04.04.2007, 00:00

Odpovedáme na vaše otázky

Predaj darovaného bytu po rokoch
Mama kúpila byt do osobného vlastníctva 20. februára 1997. Dňa 1. decembra 1998 mi ho darovala darovacou zmluvou a naďalej v ňom bývala. Ja som v byte nemala trvalý pobyt a 16. júna 2006 som ho predala. Bola som vlastníčkou bytu 7,5 roka. Som oslobodená od platenia dane z príjmu fyzických osôb? Musím podať daňové priznanie?
-- Príjmy oslobodené od zdanenia daňou z príjmov fyzických osôb sú špecifikované presne v ustanovení § 9 zákona číslo 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
Podľa ustanovenia § 9 ods. 1 písmeno b) platí, že: od dane z príjmov je oslobodený aj príjem z predaja nehnuteľnosti po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia -- ak nešlo o predaj obchodného majetku (t. j. napríklad bytu, ktorý slúžil na účely podnikania), a ak nešlo o predaj bytu, v ktorom sa bývalo podľa ustanovenia § 9 ods. 1 písmeno a) bod 1 -- t. j. o predaj bytu, v ktorom mal predávajúci trvalý pobyt najmenej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred jeho predajom.
Po predaji bytu, ktorý ste vlastnili viac ako päť rokov a následne ho predávate aj bez podmienky, že by ste v ňom trvale bývali, ste podľa nášho názoru od dane z príjmov oslobodená, a teda priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2006 podávať nemusíte.
Paušálne výdavky
Za rok 2006 daňovník, ktorý nie je platiteľom DPH, si neuplatní preukázateľné daňové výdavky. Môže uplatniť výdavky vo výške 25 % alebo 40 % + zákonné odvody?
-- Tento problém pokrýva ustanovenie § 6 odsek 10 zákona číslo 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Do 31. decembra 2005 platilo, že paušálne výdavky boli 25 % z príjmov zo živnosti. Ak by išlo o daňovníka, ktorý mal príjem len z remeselných živností -- mohol si uplatniť výdavky 60 %. Od 1. januára 2006 bol zákon o dani z príjmov novelizovaný tak, že paušálne výdavky sa zvýšili na 40 %. Posledná novela -- zákon číslo 688/2006 Z. z. túto sumu nezmenila. Zákon hovorí, že ak daňovník uplatní výdavky paušálne, vo výdavkoch sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka, okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. Toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázateľnej výške. Daňovník počas uplatňovania výdavkov týmto spôsobom je povinný viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a pohľadávkach.
Karol Bošanský, odborník na dane

Odložená daň
Na aký riadok daňového priznania pre právnickú osobu sa uvádza odložená daň (daňové odpisy sú vyššie ako účtovné).
-- Odložená daň je účtovnou kategóriou, o ktorej účtuje jednotka, ktorá má takúto povinnosť v zmysle ustanovenia § 19 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve, alebo jednotka, ktorá rozhodla o účtovaní tejto kategórie. V daňovom priznaní sa táto kategória osobitne neuvádza. V daňovom priznaní právnických osôb sa uvádzajú len v III. časti -- tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov v oddiele B na riadku 1 daňové odpisy a na riadku 2 účtovné odpisy, prípadne na riadku 3 odpisy nezahrnuté do daňových výdavkov z dôvodu prerušenia odpisovania.
Auto na podnikanie
V roku 2006 som využíval na podnikanie auto, ktoré je písané na manželku v bezpodielovom spoluvlastníctve. Môžem si uplatniť havarijne a povinné zmluvné poistenie do daňového priznania, aj keď šeky s poistkami sú na manželkino meno?
-- Pri používaní vozidla na podnikanie, ktoré je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, potrebujete podľa ustanovenia § 148a súhlas manželky. V prípade, že ste vozidlo vložili do svojho obchodného majetku a o ňom účtujete, môžete si uplatniť aj výdavky na havarijné poistenie a povinné zmluvné poistenie, ale odporúčame vám, ak vozidlo používate aj na súkromné účely, krátiť tieto výdavky alikvotnou časťou. V prípade, ak vozidlo nemáte zaradené v podnikaní, nemôžete si tieto výdavky uplatniť ako svoje daňové výdavky. Môžete si len uplatňovať náhrady za používanie vlastného motorového vozidla v zmysle zákona 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, to je základná náhrada za každý km jazdy a náhrada za spotrebované pohonné látky.
Preddavky
Som konateľom spoločnosti A-IMZ, s. r. o., ktorá vznikla 19. 8. 2006. Do 31. 12. 2006 mi vznikla daňová povinnosť vo výške 97 398 Sk. Účtovníčka mi vypočítala preddavky na rok 2007 -- štvrťročne vo výške
24 349 Sk. Je to správne?
-- Podľa týchto údajov, ktoré uvádzate, ide o preddavky na daň právnickej osoby, ktoré sú vypočítané správne, pretože podľa § 42 odsek 2 zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov daňovník, ktorého daň v predchádzajúcom zdaňovacom období presiahla 50 000 Sk a nepresiahla 500 000 Sk, platí štvrťročné preddavky na daň za bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.
Invalidný dôchodca
Som na invalidnom dôchodku (dôchodok mám vo výške 7 144 Sk). V roku 2006 som si príkaznou zmluvou (práca na dohodu) privyrobil 34 000 hrubého + 2 000 prémie. Aké odvody musím odviesť? Musím podať daňové priznanie, keďže privyrobená suma bola do 43 000 Sk?
-- Vzhľadom na to, že v roku 2006 ste neprekročili hranicu 45 408 Sk, čo je 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov nemáte povinnosť podať daňové priznanie. Ale zároveň môžete využiť ustanovenie § 46 predmetného zákona a požiadať o vrátenie zaplatenej dane, ak vám ju zrazil zamestnávateľ, pretože príjem z príkaznej zmluvy sa posudzuje ako výkon závislej činnosti podľa § 5.
Výsluhový dôchodok
Som poberateľom výsluhového dôchodku vo výške 70 000 Sk ročne. Iný príjem nemám. Súčasne sme celá rodina sporiteľmi stavebného sporenia. Za rok 2006 nám každému bola zrazená daň z úroku vo výške asi 600 Sk. Mám nárok na vrátenie tejto dane z úroku ja a moje 3 maloleté deti?
-- Áno, máte, pretože využijete ustanovenie 43 odsek 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, na základe ktorého zrážku dane budete považovať za preddavok na daň, a ten si odpočítate v daňovom priznaní. Keďže každý daňovník má nárok na nezdaniteľnú časť základu vo výške 90 816 Sk. Vy si uplatnite len rozdiel tejto sumy a dôchodku, všetci sa dostanete do preplatku, čo znamená, že túto daň vám správca dane vráti.
Výpočet
Som zamestnaná a mám jednorazový príjem za predaj dreva z hory, ktorú vlastním viac ako 5 rokov, príjem v roku 2006 bol 45 052 Sk. Dôchodkyňa má jednorazový príjem taktiež za predaj dreva 60 000 Sk. Ako je to s predajom 3 akcií po 500 Sk z l. kupónovej privatizácie?
-- Vo vašej otázke sú obsiahnuté 3 prípady, preto budeme odpovedať postupne:
1. Keďže je reálny predpoklad, že váš príjem z predaja dreva spolu s príjmom zo zamestnania presiahol hodnotu 45 408 Sk, máte povinnosť podať daňové priznanie typu B, v ktorom uvediete príjem zo zamestnania -- príjem zo závislej činnosti (§ 5) a následne aj príjem ostatný podľa § 8, ktorým je predaj dreva. Tento predaj dreva je možné považovať za príjem podľa § 8 odsek 1 písm. a), t. j. príležitostný príjem z lesného hospodárstva. K tomuto príjmu môžete uplatniť v zmysle ustanovenia § 8 odsek 9 predmetného zákona 25 % paušálne výdavky. Následne ešte môžete využiť ustanovenie § 9 odsek 1 písm. h), podľa ktorého z týchto príjmov je oslobodený päťnásobok sumy životného minima, čo znamená, že predmetom dane je len rozdiel. Teda ak príležitostný príjem je vo výške 45 052, predmetom dane je iba hodnota nad 23 650 Sk, to je 21 402 Sk. K tomuto príjmu však musíte v alikvotnej časti krátiť aj paušálne výdavky, t. j. môžete si ich uplatniť len zo sumy 21 402 Sk. Rozdielom príjmov a výdavkov dostávate základ dane 21 402 -- 5 351= 16 051 Sk, ktorý je predmetom zdanenia ostatných príjmov.
2. U dôchodkyne je mechanizmus výpočtu zdaniteľnej sumy z ostatných príjmov rovnaký. U nej sa navyše posudzuje, či má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej sumy, resp. len rozdielu, ak suma jej dôchodku nedosahuje nezdaniteľnú časť vo výške 90 816 Sk.
3. V prípade predaja akcií nadobudnutých pred účinnosťou tohto zákona daňovník môže využiť ustanovenie § 52 odsek 20 a využiť oslobodenie vyplývajúce z predchádzajúcej právnej úpravy.
Dôchodkyňa a dane
Som dôchodkyňa, pracovala som celý minulý rok a aj poberala starobný dôchodok od začiatku roka, nemám teda nárok na odpočítateľnú položku 90 816 Sk. Môj zárobok zo závislej činnosti bol 101-tisíc, mesačne sa mi zrážali preddavky na daň z príjmu zo závislej činnosti. Môžem si podať daňové priznanie a v ňom uplatniť 43 968 Sk ako príjem oslobodený, a vysporiadať daň zo sumy 57 032 Sk? Tým jej vznikne preplatok na dani. Je takýto spôsob prípustný?
-- Pravdepodobne máte na mysli aplikáciu ustanovenia § 46 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, podľa ktorého daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 500 Sk, alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 50 % sumy podľa § 11 ods. 1 písm. a), to je pre rok 2006 sumu 45 408 Sk. To neplatí, ak daňovník uplatňuje daňový bonus podľa § 33 alebo ak sa daň vyberá podľa § 43 (zrážkou), alebo ak sa zrážajú preddavky na daň podľa § 35 okrem zdaniteľných príjmov daňovníka, u ktorého za zdaňovacie obdobie nepresiahnu takého príjmy sumu 45 408 Sk. Ide o ustanovenie, podľa ktorého si najmä dôchodcovia uplatňujú vrátenie zaplatenej dane. Avšak ustanovenie hovorí, že je možné ho aplikovať v tom prípade, ak za zdaňovacie obdobie suma celkových zdaniteľných príjmov nepresiahla sumu 50 % nezdaniteľnej časti základu dane. To znamená, že vo vašom prípade dôchodkyňa presiahla túto hranicu, to je 45 408 Sk, takže nemôže uplatniť toto ustanovenie a požiadať o vrátenie dane. Ustanovenie nepripúšťa rozdelenie príjmov na časť, pri ktorej sa bude aplikovať uvedený postup vrátenia dane a na časť, ktorá je zdanená.
Darina Salanciová, odborníčka na dane

Dôchodca
Ako pracujúci výsluhový dôchodca, ktorý nemá odpočítateľnú položku, mám nárok si uplatniť pri podaní daňového priznania vrátenie časti odvedenej dane (niečo vyše 8 000 Sk), i keď výška môjho hrubého príjmu za rok 2006 bola okolo 170 000 Sk? Ide o princíp.
-- Nie je z otázky jasné, z akého dôvodu sa vám má vrátiť daň. Pokiaľ máte na mysli ročnú nezdaniteľnú sumu základu dane na daňovníka, tak platí, že ako poberateľ výsluhového dôchodku v zmysle zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, máte nárok len na rozdiel medzi 90 816 Sk a výškou tohto dôchodku. Ak ide o tento prípad, nárok na vrátenie dane máte len z uvedeného dôvodu.
Dagmar Piršelová, odborníčka na dane