Odpisy zaradeného vozidla
V roku 2004 som kúpila motorové vozidlo. Do podnikania som ho zaradila až vo februári 2005. Uplatním si v roku 2005 odpisy už ako v druhom roku? A bude to v roku 2005 iba za 11 mesiacov?
-- V konkrétnom prípade bolo vozidlo pôvodne nadobudnuté ako majetok na osobné používanie. Až v nasledujúcom roku bolo preradené do obchodného majetku. Odpisovanie takéhoto majetku upravuje zákon č. 595/2004 Z. z. o dani z príjmov (ZDP). Ustanovuje, že daňovník, ktorý je fyzickou osobou, pri preradení hmotného a nehmotného majetku z osobného užívania do obchodného majetku odpisuje tento majetok ako v ďalších rokoch odpisovania zo vstupnej ceny, upravenej osobitne pre tento prípad (§ 24 ods. 5 ZDP). Vstupnou cenou v tomto prípade je obstarávacia cena (za ktorú bolo vozidlo v roku 2004 zakúpené), pričom za roky nevyužívania majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu sa odpisy neuplatňujú (§ 25 ods. 1 písm. d) ZDP). Daňovník zostaví plán daňových odpisov od roku 2004, za rok 2004 odpisy nemôže uplatniť, bude teda vozidlo odpisovať v rokoch 2005 -- 2007 ako v druhom až vo štvrtom roku odpisovania. Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku sú v zásade ročné. Odpis vo výške vypočítaného ročného odpisu z majetku účtovaného k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia môže daňovník uplatniť k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia (§ 22 ods. 11 ZDP). Odpis za rok 2005 môže teda daňovník uplatniť pri každom prvku hmotného a nehmotného majetku, ktorý bol zahrnutý do konečného stavu majetku v účtovníctve k 31. 12. 2005 bez ohľadu na to, kedy bol v priebehu roka do obchodného majetku zahrnutý.