24.02.2005, 00:00

Vzor poistnej zmluvy

Aké náležitosti musí obsahovať zmluva upravujúca poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi predstavenstva alebo členmi dozornej rady?

Aké náležitosti musí obsahovať zmluva upravujúca poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi predstavenstva alebo členmi dozornej rady? Ďalšie vzory zmlúv a právnych podaní využiteľných pri výkone funkcie člena predstavenstva a dozornej rady získate v odbornej publikácii Akciová spoločnosť, jej organizačné a finančné riadenie (Právo a manažment, číslo: 10/2004).

P O I S T N Á Z M L U V A
číslo .......................Poisťovňa , a.s.
J. Kráľa 15
810 00 Bratislava
IČO: 11 111 111
V zastúpení: Ing. Peter Miloš, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Ing. Milan Fehér, podpredseda predstavenstva
a finančný riaditeľ
(ďalej len ako "poisťovateľ")

a


Šróby a. s.
Lúčna 112
830 00 Bratislava
IČO: 11 111 112
V zastúpení: JUDr. Martin Kráľ , predseda predstavenstva
a Ing. Ján Fekete , podpredseda predstavenstva


uzatvárajú,

v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.
v znení neskorších doplnkov a zmien túto

poistnú zmluvu.Sprostredkovateľ poistenia:

nie je uvedený.

Poistná zmluva č.: ...........................

Druh poistenia: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi predstavenstva, dozornej rady alebo konateľmi spoločnosti
Poisťovateľ: Poisťovňa a. s.
Poistník: Šróby a. s., Bratislava
Poistení: všetci minulí, súčasní a budúci členovia predstavenstva, dozornej rady
Sprostredkovateľ: nie je uvedený
Doba trvania poistenia: 1. 1. 2004 -- 31. 12. 2004 vrátane oboch týchto dní
Retroaktívny dátum: 1. 6. 2003
Činnosť poistníka: v zmysle výpisu z Obchodné registra Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 111 oddiel Sa zo dňa 31. 12. 2003
Územná platnosť: celý svet s výnimkou územia USA a Kanady
Limit zodpovednosti: 50 000 000 Sk alebo ekvivalent v inej mene
Rozsah poistenia: A) poistenie členov predstavenstva, dozornej rady a konateľov spoločnosti
B) poistenie náhrady spoločnosti
Spoluúčasť: A) bez spoluúčasti -- poistenie členov predstavenstva, dozornej rady a konateľov spoločnosti
B) 400 000 Sk / poistná udalosť -- poistenie náhrady spoločnosti
Poistné : 249 000 Sk
Splatnosť poistného: jednorazovo v zmysle vystavenej faktúry
Všeobecné poistné podmienky: VPP pre poistenie zodpovednosti za škodu

Prílohy: Osobitné zmluvné dojednania


........................... .............................
Ing. Peter Miloš JUDr. Martin Kráľ


............................ .............................
Ing. Milan Fehér Ing. Ján Fekete