností v zmysle § 11 bod 5 zákona o dani z nehnuteľností (r. 2004), platilo to aj v roku 2003, musí byť na plochu, ktorá je prenajímaná, použitá zvýšená sadzba dane. Pre rodičov je vami uhradená suma príjmom v roku 2003 z § 9 bod 1 písm. a). Na tento prenájom nie je potrebný živnostenský list. Na tento príjem je možné si uplatniť 25 % paušálne výdavky v zmysle § 9 ods. 3 zákona o daniach z príjmov č. 366/1999 Z. z. Ak sú skutočne vynaložené výdavky vzťahujúce sa na prenajímaný priestor vyššie ako tieto paušálne výdavky, je výhodnejšie uplatniť odsek 4 tohto paragrafu a viesť evidenciu o preukázateľných príjmoch a výdavkoch. V zmysle § 5 bod 6 sa príjmy, ktoré plynú manželom z § 9 z prenájmu ich bezpodielového spoluvlastníctva, nehnuteľnosti sa zdaňujú u jedného z nich. Jeden z manželov je povinný podať daňové priznanie a rozdiel príjmov a výdavkov z prenájmu je súčasťou celkového základu dane tej-ktorej fyzickej osoby.
Riešenie na rok 2004: V roku 2004 je príjem z prenájmu príjmom v zmysle § 6 bod 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu. K iným zmenám nedošlo, platia aj paušálne výdavky vo výške 25 % (Živnostník a dane, Účtovníctvo, číslo: 4/2004).

Predaj nehnuteľnosti v SR cudzím štátnym príslušníkom
Naša spoločnosť zakúpila nehnuteľnosť v SR, ktorej vlastníkom bol cudzí štátny príslušník z krajiny, s ktorou má Slovenská republika podpísanú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia. Konkrétne ide o štátneho príslušníka Kanady. V spomínanej zmluve sa uvádza, ktoré dane musí príslušník krajiny, na ktorú sa zmluva vzťahuje, platiť. Neuvádza sa tam daň z prevodu a prechodu nehnuteľností. Je povinný štátny príslušník Kanady, trvale žijúci v Kanade, zaplatiť daň z prevodu a prechodu nehnuteľností v SR, keď predá nehnuteľnosť v katastrálnom území v SR?
-- Keďže z vašej otázky nie je zrejmé, kedy sa prevod uskutočnil, budeme uvažovať o prevode nehnuteľnosti uskutočnenom po 1. januári 2004. Podľa § 3 zákona č. 554/2003 Z. z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností je predmetom dane odplatný prevod alebo odplatný prechod vlastníctva k nehnuteľnostiam na území Slovenskej republiky. Daňovníkom dane z prevodu a prechodu nehnuteľností je prevodca nehnuteľností bez ohľadu na štátnu príslušnosť a platí daň zo základu dane, ktorým je dohodnutá cena, najmenej však všeobecná hodnota nehnuteľnosti stanovená podľa Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Ak je základ dane vyjadrený v cudzej mene, prepočíta sa na slovenskú menu podľa kurzu peňažných prostriedkov v cudzej mene vyhláseného Národnou bankou Slovenska platného v deň vzniku daňovej povinnosti. Podľa § 16 citovaného zákona sa ustanovenia zákona č. 554/2003 Z. z. použijú, len ak medzinárodná zmluva, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, neustanovuje inak (Živnostník a dane, Účtovníctvo, číslo: 4/2004).

Od mája zvýšené náhrady za používanie motorových vozidiel
Opatrením č. 260/2004 Z. z. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ustanovilo nové náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.
-- Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre:
a) jednostopové vozidlá a trojkolky je 1,70 Sk,
b) osobné cestné motorové vozidlá je 6,20 Sk.
Zamestnanci majú na tieto náhrady nárok od 1. mája 2004 (Mzdové účtovníctvo číslo: 6/2004).

Kataster na internete
Od februára 2004 sú na internete dostupné mesačne aktualizované údaje z katastra nehnuteľností na stránke www.katasterportal.sk. V tejto fáze poskytujú takmer všetky údaje o vlastníkoch nehnuteľností v SR, digitálne spracované mapy predstavujú zatiaľ len čosi vyše 20 % územia krajiny. Je možné prostredníctvom portálu vykonávať aj úkony na katastri, teda vydávať listy vlastníctva, uvaliť ťarchu na nehnuteľnosť a podobne?
-- Momentálne takáto možnosť nie je. Bude treba k tomu zmeniť legislatívu a zaviesť aj do tejto oblasti systém elektronického podpisu. Portál umožňuje "autorizovaný prístup", to znamená zaregistrovanie sa používateľa portálu, potvrdenie registračných údajov a podmienok používania a vloženie minimálnej sumy na účet prevádzkovateľa, z ktorej sa budú používateľovi sťahovať poplatky za používanie portálu s tým, že na portál sa môže prihlásiť fyzická aj právnická osoba. Ďalšie informácie o využití portálu www.katasterportal.sk získate v odbornej publikácii Minimalizácia rizík konateľa s. r. o. (Nehnuteľnosti číslo: 4/2004).