Od 1. marca nadobudol účinnosť zákon č. 76/2007 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní.
Ustanovuje postup a podmienky, podľa ktorých príslušný orgán Slovenskej republiky poskytuje, požaduje alebo prijíma, v záujme zabezpečenia správneho vyrubenia daní a platenia daní medzinárodnú pomoc pri správe daní. Príslušným orgánom SR je Ministerstvo financií SR alebo ním určený daňový orgán, alebo ním určený colný orgán. Podľa čl. III bol novelizovaný aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Zmeny sa týkajú nielen problematiky zahrnovania rezerv do základu dane od roku 2007, úpravy základu dane o náklady na zabezpečovacie deriváty a o pomernú časť úrokového výnosu z dlhopisov a pokladničných poukážok, ale aj použitia podielu zaplatenej dane na osobitné účely.
Pokiaľ ide o použitie 2 % dane, bol týmto zákonom upravený postup pre roky 2006 a 2007, pokiaľ ide o okruh prijímateľov.
Rok 2006
Za zdaňovacie obdobie roku 2006 sa do vyhlásení môžu uviesť tí prijímatelia, ktorí boli zapísaní do zoznamu, ktorý vedie Notárska komora SR v roku 2006. To znamená, že za rok 2006 podiel zaplatenej dane je možné poskytnúť prijímateľom, ktorých predmetom činnosti v roku 2006 boli:
-- rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
-- ochrana ľudských práv,
-- ochrana a tvorba životného prostredia,
-- ochrana a podpora zdravia a vzdelávania,
-- podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých,
-- poskytovanie sociálnej pomoci a
-- zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt.
Fyzická osoba za rok 2006 môže poslať najmenej 100 korún, čo zodpovedá dani 5 000 Sk. Za rok 2005 bola táto spodná hranica 20 Sk. Ide o 2- percentný podiel zo zaplatenej dane po znížení o daňový bonus, ktorý sa má poukázať príslušnej právnickej osobe. U právnických osôb táto spodná hranica zostala vo výške 250 Sk.
Rok 2007
Od roku 2007 prijímatelia podielu zaplatenej dane budú môcť byť zapísaní do zoznamu prijímateľov v prípade, ak predmetom ich činnosti sú:
-- ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
-- podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých,
-- poskytovanie sociálnej pomoci,
-- zachovanie kultúrnych hodnôt a
-- podpora vzdelávania.
Od roku 2007 teda nebudeme môcť vo vyhlásení uviesť prijímateľov, ktorých predmetom činnosti je:
-- rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
-- ochrana ľudských práv,
-- ochrana a tvorba životného prostredia a
-- zachovanie prírodných hodnôt.
Podpora vzdelávania zostala, doplnila sa prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb. Naďalej platí to, čo minulý rok, že ak daňovník podáva daňové priznanie, je oprávnený v lehote na jeho podanie vyhlásiť priamo v príslušnom tlačive, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním určenej právnickej osobe. Ak priznanie podáva právnická osoba, môže uviesť viac prijímateľov.
Ak zamestnancovi zamestnávateľ robí ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2006, tak vyhlásenie (vzor ktorého vydalo MF SR pre rok 2006 nové) môže zamestnanec zaslať svojmu miestne príslušnému správcovi dane do 30. apríla 2007. Súčasťou vyhlásenia musí byť potvrdenie od tohto zamestnávateľa, že daň za rok 2006 mu bola zrazená, alebo ak daňovník nedoplatok na dani vysporiada v správnej výške do konca apríla 2007. Vzory potvrdení vydalo ministerstvo financií, sú rovnaké ako pre rok 2005. Zamestnávateľ je povinný na žiadosť zamestnanca mu takéto potvrdenie vystaviť. Ak zamestnancovi vyšiel nedoplatok na dani z ročného zúčtovania, musí ho v takomto prípade zaplatiť aj v prípade, ak je nižší ako 100 Sk. Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie, musí do lehoty na podanie daň vysporiadať.