Čas na podanie daňového priznania sa kráti -- už len štyri dni máte na to, aby ste ho odovzdali daňovému úradu. V seriáli článkov v prílohe Poradca sme dva mesiace rozoberali všetko, čo musíte vedieť, aby ste v daňovom bilancovaní neurobili chybu. Dúfame, že dobrým pomocníkom vám bude aj dnešná mimoriadna príloha Dane špeciál. Odpovedáme v nej na vaše otázky, ktoré ste nám do redakcie poslali. Prišlo ich naozaj veľmi veľa a prichádzajú aj v tieto posledné dni, ktoré ostávajú do podania priznania. Nie je možné ich všetky uverejniť v tejto prílohe, preto sme vybrali tie, ktoré najlepšie vystihujú vaše daňové problémy. Odpoveďami na ne pomôžeme tak mnohým. Postupne uverejníme všetky vaše otázky, ktoré ste nám poslali, a odpovede našich odborných spolupracovníkov na ne. Podaním daňového priznania sa totiž daňové povinnosti nekončia -- len pokračujú. Ak ste urobili chybu, budete musieť podať dodatočné daňové priznanie, ak ste mali príjmy zo zahraničia, podávať priznanie budete pravdepodobne až po septembri... Takže naše rady a odpovede sa vám zídu aj po 2. apríli.

Na čo ste sa najčastejšie pýtali?

. Musím podať daňové priznanie, keď som zarobil len 42-tisíc korún? pýtali sa mnohí z vás. Daňové priznanie musí podať ten, kto zarobil aj čo len o korunu viac ako 45 408 korún. Ak ste však zarobili menej, ale pritom ste vykázali stratu, priznaniu sa tiež nevyhnete.
. Vlani som sa stal živnostníkom, ale nemal som žiadny príjem. Musím podať daňové priznanie? Nie, nepodávate ho.
. Veľa otázok sa týkalo zdaňovania príjmov zo zahraničia. Každý prípad je iný, niektoré otázky však boli také komplikované, že ani daňoví odborníci sa nedokázali zhodnúť na jednoznačnej odpovedi. Rozhodujúce je, či máte trvalý pobyt na Slovensku alebo sa tu zdržiavate aspoň 183 dní roku -- vtedy podávate priznanie na Slovensku. Medzinárodná zmluva (ak sme ju so štátom podpísali) zabráni tomu, aby sa vám príjmy zdanili u nás i v zahraničí. Daň si môžete započítať alebo príjmy vyňať zo zdanenia -- spôsob zdanenia závisí od zmluvy. Ak nebola uzavretá zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia a príjmy boli zdanené, uplatní sa metóda vyňatia príjmov. Ak si pravidelne zarábate v zahraničí, určite viete, že ste mohli požiadať (do 19. februára) o predĺženie termínu na podanie priznania až o šesť mesiacov, teda do konca septembra. Ak máte na Slovensku trvalý pobyt a vlani ste mali príjmy zo zamestnania zo Slovenska i zo zahraničia, musíte si sami podať priznanie a zamestnávateľ vám nemôže urobiť ročné zúčtovanie.
. Mnoho otázok sa týkalo zúčtovania zdravotného poistenia, ktoré sme prvýkrát robili vlani a tento rok ho už musíme dať do novej kolónky v daňovom priznaní. Ak ste podnikateľ a mali ste preplatok, zapíšete ho do vráteného poistného -- tabuľky číslo 3 (VIII. oddiel) daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby, typ B.
. Pýtali ste sa tiež, či zdaňujete napríklad príspevok zo štrukturálnych fondov, dávku v nezamestnanosti... Tieto podpory a dávky zo štátneho rozpočtu sú od dane oslobodené.
. Nevedeli ste ani to, či sa zdaňujú príležitostné príjmy napríklad z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva alebo prenájmu bytu
Príležitostné príjmy sú od dane oslobodené do 23 650 korún. Aj príjmy z prenájmu, ak nejde o príjmy z podnikania, sú od dane oslobodené, ak úhrn týchto príjmov neznížený o výdavok nepresiahol 23 650 korún.
. Čo keď ste predali auto alebo chladničku? Príjmy z predaja hnuteľných vecí sú oslobodené od dane. Neskúma sa, ako dlho ste vec vlastnili. Oslobodenie však neplatí, ak ste mali vec z obchodného majetku, a to do piatich rokov od jej vyradenia z obchodného majetku.
. Veľa nejasností je okolo výkladu zdaňovania príjmov dôchodcov a možností odpočtov zo základu dane. Platí, že ak mal dôchodca vlani starobný dôchodok nižší ako je nezdaniteľná časť základu dane v roku 2006 (90 816 Sk), môže si zo základu dane odrátať odpočítateľnú položku vo výške rozdielu medzi dôchodkom a odpočítateľnou položkou. Invalidný dôchodok je od dane oslobodený.
. Množstvo otázok sa týkalo zdaňovania príjmov na základe dohody o vykonaní práce. Treba vedieť, že tieto príjmy sú považované za príjmy zo závislej činnosti. Najvýhodnejšie bolo, keď ste zamestnávateľa požiadali o ročné zúčtovanie. Museli ste to však urobiť do 15. februára. Ak ste to neurobili a váš zárobok bol vyšší ako 45 408 korún, musíte podať daňové priznanie typu A. Pozor na to, že daňové priznanie môžete podať aj vtedy, keď ste mali nižšie príjmy. Zamestnávateľ vám zrážal preddavky na daň. V daňovom priznaní na riadku 54 -- daňová povinnosť uvediete nulu (keďže zdaniteľné príjmy nie sú vyššie ako 45 408 Sk) a zamestnávateľom zrazené preddavky na riadku 62 budú preplatkom na dani, ktorý vám daňový úrad vráti.
. Veľa zamestnancov okrem hlavného pracovného pomeru robí inde na dohodu o vykonaní práce. Čo keď im zrážali zrážkovú daň? Nemusia podať daňové priznanie, lebo príjem sa považuje za daňovo vyrovnaný. Posledný zamestnávateľ, u ktorého si uplatňovali nezdaniteľnú časť základu dane a daňový bonus, im mohol urobiť ročné zúčtovanie. Ak si však podáte daňové priznanie zo všetkých zdaniteľných príjmov (typ A) sám, zrážková daň sa považuje za preddavok (riadok 63). Daň vybranú zrážkou si potom odpočítate od dane ako preddavok.
. Do Poradne prišli aj otázky týkajúce sa zdaňovania cien a výhier. Ak ste vyhrali
vecnú cenu, ktorej hodnota presiahla 5-tisíc Sk (do tejto výšky sú výhry a vecné ceny od dane oslobodené), musíte cenu zdaniť (priznanie typu B). Výhry v lotériách a iných podobných hrách sú od dane oslobodené. Ostatné výhry alebo ceny sú oslobodené od dane len do výšky 5 000 Sk. Ak daňovník získal takéto výhry, ktoré sú peňažného charakteru, z týchto príjmov sa daň vyberá zrážkou.
. Množstvo otázok sa týkalo predaja bytu, domu, pozemku či garáže. Príjem z predaja bytu je o dane oslobodený, ak uplynie aspoň päť rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva za podmienky, že táto nehnuteľnosť nebola zahrnutá do obchodného majetku daňovníka. Ak ste predali nehnuteľnosť, ktorú ste zdedili po rodičoch, príjem z predaja nehnuteľnosti je od dane oslobodený, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti do vlastníctva alebo spoluvlastníctva rodičov. Do lehoty vlastníctva sa započítava aj čas, kým nehnuteľnosť vlastnili rodičia. Aj príjem z predaja garáže je oslobodený od dane, a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia. Ak táto podmienka nie je splnená, musíte ho zdaniť avšak až vtedy, ak ste za garáž získali viac ako 43 408 korún.