Nezdaniteľná časť
Poisťovňa mi do potvrdenia na uplatnenie nezdaniteľných časti základu dane fyzickej osoby -- preukázateľne zaplatené poistné v danom zdaňovacom období -- zahrnula okrem pravidelných mesačných platieb aj mimoriadny vklad, vložený v tomto roku. Je to správne? Môžem si teda aj túto sumu uplatniť ako nezdaniteľnú časť základu dane?
-- Na uplatnenie nezdaniteľnej sumy podľa § 11 odsek 1 písmeno e) zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov nie je rozhodujúce, či platba poistného na životné poistenie je rovnomerná alebo nerovnomerná, to znamená, či bola zvýšená aj o mimoriadny vklad, alebo bola jednorazová. Rozhodujúce je dodržanie zákonných podmienok:
a) dohodnutá poistná doba je najmenej desať rokov, pričom výplata poistného plnenia pre prípad dožitia sa konca poistnej doby je dohodnutá v poistnej zmluve najskôr pre rok, v ktorom daňovník dovŕši 55 rokov života, alebo
b) poistná doba je dohodnutá na dobu neurčitú, pričom výplata poistného plnenia nastane najskôr po uplynutí doby desiatich rokov od uzavretia životného poistenia a najskôr v roku, v ktorom daňovník dovŕši 55 rokov života
Pri splnení týchto podmienok daňovník má nárok na uplatnenie preukázateľne zaplateného poistného ako nezdaniteľnej sumy, najviac však do výšky 12 000 Sk (prípadne vrátane príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie alebo účelové sporenie.). To znamená, že ak vaše príspevky v úhrne vrátane mimoriadneho vkladu, (prípadne vrátane príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie a účelové sporenie) nepresiahli 12 000, môžete si ich uplatniť v plnej výške, teda v zaplatenej hodnote. Ak by v úhrne tieto príspevky presiahli 12 000 Sk, uplatniť si ich môžete maximálne do 12 000 Sk.
Daňový bonus
Môžem si uplatniť daňový bonus na dieťa? Mám jedno dieťa a bonus mi bol vyplatený za 9 mesiacov a odpočítateľnú položku na daňovníka za celý rok 2006 ak som pracovala len do 9. septembra 2006 a potom som bola nezamestnaná až do konca roku a môj príjem bol 80 225 Sk? Mám si do príjmu započítať aj dávku v nezamestnanosti?
-- V zmysle ustanovenia § 33 odsek 1 zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, daňovník, ktorý v zdaňovacom období mal zdaniteľné príjmy podľa § 5 (zo závislej činnosti) aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, si môže uplatniť daňový bonus 6 480 Sk ročne na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom. O daňový bonus sa znižuje daň. V roku 2006 do 30. 9. 2006 bola minimálna mzda 6 900 Sk a od 1. októbra sa upravila na 7 600 Sk. Keďže vy ste svojím zdaniteľným príjmom presiahla šesťnásobok minimálnej mzdy, máte nárok na uplatnenie daňového bonusu za celý rok a môžete si ho vyžiadať prostredníctvom daňového priznania typu A u svojho príslušného správcu dane. Do zdaniteľného príjmu sa nezapočítava dávka v nezamestnanosti, pretože tá je v zmysle § 9, odsek 2, písm. d) oslobodená od dane.
Živnosť na práce v lese
Mám živnosť na sezónne práce v lese na 6 mesiacov v roku a chcem vedieť, či si môžem uplatniť paušálne výdavky nejakým percentom z tržieb napríklad 25 % alebo musia byť zúčtované a doložené doklady napríklad o zaplatení poistného alebo bankových poplatkov aj nákup ochranných odevov. Ďalej som poberateľkou vdovského dôchodku tretí rok po smrti manžela, pretože mám dieťa, ktoré študuje na vysokej škole. Chcem vedieť, či si môžem uplatniť nezdaniteľnú sumu v plnej výške 90 816 Sk alebo ju musím krátiť o sumu vdovského dôchodku 5 900 Sk mesačne.
-- V zmysle ustanovenia § 6 odsek 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov si môže daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, resp. nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty celé zdaňovacie obdobie, ak neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže si uplatniť paušálne výdavky vo výške 40 % bez povinnosti ich evidencie. V týchto výdavkoch sú zahrnuté všetky výdavky, okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré musí daňovník platiť, a ktoré si môže následne ešte k týmto výdavkom uplatniť v preukázateľnej výške.
V zmysle ustanovenia § 11 odsek 2 predmetného zákona základ dane sa neznižuje o nezdaniteľnú sumu (90 816 Sk), ak daňovník je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku, alebo ak mu dôchodok bol priznaný spätne i od začiatku zdaňovacieho obdobia a je vyšší ako suma, o ktorú sa znižuje základ dane. Keďže v predmetnom ustanovení zákonodarca neuvádza vdovský dôchodok, poberanie tohto druhu dôchodku vám nebráni uplatniť si celú nezdaniteľnú časť.
Darina Salanciová, odborníčka na dane
Dodatočné priznanie k odpočtu na manžela
Za rok 2005 mi môj zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane a teraz som zistila, že som si neuplatnila zníženie daní za manžela, ktorý v roku 2005 nepracoval. Môžem si podať opravné daňové priznanie a uplatniť si zníženie dane? Musím stihnúť termín do 2. 4. 2007?
-- Pri zdaňovaní môže dôjsť, samozrejme, aj k chybám. Postupovať je potrebné podľa ustanovenia § 38 a § 39 zákona číslo 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov štátu. Podľa ustanovenia § 39, ods.1 platí, že pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania alebo hlásenia môže daňový subjekt podať opravné priznanie alebo hlásenie. Pre vyrubovacie konanie sa použije opravné priznanie alebo hlásenie a na predchádzajúce priznanie alebo hlásenie sa neprihliada. Ak doteraz daňovník riadne priznanie nepodal, podá riadne daňové priznanie do 2. apríla. Ak chce chybu opraviť po tejto lehote, tak postupuje podľa ustanovenia § 39, odsek 3. Musíte požiadať pracovníčku mzdovej učtárne, ktorá vám robila ročné zúčtovanie dane, o potvrdenie o vystavenom ročnom zúčtovaní dane. Musíte podať daňové priznanie A s opravenými údajmi (s uplatnením odpočtu za manžela) ako riadne daňové priznanie.
Karol Bošanský, odborník na dane
Študentka a príjem za nájom
Som študentka a za rok 2006 som mala príjem z nájmu za byt vo výške 70 000 Sk, iné príjmy som nemala. Chcela by som sa spýtať, či mám podať daňové priznanie a ak áno, aké? Druhá otázka sa týka toho, či na mňa platí odpočítateľná položka 90 816 Sk.
-- Príjem z prenájmu nehnuteľnosti máte vo výške 23 650 Sk za rok 2006 od dane oslobodený. Zvyšok je zdaniteľný príjem (70 000 -- 23 650 = 46 350). To znamená, že ste povinná podať daňové priznanie (typ B). Ide o príjem podľa § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Ten si môžete znížiť o 40-percentný paušálny výdavok, ak neuplatníte pomerne vypočítané skutočné a preukázané výdavky. Keďže máte nárok na nezdaniteľnú sumu základu dane vo výške 90 816 Sk, žiadna daňová povinnosť vám však nevznikne.
Daňový bonus
Chcela by som sa spýtať, v akej výške si môže manžel na mňa uplatniť daňový bonus, keď som bola minulý rok na materskej dovolenke do 15. 11. 2006 -- 1. 90 816 -- 15 136 alebo 90 816 -- mzda za posledné dva mesiace.
-- Ide vám zrejme o nezdaniteľnú sumu základu dane pre vášho manžela na vás, ako manželku. Nezdaniteľná suma na vyživovanú manželku sa počíta za rok 2006 ako rozdiel medzi 90 816 Sk a vlastnými príjmami manželky (okrem daňového bonusu, štátnych sociálnych dávok, štipendia pri sústavnej príprave na povolanie a zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť).
To znamená, že ak ste v roku 2006 poberali rodičovský príspevok, tento sa do príjmov na tieto účely nezapočítava (ide o štátnu sociálnu dávku), ale ak ste mali vyplácané materské, to sa do príjmov počíta, rovnako ako mzda za uvedené dva mesiace (plus ďalšie príjmy, napr. úroky z úsporných vkladov atď.).
Vdovský dôchodok
Poberám vdovský dôchodok. Je tento dôchodok (5 412 Sk) zdaniteľný príjem? Môže sa popri jeho poberaní uplatniť nezdaniteľná suma 7 968 Sk v plnej výške alebo len rozdiel?
-- Vdovský dôchodok je príjem od dane oslobodený podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Tento dôchodok nemá vplyv na uplatňovanie nezdaniteľnej sumy základu dane. V priebehu roka máte preto nárok na nezdaniteľnú sumu základu dane vo výške 7 968 Sk mesačne (ak nie ste súčasne poberateľom starobného alebo predčasného starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku). Táto suma sa nekráti z dôvodu poberania uvedeného dôchodku.
Ak sa zamestnanec oženil 11. júna 2006 a jeho manželka nemala v roku 2006 vlastné príjmy okrem štipendia, ktoré jej vyplácala vysoká škola, na ktorej študuje v dennej forme štúdia, aká bude nezdaniteľná suma?
-- Nezdaniteľná suma sa vypočíta pomerne. Splnené podmienky boli 6 mesiacov (počítame od júla 2006). To znamená nasledujúci výpočet:
6 (mesiacov) x (90 816 : 12) = 6 x 7 568 = 45 408 Sk.
Tento daňovník má nárok na nezdaniteľnú sumu z dôvodu vyživovania manželky za rok 2006 vo výške 45 408 Sk.
Ak sa zamestnanec oženil 28. augusta 2006 a jeho manželka mala v roku 2006 vlastné príjmy 50 000 Sk, aká bude nezdaniteľná suma?
-- V takomto prípade sa nezdaniteľná suma vypočíta pomerne, a to ako súčin počtu mesiacov splnenia podmienok a jednej dvanástiny rozdielu medzi 90 816 Sk a vlastnými príjmami manželky. Počítame od mesiaca septembra 2006. To znamená nasledujúci výpočet:
4 (mesiace) x [(90 816 -- 50 000) : 12 ] = 4 x (40 816 : 12) = 4 x 3 401,3333 = 13 605,33 Sk.
Je možné na nezdaniteľnú sumu základu dane uplatniť druha alebo družku?
-- Nie, je možné ako vyživovanú osobu uplatniť len manželku alebo manžela.
Ak zamestnanec v rámci ročného zúčtovania priniesol zamestnávateľovi ako doklad o vlastných príjmoch manželky potvrdenie o príjme od jej zamestnávateľa, je to v poriadku?
-- Potvrdenie o príjmoch od zamestnávateľa nie je potrebné predložiť. Okrem toho uvedené potvrdenie zohľadňuje len zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, preto to nie je vždy ten správny doklad o príjmoch. Neobsahuje napríklad nemocenské dávky, náhradu príjmu vyplácanú zamestnávateľov počas prvých desať dní práceneschopnosti a ďalšie príjmy, ktoré sú od dane oslobodené, ktoré sa do vlastných príjmov na tieto účely do príjmov započítavajú. Podstatný je údaj uvedený vo vyhlásení k ročnému zúčtovaniu (ako výška vlastných ročných príjmov manželky) a podpis zamestnanca zaručujúci, že ide o správny údaj.
Uplatnenie životnej poistky u dôchodcu
Môže si živnostník dôchodca odpočítať od daňového základu 12 000 Sk zo životnej poistky?
-- Na uplatnenie nezdaniteľnej sumy základu dane do 12 000 Sk, z dôvodu platenia poistného na životné poistenie, má nárok každá fyzická osoba, bez ohľadu na to, či je alebo nie je poberateľom starobného alebo iného dôchodku. Podstatné je, či na jej uplatnenie sú splnené podmienky, čo "odobruje" príslušná životná poisťovňa v potvrdení na uplatnenie tejto nezdaniteľnej sumy, v ktorom uvedie aj výšku zaplateného poistného za rok 2006. Podobne sa postupuje aj pri uplatnení zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie a účelové sporenie.
Nezdaniteľná suma u dôchodcu
Od 15. 2. 2006 som odišiel do dôchodku. Za ten čas som mal príjem zo závislej činnosti 270 000 Sk. Potom som poberal dôchodok vo výške 14 000 Sk mesačne. Pri vyrovnaní dane z príjmov za rok 2006 si môžem odpočítať celú nezdaniteľnú sumu, alebo len alikvotnú časť?
-- Ak ste dôchodok (starobný, predčasný starobný alebo výsluhový) nemali priznaný spätne k 1. 1. 2006 alebo aj k skoršiemu dátumu, máte za rok 2006 poslednýkrát nárok na plnú základnú nezdaniteľnú sumu základu dane (na daňovníka), t. j. 90 816 Sk. Táto suma sa nekráti podľa mesiacov poberania dôchodku. Za rok 2007 už nebudete mať, vzhľadom na uvedenú výšku dôchodku, nárok na túto nezdaniteľnú sumu základu dane vôbec
Príspevky na DDS a daň z príjmov
Zamestnávateľ mi počas roka 2006 prispieval na 3. dôchodkový pilier do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (DDS). Príspevok od zamestnávateľa sa mi pri mesačnej výplate zdaňoval. Od DDS mi prišlo potvrdenie na odpis dane iba za moje vlastné príspevky, a nie za príspevky od zamestnávateľa. Je možné si z dane odpísať aj príspevky od zamestnávateľa?
-- Nezdaniteľná suma základu dane do 12 000 Sk predstavuje preukázateľne zaplatené príspevky daňovníka na DDS, účelové sporenie a životné poistenie. Z uvedeného vyplýva, že je možné u vás uznať len príspevky, ktoré ste si platili sami (ako daňovník), resp. ich zrážal zamestnávateľ z vašej mzdy a odvádzal (za vás) príslušnej DDS.
Príspevok zamestnávateľa nebola vaša platba, ale naopak, váš zdaniteľný príjem. Príspevky boli platené za vás.
Potvrdenie DDS je správne, keď zohľadňuje príspevky, ktoré ste platili len vy ako daňovník.
Uplatnenie manželky u dôchodcu
Môže si starobný dôchodca -- zamestnanec uplatniť pri ročnom zúčtovaní daní zo závislej činnosti odpočet na manželku v sume rozdielu základnej nezdaniteľnej časti na daňovníka a sumy vyplatených sociálnych dôchodkov za rok 2006?
-- Na nezdaniteľnú sumu základu dane na vyživovanú manželku (manžela) má nárok každý daňovník (daňovníčka), t. j. bez ohľadu na to, či ide o dôchodcu alebo nie. Táto nezdaniteľná suma predstavuje rozdiel medzi základnou nezdaniteľnou sumou (90 816 Sk) a vlastnými príjmami manželky (v tomto prípade sociálnymi dôchodkami, ako je v otázke uvedené).
Ing. Dagmar Piršelová
Dagmar Piršelová, odborníčka na dane
Nezdaniteľná časť základu dane
Za rok 2005 som si uplatnil odpočítateľnú položku 12 000 Sk na životnom poistení, ktorú som však zrušil. Namiesto tejto zmluvy si chcem uplatniť iných 12 000 na inej zmluve. Ako to mám vyriešiť v daňovom priznaní?
-- Zákon o dani z príjmov (číslo 595/2003 Z. z. v znení k 31. 12. 2006) umožňuje daňovníkovi -- fyzickej osobe znížiť základ dane o nezdaniteľné časti. Pojem odpočítateľná položka zákon nepozná, hoci sa v bežnej reči používa. Nezdaniteľnou časťou základu dane je aj poistné na životné poistenie. Na jeho uplatnenie však zákon ustanovuje v § 11 rad podmienok. Poistné vynaložené daňovníkom na životné poistenie je možné odpočítať od základu dane vo výške preukázateľne zaplatenej v zdaňovacom období, v úhrne najviac do výšky 12 000 Sk. V prípade jednorazovo zaplateného poistného na životné poistenie dohodnutého na dobu:
a) určitú sa jednorazové poistné rovnomerne rozpočíta na zdaňovacie obdobia podľa poistnej doby, a to počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom bolo jednorazové poistné preukázateľne zaplatené,
b) neurčitú sa jednorazové poistné rovnomerne rozpočíta na obdobie desiatich za sebou nasledujúcich rokov, a to počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom bolo jednorazové poistné preukázateľne zaplatené.
Na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na poistné na životné poistenie musia byť splnené tieto podmienky:
a) dohodnutá poistná doba je najmenej desať rokov, pričom výplata poistného plnenia pre prípad dožitia sa konca poistnej doby je dohodnutá v poistnej zmluve najskôr na rok, v ktorom daňovník dovŕši 55 rokov života, alebo
b) poistná doba je dohodnutá na dobu neurčitú, pričom výplata poistného plnenia nastane najskôr po uplynutí doby desiatich rokov od uzavretia životného poistenia a najskôr v roku, v ktorom daňovník dovŕši 55 rokov života.
Ak daňovník nedodrží ustanovené podmienky, o sumu platieb poistného na životné poistenie, o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach znížil základ dane, je povinný zvýšiť základ dane do troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom došlo k porušeniu ustanovených podmienok.
Ak životné poistenie zanikne neplatením, výpoveďou, dohodou alebo odstúpením pred uplynutím desiatich rokov od začiatku životného poistenia alebo pred kalendárnym rokom, v ktorom daňovník dovŕši vek 55 rokov života, daňovník je povinný zvýšiť základ dane o sumu poistného zaplateného na životné poistenie, o ktorú si znížil základ dane, do konca troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom došlo k porušeniu ustanovených podmienok. Za nedodržanie podmienok sa nepovažuje vyplatené plnenie z poistenia pre prípad úrazu alebo choroby, ktoré je súčasťou životného poistenia.
Z otázky čitateľa nie je možné posúdiť konkrétnu situáciu. Zdá sa, že bude potrebné skúmať, či nedošlo k predčasnému zrušeniu poistenia a aký bol dôvod a podľa toho posúdiť už v minulosti uplatnenú nezdaniteľnú časť základu dane.
Tatjana Pecháčová, odborníčka na účtovníctvo