22.12.2005, 00:00

Ako zdaniť zamestnancovi služobné auto

Ako je známe, súčasťou dane z príjmov fyzických osôb je peňažný i nepeňažný príjem, dosiahnutý aj zámenou. Pri nepeňažných príjmoch je dôležité správne ich oceniť. Pri ich ocenení musíme vychádzať vo väčšine prípadov z ceny bežne používanej v mieste a čase plnenia. Z takejto bežnej ceny sa nevychádza len v prípadoch, ak zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov ustanovuje inak. Vyplýva to z ustanovenia § 2 tohto zákona.
Čo ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi auto
Ak zamestnávateľ poskytne svojmu zamestnancovi motorové vozidlo na používanie, daňovo sa to posúdi podľa toho, na čo auto zamestnancovi bude slúžiť. V zásade sú tri možnosti poskytnutia vozidla a z toho vyplývajú aj spôsoby daňového posudzovania. Môže ísť o poskytnutie len na služobné účely alebo len na súkromné účely, alebo na súkromné a služobné účely súčasne. Tento problém sa týka všetkých zamestnancov (podľa § 5 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z.). Nejde teda len o "klasických" zamestnancov v zmysle Zákonníka práce, ale aj o členov družstiev, spoločníkov a konateľov spoločností s ručením obmedzeným (ak vykonávajú pre tieto obchodné spoločnosti prácu), ďalej sa to týka členov štatutárnych orgánov a ďalších orgánov právnických osôb, funkcionárov v orgánoch územnej samosprávy, v štátnych orgánoch, občianskych združeniach a iných záujmových združeniach alebo spoločenstvách a profesijných komorách atď. Týka sa všetkých daňovníkov majúcich príjmy zo závislej činnosti.

Auto na služobné účely

1. Ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi motorové vozidlo len na služobné účely (napr. referentské vozidlo alebo ide o šoféra z povolania), tak u zamestnanca to nemá žiadne dôsledky na jeho daňovú povinnosť. Nejde o príjem, ktorý by musel zdaniť. Je to logické, pretože nemá z takéhoto plnenia osobný úžitok. Využíva auto na plnenie pracovných úloh či povinností podľa pokynov zamestnávateľa. Nie je ani formou odmeny za prácu. Auto však nemôže používať na súkromné účely.
Auto len na súkromné účely
2. Ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi motorové vozidlo len na súkromné účely (napríklad na svadbu, na dovolenku a pod.), tu už ide jednoznačne o osobné plnenie zamestnanca, ktoré predstavuje nepeňažný príjem zo závislej činnosti, ktorý je potrebné oceniť a zdaniť. Môže ísť napríklad o dar v súvislosti s výkonom závislej činnosti. Oceniť sa musí bežnou cenou. To znamená, že zamestnávateľ musí hľadať ocenenie podľa toho, koľko by zamestnanec musel zaplatiť za podobnú službu napríklad v požičovni vozidiel. V takýchto prípadoch robia niektorí zamestnávatelia chybu, že takéto plnenia oceňujú formou, ktorú uvádzame až v nasledujúcom bode (t. j. ocenia vozidlo vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla).
Auto na služobné a súkromné účely
3. Zamestnávateľ môže poskytnúť svojmu zamestnancovi motorové vozidlo na služobné a súkromné účely. Obe podmienky (účely) musia byť splnené tak, ako to vyplýva z § 5 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. Predmetom dane z príjmov nie je poskytnutie vozidla len zákonom určených ústavných činiteľov a ďalších daňovníkov, ktorí majú nárok na jeho poskytnutie na súkromné a služobné účely podľa osobitného predpisu. Napríklad ide o zákon č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky, zákon č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení zákona č. 329/2000 Z. z. o Úrade pre finančný trh. V ostatných prípadoch vychádzame z ocenenia, ktoré upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. v prípade tohto typu nepeňažného príjmu. Zdaniteľným nepeňažným príjmom je aj suma vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla za každý, aj začatý kalendárny mesiac jeho poskytnutia zamestnávateľom na takéto účely. Ak pôjde o prenajaté vozidlo, vychádza sa z obstarávacej ceny vozidla u pôvodného vlastníka, a to aj v prípade, ak dôjde k jeho následnej kúpe. V oboch prípadoch je ocenenie vrátane DPH.
V tejto súvislosti je dôležité podotknúť, že zamestnanec by si mal viesť knihu jázd takéhoto vozidla, pretože benzín, ktorý "prejazdí" na súkromné účely, by mal hradiť "zo svojho". Ak nie, t. j. ak celý benzín hradí zamestnávateľ, je táto evidencia potrebná na výpočet ďalšieho nepeňažného príjmu (za bezplatne poskytnutý benzín na súkromné účely), a to podľa kilometrov a spotreby. Ako pomôcku možno využiť možné spôsoby výpočtu spotreby pohonných látok v zákone o cestovných náhradách.
Pokiaľ ide o povinné poistné, platí, že u zamestnancov tento príjem nie je súčasťou vymeriavacieho základu (pozri § 138 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení).

Odpovede na najčastejšie otázky
Ako sa postupuje pri zdanení tohto príjmu, ak nie je ako (z čoho) zrážku dane alebo preddavku na daň vykonať?
Pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti, ktoré sa musia zdaňovať v čase výplaty, resp. plnenia, všeobecne nastáva problém práve pri nepeňažných príjmoch v prípadoch, ak príjem spočíva len v takejto nepeňažnej forme alebo ak nepeňažné plnenie tvorí väčšiu časť mzdy, keď nemožno zrážku preddavku na daň vykonať. V takýchto prípadoch sa postupuje v zmysle ustanovenia § 35 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. To znamená, že preddavok na daň sa v týchto prípadoch zrazí pri najbližšom peňažnom plnení, a ak takéto nie je, potom sa daň vyrovná v rámci ročného zúčtovania preddavkov na daň z tohto druhu príjmov alebo pri podaní daňového priznania. Z uvedeného vyplýva, že ak dôjde k situácii, že zamestnávateľ nemal možnosť zrážku dane (alebo preddavku na daň) vykonať v priebehu roka, musí aj o tomto príjme vystaviť zamestnancovi potvrdenie o jeho výške. Zamestnanec sa potom o vyrovnanie nedoplatku musí pričiniť sám (priloží potvrdenie k daňovému priznaniu alebo k ročnému zúčtovaniu zamestnávateľovi, ktorý ho bude vykonávať). Tento postup sa uplatní napr. v prípadoch, ak zamestnancovi zamestnávateľ poskytne motorové vozidlo na služobné a súkromné účely aj v čase neplateného voľna, choroby alebo v prípadoch, ak spoločník alebo konateľ s. r. o. neberie za prácu v spoločnosti odmenu (len podiel na zisku z účasti, vkladu) a má k dispozícii motorové vozidlo na uvedené účely.
Čo je vstupná cena vozidla?
Vstupná cena hmotného majetku je definovaná v § 25 zákona č. 595/2003 Z. z. Jej výška závisí od toho, ako sa majetok obstaral. Napríklad je to obstarávacia cena, čo je podľa zákona o účtovníctve cena, za ktorú sa majetok obstaral vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním, atď.
Ak zamestnanec nejaký čas vôbec nepoužíva vozidlo, ktoré dostal na používanie na služobné aj súkromné účely (napr. je v nemocnici alebo na dovolenke letecky), musí mu ho zamestnávateľ aj tak zdaňovať?
Áno, pre zdaňovanie tohto nepeňažného príjmu zamestnancovi je podstatný moment poskytnutia vozidla, a nie jeho faktické používanie.
Ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi vozidlo na služobné a súkromné účely a nejde o vozidlo v jeho majetku, vtedy ho nie je povinný zamestnancovi zdaniť?
Ak zamestnávateľ zamestnancovi poskytne motorové vozidlo na služobné a súkromné účely, nie pre daňové účely (z pohľadu zamestnanca) podstatné, či je v jeho majetku zahrnuté alebo nie. Zamestnanec má poskytnutú výhodu, a to je podstatné. Okrem toho z ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. nevyplýva obmedzenie tohto druhu. Ide o príjem poskytnutý v súvislosti s výkonom závislej činnosti v zmysle § 5 ods. 2 tohto zákona, ktorý je predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti.
Musí sa zdaniť zamestnancovi plnenie aj v prípade, ak mu zamestnávateľ poskytne na služobné a súkromné účely také vozidlo, ktoré je už odpísané?
Áno, aj poskytnutie takéhoto vozidla sa musí zamestnancovi zdaniť. Z hľadiska zamestnanca fakt, či ide o odpísané motorové vozidlo alebo nie, nemá vplyv na spôsob ocenenia.
Zohľadňuje sa technické zhodnotenie vozidla na účely ocenenia na zdanenie zamestnancovi, ak ho využíva na súkromné i služobné účely? Vozí sa na ňom do práce a domov.
Keďže súčasťou vstupnej ceny je aj technické zhodnotenie (§ 25 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z.), je potrebné počítať pri ocenení tohto príjmu aj s ním.
Zamestnanec parkuje služobné vozidlo pred domom (vozí sa do práce a späť každý deň, inak ho používa len služobne). Treba mu tento príjem zdaňovať?
Áno, keďže predmetné vozidlo zamestnanec využíva na služobné aj súkromné účely. Cesta do práce a späť je jeho súkromná záležitosť. Výnimkou by bol len prípad, ak by adresa bydliska zamestnanca bola totožná s tzv. pravidelným pracoviskom (napr. podľa pracovnej zmluvy). V takomto prípade by sa tieto cesty považovali za pracovné cesty. Potom by nešlo o súkromné používanie vozidla. Pozor však na to, že ako pravidelné pracovisko je možné uvádzať miesto bydliska -- na účely zákona o cestovných náhradách -- len pri určitej kategórii zamestnancov, ktorých častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania.

Tri možnosti poskytnutia vozidla zamestnancovi
-- auto len na služobné účely (napríklad referentské vozidlo alebo auto pre šoféra z povolania)
-- motorové vozidlo len na súkromné účely (napríklad na svadbu alebo na dovolenku)
-- auto na služobné a súkromné účely