Prostredie, v ktorom spoločnosti podnikajú, prináša neustále zmeny, ktoré zákonite vyvolávajú zmeny vnútri spoločností, v ich riadení, hodnotení dosiahnutých výsledkov. Úlohou controllingu je "pomôcť" dosiahnuť a udržať podnikové procesy v stanovených medziach, ktoré zabezpečia dosiahnutie stanovených cieľov spoločnosti.

Integračné väzby v spoločnosti
Potreba controllingu bola vyvolaná okolím a vyplýva z narastajúcej vnútornej diferencovanosti a z komplexnosti podniku, ktoré vyžadujú vnútornú integráciu a harmonizáciu. Vnútornú diferencovanosť a komplexnosť podnikov je pritom potrebné chápať ako reakciu na vonkajšiu komplexnosť a dynamiku. Medzi základné integračné väzby, bez ktorých nemôže podnik dobre fungovať, patria:
1. Integrácia informačných, riadiacich a vykonávacích činností. Dôležité je včas zistiť odchýlku od žiaduceho stavu, okamžite prijať opatrenie a zrealizovať ho.
2. Integrácia medzi naturálnou (technickou) a finančnou stránkou jednotlivých činností podniku -- integrácia hmotných a peňažných ukazovateľov. Podnikové ciele je potrebné merať v technických a v peňažných jednotkách. Jednotlivé činnosti podniku "spotrebujú" náklady, pri niektorých môžeme merať výnosy, ale každú činnosť je potrebné smerovať k tomu, aby podnik prostredníctvom svojej produkcie dosahoval nielen zisk, ale aj vopred stanovené peňažné toky.
3. Integrácia činností z jednotlivých oblastí podniku. Stanovené ciele môžu byť dosiahnuté efektívne vykonávanými činnosťami predaja, nákupu, výroby, technického rozvoja, finančného riadenia, marketingu.
4. Integrácia plánu (rozpočtov) a skutočnosti. Tvorba plánov sa opiera o informácie z "minulej" skutočnosti a skutočnosť je potrebné dôsledne konfrontovať s plánom. Dôležité je integrovať metódy základných nástrojov ekonomického (vnútropodnikového) riadenia -- kalkulovania, rozpočtovania a vnútropodnikového účtovníctva.
5. Integrácia medzi riadením vnútropodnikových útvarov, výkonov, procesov.
Z uvedeného jasne vyplýva nevyhnutnosť zdokonaľovania operatívneho riadenia podniku, kde úlohou controllingu -- controllerov je dbať o uvedené integrácie.

Nákladový a kalkulačný systém podniku na princípoch controllingu
Vnútropodnikové integračné väzby je potrebné realizovať prostredníctvom nákladového a kalkulačného systému podniku, ktorý prináša takú úroveň ekonomického riadenia spoločnosti, kde je možné:
* dosiahnuť ekonomickú transparentnosť, t. j. prehľadnosť vzniku a kontroly nákladov vo všetkých oblastiach podnikovej činnosti, zdokonaliť plánovanie a rozhodovanie na základe zodpovedajúcich informácií o nákladoch a využití existujúcich zdrojov podniku, zdokonaliť kalkulácie nákladov výkonov, zákaziek, procesov, zákazníkov,
* uplatniť objektívne a jednoznačné princípy pri hodnotení: podnik -- hospodárske stredisko -- výrobok (zákazka), pri zabezpečení vzájomnej výmeny informácií, previazanosti informačných tokov a vytvorení stabilnej dátovej základne pre hodnotenie, motiváciu a zainteresovanosť pracovníkov,
* zaviesť komplexnú dokumentáciu procesov spoločnosti z ekonomickej stránky, aby vznikla zodpovedajúca báza na riadenie a kontrolu ekonomiky podniku,
* prezentovať úroveň hospodárenia podniku externým subjektom -- veritelia, investori, daňové účely.

Tvorba nákladového a kalkulačného systému
Pri tvorbe nákladového a kalkulačného systému spoločnosť napreduje postupne, postupne ho zdokonaľuje, je to kontinuálny proces bez konca, pri ktorom -- ako sa uviedlo -- má výdatne pomáhať controlling (controlleri) podniku. Veľa našich spoločností ešte "nespĺňa" uvedené úlohy ekonomického riadenia pomocou jednoduchého nákladového a kalkulačného systému podniku, ktorý je založený na finančnom účtovníctve a úplnom kalkulovaní s nákladmi. Vo firmách operujúcich v stabilnom prostredí s úzkou škálou "zrelých" výrobkov, ktorých výroba, resp. značka má svoju tradíciu, a tým aj vybudovanú stabilnú sieť zákazníkov, tradičný nákladový systém môže byť postačujúci. Ak však firma vyrába širokú škálu výrobkov je nútená ich inovovať, zavádzať nové produkty, nové procesy, získavať nových zákazníkov a uspokojovať mnoho diferencovaných zákazníckych požiadaviek, veľmi ľahko stratí ekonomickú orientáciu. Postupné budovanie nákladového systému podniku prechádza štyrmi stupňami. Každý nasledujúci stupeň odstraňuje nedostatky predchádzajúceho, štvrtý stupeň predstavuje vysnený cieľ každého podniku. Aká je miera naplnenia úloh ekonomického riadenia spoločnosti v jednotlivých stupňoch nákladového a kalkulačného systému? Viac informácií o uplatňovaní a spôsobe fungovania controlingu sa dočítate v novej kapitole augustovej aktualizácie odbornej publikácie Akciová spoločnosť, jej organizačné a finančné riadenie.