25.01.2002, 00:00

Poľnohospodársky podnik a zákon o spotrebnej dani z minerálnych olejov

Aj napriek častej medializácii zákona č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení zákona č. 582/2001 Z. z. veľa poľnohospodárov má problémy s jeho teoretickým zvládnutím. Spôsobuje to nielen skutočnosť, že ide o nový zákon, ktorý úplne mení doterajší spôsob zdaňovania uhľovodíkových palív a mazív (t. j. pohonných látok) spotrebnou daňou, vymedzenie nových pojmov používaných v zákone, ale v nemalej miere aj samotné členenie zákona, v ktorom orientácia nie je ľahká. V nasledujúcich riadkoch, by sme sa zamerali na jednotlivé ustanovenia tohto zákona, ktoré sa bezprostredne dotýkajú len poľnohospodárov a to v chronológii odpovedí na krátke otázky, ktoré si položí každý z nich v súvislosti s týmto zákonom.

Čo prináša zákon o minerálnych olejoch?
Zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení zákona č. 582/2001 Z. z. (ďalej len zákon), ktorý nadobudol účinnosť vo všetkých svojich ustanoveniach 1. januára0 2002 zrušil zákon č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 316/1993 Z. z.), ktorý do 31. 12. 2001 upravoval zdaňovanie uhľovodíkových palív a mazív spotrebnou daňou, a taktiež zrušil aj nariadenie vlády č. 145/1997 Z. z. o vrátení časti zaplatenej spotrebnej dane z motorovej nafty (ďalej len nariadenie), na základe ktorého si fyzické osoby alebo právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárstve (ďalej len poľnohospodársky podnik) zaregistrované v osobitnej evidencii uplatňovali do 31. 12. 2001 vrátenie spotrebnej dane z motorovej nafty spotrebovanej v poľnohospodárskej výrobe vo výške 10 400 Sk/t. Zákon o minerálnych olejoch nahradil inštitút vrátenia dane inštitútom označenia plynových olejov kódu kombinovanej nomenklatúry 27100066 až 27100068 na červeno (ďalej len farbená motorová nafta).Farbená motorová nafta podlieha zníženej sadzbe spotrebnej dane vo výške 3 500 Sk/1 000 l, t. j. bude minimálne o 10 Sk/l (vrátane DPH) lacnejšia ako klasická nefarbená motorová nafta, ktorá podlieha sadzbe dane 11 200 Sk/1 000 l. Farbenú motorovú naftu bude môcť používať len tzv. užívateľský podnik na presne vymedzený účel a to na základe registrácie na colnom úrade a vydaného odberného poukazu. Užívateľským podnikom (§ 16) okrem iných subjektov môže byť aj poľnohospodársky podnik, ktorý v rámci podnikania použije farbenú motorovú naftu ako pohonnú látku na pohon strojov určených výlučne na práce v poľnohospodárskej výrobe, uvedených v klasifikácii produkcie pod číselným kódom 29.3 Stroje pre poľnohospodárstvo a lesníctvo. Pod predmetným číselným kódom sú uvedené nasledovné stroje:
KP Názov
29.31 Traktory pre poľnohospodárstvo
29.31.1 Jednonápravové kultivačné malotraktory
29.31.10 Jednonápravové kultivačné malotraktory
29.31.2 Ostatné traktory pre poľnohospodárstvo
29.31.21 Traktory, s výkonom motoru nepresahujúcim 37 kW
29.31.22 Traktory, i. n., s výkonom nepresahujúcim 59 kW
29.31.23 Traktory, i. n., s výkonom presahujúcim 59 kW
29.31.24 Traktory, použité a iné
29.32 Ostatné stroje pre poľnohospodárstvo
29.32.1 Stroje pre poľnohospodárstvo na prípravu alebo obrábanie pôdy
29.32.11 Pluhy a tanierové brány
29.32.12 Brány okrem tanierových, rozrývače (skarifikátory), kultivátory, prútové brány a plečky
29.32.13 Stroje na siatie, sadenie a pretrhávanie
29.32.14 Rozmetávače hnoja a umelých hnojív
29.32.15 Stroje pre poľnohospodárstvo, i. n., valce na úpravu trávnikov alebo športových plôch
29.32.2 Kosačky na trávu, na úpravu trávnikov, parkov a športových plôch
29.32.20 Kosačky na trávu, na úpravu trávnikov, parkov a športových plôch
29.32.3 Stroje a prístroje na zberové práce
29.32.31 Žacie stroje vrátane žacích líšt na pripevnenie na traktory, i. n.
29.32.32 Stroje a prístroje na spracovanie sena a zelených krmovín
29.32.33 Stroje na lisovanie a balenie slamy a zelených krmovín vrátane zberacích lisov
29.32.34 Stroje a prístroje na zberové práce, stroje a prístroje pre výmlat, i. n.
29.32.4 Mechanické prístroje na striekanie, rozstrekovanie alebo rozprašovanie kvapalín alebo práškov pre poľnohospodárstvo alebo záhradníctvo
29.32.40 Mechanické prístroje na striekanie, rozstrekovanie alebo na rozprašovanie kvapalín alebo práškov pre poľnohospodárstvo alebo záhradníctvo
29.32.5 Samonakladacie alebo samovýklopné prívesy a návesy na poľnohospodárske účely
29.32.6 Ostatné stroje pre poľnohospodárstvo, i. n.
29.32.61 Stroje na čistenie, triedenie alebo na klasifikovanie vajec, ovocia alebo iných poľnohospodárskych výrobkov
29.32.62 Stroje na dojenie
29.32.63 Stroje a prístroje na prípravu krmív pre dobytok; stroje a prístroje pre hydinárne; umelé liahne a umelé kvočky
29.32.64 Stroje na čistenie, triedenie alebo na preosievanie semien, zrna alebo suchých strukovín
29.32.65 Stroje a prístroje pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, hydinárstvo a včelárstvo, i. n.

Vysvetlivky
KP -- klasifikácia produkcie
i.n. -- inde neuvedené
Z prehľadu je jednoznačné, že užívateľské podniky nemôžu farbenú motorovú naftu použiť ako pohonnú látku do motorových vozidiel na nákladnú dopravu -- číselný kód klasifikácie produkcie 34.10. 4.

Aký je postup pri registrácii užívateľského podniku?
Poľnohospodársky podnik, ktorý chce byť užívateľským podnikom musí písomne požiadať o registráciu miestne príslušný colný úrad (§ 2), ktorý je správcom predmetnej dane. Miestna príslušnosť sa riadi u právnickej osoby jej sídlom a u fyzickej osoby jej trvalým pobytom, ak nemožno takto určiť miestnu príslušnosť určí ju Colné riaditeľstvo SR. Sídla colných úradov a okresy, pre ktoré majú svoju pôsobnosť sú uvedené v nasledovnom prehľade:
Colný úrad Okresy
Banská Bystrica: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Prievidza, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom,
Bratislava: Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Malacky, Pezinok, Senec
Čierna nad Tisou: Michalovce, Sobrance, Trebišov
Fiľakovo: Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš,
Komárno: Komárno, Dunajská Streda
Košice: Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice-okolie, Gelnica, Revúca, Rožňava
Nitra: Nitra, Bánovce nad Bebravou, Galanta, Hlohovec, Partizánske, Piešťany, Šaľa, Topoľčany, Trnava, Zlaté Moravce
Poprad: Poprad, Kežmarok, Levoča, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves
Prešov: Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou
Senica: Senica, Myjava, Skalica
Štúrovo: Nové Zámky, Levice
Trenčín: Trenčín, Nové Mesto nad Váhom
Trstená: Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín
Žilina: Žilina, Bytča, Čadca, Ilava, Kysucké Nové Mesto, Martin, Považská Bystrica, Púchov, Turčianske Teplice

Žiadosť o registráciu (§ 16 ods. 4) musí obsahovať nasledovné údaje:
a) identifikačné údaje žiadateľa vrátane sídel prevádzok, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b) daňové identifikačné číslo žiadateľa (ďalej len DIČ); ak žiadateľ nemá DIČ, uvedie svoje rodné číslo,
c) názov a obchodné označenie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry, ( motorová nafta, kód colného sadzobníka 27100066 až 27100068),
d) účel použitia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa zákona a predpokladané množstvo ročnej spotreby v príslušnej mernej jednotke, (účel použitia: pohonná látka do strojov uvedených pod kódom klasifikácie produkcie 29.3),
e) identifikačné údaje dodávateľa minerálneho oleja, (dodávateľom farbenej motorovej nafty môže byť len registrovaný obchodník, prevádzkovateľ daňového skladu, prípadne sa farbená motorová nafta môže dovážať zo zahraničia),
f) ďalšie údaje odôvodňujúce vydanie odberného poukazu.

Prílohami žiadosti sú:
a) výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo overený odpis iného dokladu preukazujúceho oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní, (samostatne hospodáriaci roľníci predkladajú osvedčenie vydané obecným úradom)
b) technická dokumentácia a opis miesta uskladnenia farbenej motorovej nafty a spôsob jej zabezpečenia pred neoprávneným
použitím, (miestom uskladnenia môže byť napr. uzamknuteľná garáž -- sudy, veľkoobjemové nádrže v stráženom areále prevádzky a pod.)
c) technická dokumentácia zariadenia, v ktorom sa má farbená motorová nafta použiť ako pohonná látka (potrebné je predložiť originály a fotokópie technických preukazov strojov, uvedených v klasifikácii produkcie pod číselným kódom 29.3 v ktorých sa použije farbená motorová nafta ako pohonná látka, ich zoznam a spotreba, v prípade prenajatých strojov je potrebné predložiť aj originály a fotokópie zmlúv uzavretých s prenajímateľom o nájme týchto strojov).
Colný úrad pred vykonaním registrácie vykoná miestne zisťovanie u žiadateľa a preverí pravdivosť údajov uvedených v žiadosti a v prílohách. Ak žiadateľ spĺňa podmienky na registráciu, colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a odberný poukaz. Colný úrad vyhotoví žiadateľovi odberný poukaz pre každého dodávateľa osobitne, v ktorom uvedie údaje uvedené v žiadosti o registráciu a pridelené registračné číslo, určí dobu platnosti odberného poukazu a v prípade obmedzenej doby jeho platnosti aj povolené množstvo odberu farbenej motorovej nafty. Po ukončení doby platnosti poľnohospodársky podnik musí opätovne požiadať colný úrad o vydanie nového odberného poukazu (§ 16 ods. 10). Odberný poukaz sa vyhotovuje trojmo, jedno vyhotovenie si ponechá colný úrad a dve vyhotovenia odovzdá užívateľskému podniku.

Aký je postup pri nákupe farbenej motorovej nafty?
Farbenú motorovú naftu môže užívateľský podnik odoberať (§ 18) len na základe vydaného odberného poukazu. Pri prvom odbere farbenej motorovej nafty od dodávateľa sa užívateľský podnik preukáže dodávateľovi osvedčením o registrácii a odovzdá mu jeden diel odberného poukazu, ktorý si ponechá dodávateľ. Dodávateľom farbenej motorovej nafty môže byť len "prevádzkovateľ daňového skladu" (t. j. výrobca) alebo registrovaný obchodník (t. j. distribútor), ktorých k tomu oprávňuje registrácia na colnom úrade, prípadne užívateľský podnik môže farbenú motorovú naftu aj doviezť zo zahraničia (§ 21). Informácie o tom, ktoré subjekty sú registrované ako prevádzkovatelia daňových skladov alebo ako registrovaní obchodníci poskytne Colné riaditeľstvo SR alebo ním poverený colný úrad každej právnickej alebo fyzickej osobe na jej požiadanie. Do druhého dielu, ktorý zostáva užívateľskému podniku, dodávateľ zapisuje každý odber farbenej motorovej nafty. Nakúpenú motorovú naftu je povinný užívateľský podnik bezodkladne po prevzatí umiestniť na mieste, ktoré uviedol v žiadosti o registráciu ako miesto, kde bude skladovať farbenú motorovú naftu.

Aké povinnosti má užívateľský subjekt?
Užívateľský podnik je povinný viesť evidenciu (§ 27) farbenej motorovej nafty:
a) prevzatej na sklad (dátum prevzatia, množstvo, identifikačné údaje dodávateľa, v prípade dovozu farbenej motorovej nafty uvedie dátum prepustenia do voľného obehu, colný úrad, v ktorom sa uskutočnilo colné konanie a identifikačné údaje deklaranta),
b) použitej na účely uvedené v osvedčení o registrácii a v odbernom poukaze (dátum použitia, množstvo),
c) množstvo farbenej motorovej nafty použitej na iné účely, než sú uvedené v osvedčení o registrácii a v odbernom poukaze (dátum použitia, množstvo, avšak k takejto skutočnosti by nemalo dôjsť, pretože sa jedná o porušenie § 9 ods. 4 písm. e/ zákona, za ktoré uloží colný úrad pokutu vo výške 500 000 Sk). Zápisy v evidencii sa musia vykonať denne, najneskôr však nasledujúci pracovný deň. V prípade, že u užívateľského podniku nastane nejaká zmena v údajoch, ktoré uviedol v žiadosti o registráciu alebo v prílohe k tejto žiadosti, je povinný túto zmenu oznámiť colnému úradu do 15 dní od jej vzniku (§ 16 ods.7). Zmenu v predpokladanom množstve ročnej spotreby farbenej motorovej nafty (napr. v dôsledku nákupu poľnohospodárskych strojov, v ktorých bude používať farbenú motorovú naftu) je povinný colnému úradu oznámiť vopred.

Aké sankcie môžu byť uložené užívateľskému podniku pri porušení zákona?
Užívateľský podnik môže použiť farbenú motorovú naftu len ako pohonnú látku na pohon strojov určených výlučne na práce v poľnohospodárskej výrobe, uvedených v klasifikácii produkcie pod číselným kódov 29.3 Stroje pre poľnohospodárstvo a lesníctvo (§ 18 ods. 4). Pokiaľ užívateľský podnik farbenú motorovú naftu použije na iný ako určený, napr. ju použije na pohon osobných alebo nákladných motorových vozidiel, alebo ju predá, podaruje, je povinný podať daňové priznanie najneskôr nasledujúci pracovný deň po takomto použití a v rovnakej lehote je povinný zaplatiť daň (§ 23 ods. 4), pretože dňom použitia farbenej motorovej nafty na iný ako určený účel vzniká daňová povinnosť (§ 4 písm. f) a týmto dňom sa užívateľský podnik stáva daňovým dlžníkom (§ 5 písm. f). Výšku dane, ktorú je povinný užívateľský podnik priznať v daňovom priznaní a odviesť, vypočíta ako súčin množstva farbenej motorovej nafty použitej na iný ako určený účel a rozdielu medzi sadzbou dane medzi "nefarbenou" motorovou naftou a farbenou motorovou naftou (§ 7 ods. 5). Napr. pri použití 200 l farbenej motorovej nafty na iný ako určený účel, priznaná a odvedená daň by predstavovala sumu 1 540 Sk. Výpočet: 200 l x (11 200 Sk/1 000 l -- 3 500 Sk/1 000 l) = 1 540 Sk. Zároveň colný úrad užívateľskému podniku:
uloží v zmysle § 32 ods. 1 zákona pokutu vo výške 500 000 Sk, odníme odberný poukaz a zruší registráciu (§ 16 ods. 10), čím poľnohospodársky podnik stratí výhodu nákupu farbenej motorovej nafty. V prípade, že užívateľský podnik nepodá daňové priznanie a neodvedie daň, a použitie farbenej motorovej nafty na iný účel dodatočne zistí colný úrad, užívateľskému podniku uloží sankcie, ktoré sú už uvedené v bode 1 a 2 predchádzajúceho prípadu, zároveň dodatočne určí daň a predpíše zvýšenie dane vo výške 25% z dodatočne určenej dane (§ 31 ods. 3). Dodatočnú daň colný úrad vypočíta rovnakým spôsobom ako užívateľský podnik, keby podal daňové priznanie. Za nevedenie evidencie o nákupe a použití farbenej motorovej nafty, tak ako je uvedené v § 27 zákona alebo za neoznámenie zmeny údajov podľa § 16 ods. 7 zákona, colný úrad môže v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov opakovane uložiť pokutu do výšky 1 000 000 Sk.

Aké právomoci má colný úrad pri výkone kontroly?
Colný úrad je oprávnený pri výkone kontroly výroby, stavu zásob, ale aj pri pohybe minerálnych olejov, t. j. pri daňovom dozore (§ 29):
a) vstupovať do každej prevádzkovej budovy, miestnosti miesta a bytu, ktorý kontrolovaný subjekt používa aj na podnikanie s minerálnymi olejmi, ako aj vstupovať do priestorov, o ktorých je známe alebo sa dá predpokladať, že sa v nich minerálne oleje nachádzajú,
b) zisťovať stav zásob minerálnych olejov a tovarov, ktoré sú určené alebo môžu byť použité pri výrobe minerálnych olejov, a nariadiť vykonanie príslušnej inventúry,
c) kontrolovať zásobníky, kontajnery, cisterny a iné obaly, v ktorých sa nachádzajú alebo môžu nachádzať minerálne oleje,
d) zastavovať vozidlá, zisťovať množstvo nimi prepravovaného minerálneho oleja, kontrolovať prepravné doklady a kontrolu vyznačiť do týchto dokladov, kontrolovať minerálne oleje v bežných nádržiach dopravných prostriedkov, vozidiel, strojov a motorov, ako aj vstupovať do priestorov, o ktorých je známe alebo sa dá predpokladať, že sa v nich nachádzajú dopravné prostriedky, vozidlá, stroje a motory poháňané minerálnymi olejmi
e) odoberať bezplatne vzorky v prípadoch podľa písmen a/ až d/,
f) požadovať predloženie dokladov súvisiacich s činnosťou kontrolovaného subjektu, predloženie dokladov preukazujúcich tvrdenia kontrolovaného subjektu a všetkých dokladov uvedených v tomto zákone. Daňový dozor vykonáva colný úrad, v ktorého pôsobnosti má kontrolovaný subjekt sídlo alebo trvalý pobyt alebo v pôsobnosti v ktorého sa nachádza kontrolovaný dopravný prostriedok alebo dopravný zásobník, alebo kontrolovaný minerálny olej. V užívateľských podnikoch vykoná colný úrad daňovú kontrolu podľa potreby, najmenej však jedenkrát za päť rokov. Podľa povahy skutočností zistených pri daňovom dozore vyhotoví zápisnicu alebo úradný záznam a z daňovej kontroly vyhotoví protokol o kontrole. Dôležité si je uvedomiť, že daňový dozor sa vzťahuje nielen na užívateľské podniky ale na každú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá má v držbe minerálny olej. Po vzore krajín EÚ budú aj na Slovensku fungovať mobilné kontrolné skupiny vybavené technickým a laboratórnym zariadením umožňujúcim odoberanie a identifikáciu vzoriek pohonných látok z nádrží motorových vozidiel priamo v teréne. (Napr., ak pri kontrole nádrže osobného auta občana na základe odobratej vzorky, zistí colný úrad prítomnosť farbenej motorovej nafty, uloží predmetnej osobe za porušenie § 9 ods.4 písm. d/ zákona pokutu vo výške 500 000 Sk (§ 32 ods. 1)). Z uvedeného dôvodu je potrebné vyvarovať sa nákupu "lacnej motorovej nafty" z neidentifikovateľného zdroja a taktiež pokušeniu "odliať si" z farbenej motorovej nafty do súkromného vozidla. Farbená motorová nafta okrem farbiva obsahuje aj indikačnú látku -- Solvent Yellow (vyhláška MF SR č. 457/2001 Z. z), ktorá sa dá technickým zariadením bezpečne zistiť aj pri mnohonásobnom zriedení.

* Akým spôsobom je možné uplatniť si nárok na vrátenie spotrebnej dane z motorovej nafty nakúpenej ešte v roku 2001, ktorú užívateľský podnik použije po 1. januári 2002 ako pohonnú látku na pohon strojov uvedených v klasifikácii produkcie pod číselným kódov 29.3 Stroje pre poľnohospodárstvo a lesníctvo?
-- Podľa § 36 ods. 9 písm. a/ zákona o minerálnych olejoch poľnohospodársky podnik, ktorý sa stal užívateľským podnikom od 1. 1. 2002 a má zásoby motorovej nafty, ktorú nakúpil s daňou podľa zákona č. 316/1993 Z. z. a doklady potvrdzujúce výšku zaplatenej dane, je povinný vykonať inventarizáciu týchto zásob k 31. 12. 2001 podľa zákona č. 563/1992 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o účtovníctve) a v samostatnom daňovom priznaní predloženom daňovému úradu do 25. 01. 2002 si môže uplatniť vrátenie dane z uhľovodíkových palív a mazív vo výške rozdielu medzi sadzbou dane podľa zákona č. 316/1993 Z. z. prepočítanou na merné jednotky podľa tohto zákona a sadzbou dane podľa § 8 zákona t. j. 3 500 Sk/1000 l. Ako daňové priznanie použije tlačivo, ktoré platilo pre spotrebné dane do 31. 12. 2001 -- žltej farby, zn. MF SR/SD 02-97. Ak zmešká uvedenú lehotu, možnosť uplatnenia vrátenia dane z predmetných zásob zaniká.

Príklad:
Podľa zápisu z inventarizácie užívateľský podnik vykazoval k 31. 12. 2001 zásoby motorovej nafty v množstve 4 tony. Z tohto množstva:
-- za 1 t motorovej nafty zaplatil dodávateľovi X sumu vo výške dane 30. 11. 2001,
-- za 0,5 t motorovej nafty nakúpenej od dodávateľa Y zaplatil 10. 1. 2002,
-- za 2,5 t motorovej nafty nakúpenej od dodávateľa Z do dňa, kedy predložil daňové priznanie, dodávateľovi Z nezaplatil. Daňové priznanie doručil daňovému úradu dňa 25. 1. 2002.
Riešenie: Užívateľský podnik si môže v daňovom priznaní uplatniť nárok na vrátenie dane len z množstva 1,5 t (1 t + 0,5 t) motorovej nafty, pretože len pri týchto zásobách splnil podmienku, že ku dňu podania daňového priznania má i doklady o zaplatení dane t. j. má nárok na vrátenie dane vo výške 15 673 Sk.
Výpočet: Pri použití údajov:
Špecifická hmotnosť plynových olejov 843 kg/m3
Sadzba dane pri motorovej nafte do 31. 12. 2001 14 600 Sk/t = 12 310 Sk/1 000 l
Sadzba dane pri farbenej motorovej nafte 3 500 Sk/1 000 l
vypočítame: 1 t motorovej nafty = 1 186 l
1,5 t motorovej nafty = 1 779 l
rozdiel v sadzbe dane = 8 810 Sk/1 000 l (12 310 Sk/1 000 l-3 500 Sk/1 000 l)
nárok na vrátenie = 15 673 Sk (1 779 l x 8 810/1 000 l)

* Akým spôsobom je možné uplatniť si nárok na vrátenie spotrebnej dane z motorovej nafty nakúpenej užívateľským podnikom v priebehu mesiacov január a február 2002 a aj použitej do 28. 2. 2002 ako pohonnej látky na pohon strojov uvedených v klasifikácii produkcie pod číselným kódom 29.3 Stroje pre poľnohospodárstvo a lesníctvo?
-- Podľa § 36 ods.9 písm. b/ zákona užívateľský podnik, ktorý nakúpil nefarbenú motorovú naftu v priebehu mesiacov január a február 2002 za cenu s daňou podľa § 7 zákona, a má doklady potvrdzujúce výšku zaplatenej dane, je povinný vykonať inventarizáciu týchto zásob k 28. februáru 2002 podľa zákona o účtovníctve a v samostatnom daňovom priznaní predloženom colnému úradu do 25. marca 2002 si môže uplatniť vrátenie dane z motorovej nafty spotrebovanej do 28. februára 2002 vo výške rozdielu medzi sadzbou dane podľa § 7 tohto zákona a sadzbou dane podľa § 8 tohto zákona. Ako daňové priznanie použije vzor tlačiva daňového priznania uvedeného vo vyhláške MF SR č. 460/2001 Z. z. Ak zmešká užívateľský podnik uvedenú lehotu, možnosť uplatnenia vrátenia dane z predmetných zásob zaniká.

Príklad:
V mesiacoch január až február 2002 nakúpil užívateľský podnik motorovú naftu v množstve 2 000 l. Dodávateľom, faktúry za motorovú naftu zaplatil v plnej výške v mesiaci február 2002. Podľa zápisu z inventarizácie užívateľský podnik vykazoval k 28. 2. 2002 zásoby motorovej nafty v množstve 60 l, t. j. spotreboval 1 940 l , pričom z tohto množstva:
-- 940 l použil na pohon traktorov v poľnohospodárskej výrobe.
-- 1 000 l motorovej nafty použil na pohon nákladných vozidiel
Riešenie: Užívateľský podnik si môže v daňovom priznaní podanom do 25. marca 2002 uplatniť nárok na vrátenie dane len z množstva 940 l motorovej nafty, ktorú použil na určený účel v súlade so zákonom, t. j. má nárok na vrátenie dane vo výške 7 238 Sk.
Výpočet: rozdiel v sadzbe dane = 7 700 Sk/1 000 l (11 200 Sk/1 000 l - 3 500 Sk/1 000 l)
nárok na vrátenie = 7 238 Sk (940 l x 7 700 Sk/1 000 l)

* Akým spôsobom je možné uplatniť si nárok na vrátenie spotrebnej dane z vykurovacích olejov položky colného sadzobníka 27100074 a 2710076 nakúpených v roku 2001, ale ktoré budú spotrebované až po 1. januári 2002?
-- Podľa § 36 ods. 10 právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uplatňovala nárok na vrátenie dane podľa § 11 ods. 1 písm. h/ zákona č. 316/1993 Z. z. z vykurovacích olejov položky colného sadzobníka 27100074 a 2710076 a má zásoby týchto uhľovodíkových palív a mazív k 31. 12. 2001, ktoré nakúpila s cenu s daňou podľa doterajšieho predpisu, a doklady potvrdzujúce výšku zaplatenej dane, je povinná vykonať inventarizáciu týchto zásob k 31. 12. 2001 podľa zákona o účtovníctve a v samostatnom daňovom priznaní predloženom daňovému úradu do 25. januára 2002 si môže uplatniť z týchto zásob vrátenie dane vo výške 9 200 Sk/t. Opäť použije pri tom tlačivo, ktoré platilo pre spotrebné dane do 31. 12. 2001 -- žlté, zn. MF SR/SD 02-97. Ak zmešká uvedenú lehotu na podanie samostatného daňového priznania možnosť uplatnenia vrátenia dane z týchto zásob zaniká.

Príklad:
Podľa zápisu z inventarizácie platiteľ spotrebnej dane z uhľovodíkových palív a mazív vykazoval k 31. 12. 2001 zásoby ľahkého vykurovacieho oleja položky colného sadzobníka 27100074 a 2710076 (ďalej ĽVO) v množstve 2,5 tony, ktorý používa na vykurovanie hydinárne. Dodávateľom, faktúry za ĽVO zaplatil v plnej výške v mesiaci december 2001.
Riešenie: Uvedený podnikateľský subjekt si môže v daňovom priznaní podanom do 25. januára uplatniť nárok na vrátenie dane vo výške 23 000 Sk (9 200 Sk/t x 2,5 t).