Pri používaní studne na pitné účely je nutné, aby voda vyhovovala požiadavkám, ktoré sú uvedené vo Vyhláške Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR č. 29/2002 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody.

Individuálnym zásobovaním pitnou vodu sa rozumie zásobovanie z jedného zdroja, t. j. zo studne podzemnou vodou. Podzemné vody podľa zákona č. 184/2002 Z. z., tzv. vodného zákona § 3 ods. 2, sú všetky vody nachádzajúce sa pod povrchom zeme v pásme nasýtenia a v bezprostrednom kontakte s pôdou. Domová studňa je jednoduché zariadenie na odber vody (vodný zákon, § 14, ods. 3), z ktorého sa čerpá podzemná voda s možnosťou odberu do 60 l.min-1. Neverejná studňa slúži jednej, výnimočne viacerým domácnostiam na zásobovanie pitnou vodu. Ich umiestnenie sa už pri návrhu lokalizuje do neznečisteného prostredia. Vo vzdialenosti od vonkajšieho okraja studne min. 2,0 m nesmie byť prostredie studne ohrozené akýmkoľvek znečistením alebo stavebnou činnosťou. Studňa môže byť vybudovaná aj v budove, ak sa zabezpečí čisté prostredie okolo studne. Pokiaľ sa buduje studňa v lokalite, kde sú už existujúce studne, odberom vody z novovybudovanej studne sa nesmie narušiť ich výdatnosť. Pred vybudovaním novej studne je preto potrebné zaznamenať hladiny a hĺbky dna okolitých studní. Studne sa majú spravidla umiestniť proti smeru prúdenia podzemnej vody.

Výstavba studní
Pri výstavbe ktoréhokoľvek typu studní je potrebné dodržiavať určité stavebné a konštrukčné zásady. V teréne nad hladinou podzemnej vody v okolí hornej časti plášťa studne je potrebné zabezpečiť tesnenie studne (najčastejšie ílovým tesnením), ktoré zabráni vniknutiu znečistenia do studňového telesa. Studne, ktoré sa použijú pre zásobovanie pitnou vodou nesmú byť otvorené, t. j. konštrukcia studne musí zabraňovať vniknutiu akéhokoľvek znečistenia z prostredia, vrátane dažďovej vody. Výplň priestoru medzi plášťom studne a zvodnenou horninou tvorí obsyp studne. Obsyp plášťa šachtovej studne alebo zárubnice vŕtanej studne musí byť z čistého triedeného kameniva. Zrnitosť kameniva sa volí vo vzťahu k zrnitosti zvodneného prostredia a úpravy vtokových otvorov. Hrúbka obsypu sa volí vo vzťahu k zrnitosti obsypu. Tabuľka stanovuje najmenšie hrúbky obsypovej vrstvy, ktoré je vhodné dodržať pri výstavbe domových studní. Zvislosť stien zabezpečuje pri výstavbe rúra, ktorá sa nazýva pažnica. Trvalé zabezpečenie stability horniny a obsypu studne zaisťuje zárubnica, ktorá v časti prítoku vody je perforovaná.

Najmenšie hrúbky obsypovej vrstvy
Zrnitosť v mm 1 až 4 4 až 11 11 až 32
Hrúbka min. obsypovej vrstvy v mm 60 70 80

Stavba studne má byť realizovaná len z čistých a dovtedy nepoužitých stavebných hmôt, ktoré sú odolné proti škodlivým vplyvom vody a pôdy. Tieto hmoty musia byť zdravotne nezávadné a nesmie sa nimi negatívne ovplyvniť kvalita vody v studni. Taktiež zariadenia a súčasti studne majú byť budované z materiálov, ktoré nepodliehajú zmenám, alebo neovplyvňujú nepriaznivo kvalitu vody. Pri zachytávaní pitnej vody sa nesmú používať časti z dreva, okrem zárubnice z impregnovanej preglejky. Všetky materiály, ktoré prídu do styku s pitnou vodou, musia vyhovovať hygienickým požiadavkám. Po ukončení stavby studne alebo jej oprave a pred užívaním je potrebné studňu vyčistiť, v prípade potreby dezinfikovať a po dostačujúcom odčerpaní znečistenej vody odobrať vzorku vody na rozbor. Pokiaľ je miesto, kde je predpoklad výstavby novej domovej studne situované v zaplavovanom území, tesnenie musí byť urobené do hĺbky min. 3,0 m a plášť šachtovej studne by mal byť vyzdvihnutý minimálne 0,3 m nad hladinu 100-ročnej vody. V rovnakej výške je potrebné ukončiť záhlavie vŕtanej studne. Najbližšie okolie je potrebné zvýšiť ochranným kužeľom zeminy.

Ochranné pásma studní
Minimálnu vzdialenosť vonkajšieho okraja studne od zdrojov možného znečistenia podľa STN 75 5115, ktoré majú byť dodržované pri budovaní studní alebo pri výstavbe studní alebo pri výstavbe objektov v okolí existujúcej studne, uvádza nasledujúca tabuľka.

Najmenšie vzdialenosti domových studní od zdrojov možného znečistenia
najmenšia vzdialenosť v m Zdroje predpokladaného znečistenia
- A * B**
žumpy, septiky, potrubie vnútornej kanalizácie a kanalizačné prípojky 5 12
nádrže tekutých palív na individuálne vykurovanie umiestnené v obytnej budove alebo v samostatnej vedľajšej budove 7 20
chlievy, močovkové jamy a hnojiská pri drobnom ustajnení hospodárskych zvierat 10 25
verejné komunikácie, cestné priekopy 12 30
individuálne umývacie plochy motorových vozidiel a od nich vedúce odtokové potrubia 15 40

Legenda:
A* -- málopriepustné prostredie, napr.: hliny, hlinito-kamenité sute, zahlinené piesky, pieskovce s ílovitým tmelom apod.
B** -- priepustné prostredie, napr.: piesky, silné piesčité hliny, piesčito-kamenité sute, porézne hrubozrnné pieskovce, silne rozpukané horniny.

Plocha okolo studní nesmie byť znečisťovaná do vzdialenosti 10,0 m a taktiež v tomto okolí nie sú povolené činnosti, ktoré by mohli zhoršovať kvalitu vody v studni. Odporúča sa vo vzdialenosti 1,0 m okolo studne vybudovať vodotesnú dlažbu alebo iný ekvivalentný povrch s vyspádovaním smerom od studne, s min. sklonom 2 %. Povrchové vody musia byť odvádzané rigolmi. Je nutné zabezpečiť vodotesnosť objektu pri budovaní malých zdrojov znečistenia ako sú žumpy, alebo močovkové jamy.

Dezinfekcia
Studne sa dezinfikujú na základe výsledkov rozborov vody a podľa pokynov hygienika. Pri používaní studne pre pitné účely je nutné, aby voda vyhovovala požiadavkám, ktoré sú uvedené vo Vyhláške MZ SR č. 29/2002 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody. Pitná voda je zdravotne bezchybná voda, ktorá ani po trvalom požívaní nevyvoláva ochorenie alebo poruchy zdravia prítomnosťou mikroorganizmov alebo organizmov alebo látok ovplyvňujúcich zdravie spotrebiteľa akútnym ochorením alebo neskorým pôsobením (mutagénnym, karcinogénnym, teratogénnym, alergénnym), jej vlastnosti postihnuteľné zmyslami nebránia jej požívaniu a používaniu. Vo vyhláške sú stanovené ukazovatele, ktoré platia tak pre hromadné, ako aj pre individuálne zásobovanie. Ukazovatele kvality pitnej vody uvedené vo vyhláške sú rozdelené na 2 časti. Príloha č. 1 stanovuje ukazovatele kvality a ich hygienické limity (biologické, mikrobiologické a chemické ukazovatele). Príloha č. 2 určuje počet analýz a počet vzoriek pitnej vody. Časť mikrobiologických a biologických ukazovateľov a časť fyzikálnochemických ukazovateľov.