30.05.2005, 00:00

Úraz pod vplyvom alkoholu -- poisťovne môžu žiadať preplatenie za poskytnutú zdravotnú starostlivosť

Zranili ste sa pod vplyvom alkoholu alebo omamnej látky? Je v podstate jedno, či sa vám to stalo v "krčme pri bitke", pri páde z bicykla, pri domácich prácach, v pracovnom čase alebo pri dopravnej nehode. V každom prípade vám musí byť poskytnutá neodkladná zdravotná starostlivosť. Na druhej strane, za poskytnutú zdravotnú starostlivosť môže vaša zdravotná poisťovňa žiadať preplatenie nákladov od vás, ale aj za tých, ktorým ste pod vplyvom alkoholu spôsobili zranenie. Ak sa však rozhodnete "komplikovať" situáciu tým, že budete odmietať odber krvi na vyšetrenie prítomnosti alkoholu, mali by ste vedieť, že nie vždy máte na to právo.

Zranili ste sa pod vplyvom alkoholu alebo omamnej látky? Je v podstate jedno, či sa vám to stalo v "krčme pri bitke", pri páde z bicykla, pri domácich prácach, v pracovnom čase alebo pri dopravnej nehode. V každom prípade vám musí byť poskytnutá neodkladná zdravotná starostlivosť.
Na druhej strane, za zdravotnú starostlivosť môže vaša zdravotná poisťovňa žiadať preplatenie nákladov od vás, ale aj za tých, ktorým ste pod vplyvom alkoholu spôsobili zranenie. Ak sa však rozhodnete "komplikovať" situáciu tým, že budete odmietať odber krvi na vyšetrenie prítomnosti alkoholu alebo dychovú skúšku, mali by ste vedieť, že nie vždy máte na to právo.
Navyše, vyšetrenie nehradí poisťovňa, ale ten, u ktorého sa potvrdila prítomnosť alkoholu v krvi. Vyšetrenie na zistenie alkoholu v krvi robia pracoviská Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Reforma zdravotníctva pozostáva zo šiestich zákonov, niekoľkých nariadení vlády, množstva výnosov a opatrení Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Od nového roka priniesla stovky nových ustanovení a noriem -- práv a povinností nielen zdravotníckym zariadeniam, ale aj poistencom.

Rečou zákona
Podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti má každý pacient právo na zdravotnú starostlivosť. Len v prípade, ak poistenec napríklad porušil liečebný režim alebo užil návykovú látku, zdravotná starostlivosť sa mu zúži len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť. "Dotyčný poistenec vybočil z rámca všeobecne platných a uznaných pravidiel a musí za to niesť svoj diel zodpovednosti. Cieľom opatrenia je zvyšovať u každého z nás mieru zodpovednosti za svoje zdravie," povedal hovorca ministerstva zdravotníctva Karol Farkašovský.
Zdravotná poisťovňa (na Slovensku je ich päť -- Apollo, Sideria Istota, Spoločná zdravotná poisťovňa, Všeobecná zdravotná poisťovňa, Vzájomná zdravotná poisťovňa Dôvera) má teda právo uplatniť si nárok na úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť pri porušení liečebného režimu alebo užití návykovej látky. Zdrojom takýchto informácií je podľa hovorkyne Všeobecnej zdravotnej poisťovne Petry Kafúnovej hlásenie poskytovateľa, správy z kontroly revízneho lekára alebo správy z výsledku vyšetrovania v prípade náhodného zistenia, napríklad upozornenia tretej osoby či vyšetrovania sťažnosti.
***
Podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 581/2004 Z. z. uplatňuje zdravotná poisťovňa na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nárok (ÚDZS) na úhradu za zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorý jej vyplýva vtedy, ak poistenec neuhradil ani po výzve poisťovne úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá mu bola poskytnutá preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo užitia návykovej látky.
Podľa § 18 ods. 1 písm. a) bod 4 zákona č. 581/2004 Z. z. úrad rozhoduje o pohľadávkach poisťovne za zdravotnú starostlivosť platobným výmerom.
Uplatnenie nároku na úhradu zdravotná poisťovňa vykoná formou výzvy na úhradu adresovanej priamo poistencovi alebo uplatnením si nároku na úhradu na ÚDZS po dôkladnom preskúmaní každého prípadu.
***
Transformácia nemení spôsob vymáhania
Transformáciou zdravotných poisťovní na akciové spoločnosti od 1. júla sa spôsob vymáhania nemení. Pohľadávky jednotlivej zdravotnej poisťovne potvrdené právoplatným výmerom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa budú vymáhať súdnym výkonom rozhodnutia alebo súdnou exekúciou.
Podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení bude Všeobecná zdravotná poisťovňa od januára 2006 uverejňovať a aktualizovať vždy k 20. dňu v kalendárnom mesiaci na svojej internetovej stránke okrem iných zoznamov aj zoznam poistencov, ktorí nezaplatili úhradu za zdravotnú starostlivosť poskytnutú v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo požitia návykovej látky. Vzájomná zdravotná poisťovňa Dôvera pred núteným výkonom bude uprednostňovať dobrovoľnú formu plnenia povinných subjektov, napríklad dohodou o splátkach.
Akým spôsobom bude úrad kontrolovať poisťovne? "Úrad bude vydávať platobné výmery, na základe ktorých si budú zdravotné poisťovne uplatňovať refundáciu nákladov. Úrad môže vykonať dohľad nad spôsobom postupu poisťovní vo vzťahu k refundáciám v rozsahu ich pôsobnosti," spresnil predseda úradu Ján Gajdoš.
Čo v prípade, ak pacient odmietne poskytnúť krv na vyšetrenie alkoholu v krvi? Postup bude podľa Gajdoša individuálny. Posudzovať sa bude charakteru dôvodu na vyšetrenie alkoholu v krvi, od záznamu v dokumentácii až po trestnoprávne konanie.

Dohoda možná
V prípade, že bude od vás zdravotná poisťovňa žiadať refundáciu nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a nemáte peniaze, vec sa dá riešiť. Poisťovne sú ochotné dohodnúť sa. Každá dohoda je dohodou dvoch strán -- v danom prípade na jednej strane zdravotnej poisťovne a na strane druhej povinného subjektu.
Napríklad Sideria, Všeobecná zdravotná poisťovňa, Vzájomná zdravotná poisťovňa Dôvera sú prístupné rokovať o možnosti splátok či splátkových kalendárov. Prípadné odpustenie dlhu budú zdravotné poisťovne posudzovať individuálne po dôkladnom posúdení každého prípadu a za predpokladu, že boli využité všetky právne formy na vymoženie takejto pohľadávky.
Ak ide o bezdomovca zdržiavajúceho sa na Slovensku, ktorý nemôže preukázať poistný vzťah preukazom poistenca, náklady na neodkladnú zdravotnú starostlivosť uhrádza poisťovňa s najväčším počtom poistencov (Všeobecná zdravotná poisťovňa), ktorej tieto náklady na základe písomnej žiadosti refunduje ministerstvo zdravotníctva.

Ako sa budú vymáhať náhrady
Podkladom na preukázanie skutočnosti, či poistencovi sa poskytla zdravotná starostlivosť v dôsledku užitia návykovej látky (aj alkohol sa z medicínskeho a právneho hľadiska považuje za návykovú látku), bude písomné hlásenie ošetrujúceho lekára. "Pokiaľ z neho preukázateľne vyplynie skutočnosť, že poistenec dostal zdravotnú starostlivosť v dôsledku užitia návykovej látky, uplatníme si nárok na úhradu," zdôraznil generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Sideria Igor Dorčák.
Situácia bude rovnaká aj v prípade, ak bude pacient v bezvedomí. V prípade, že pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok zraníte druhé osoby, zúčastneným osobám sa musí poskytnúť zdravotná starostlivosť v zmysle medicínskych lege artis postupov. Všetky zdravotné poisťovne uplatňujú náhradu za vynaložené náklady v regresnom konaní voči osobe, ktorá spôsobila poškodenie zdravia iným osobám pod vplyvom návykových látok.

Ako by mal celý mechanizmus vyzerať v praxi?
Zdravotnú starostlivosť poskytuje podľa § 4 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. zdravotnícke zariadenie. Zdravotníci "bezodkladne vykonajú všetky zdravotné výkony potrebné na určenie správnej choroby a zabezpečia správny preventívny postup alebo správny liečebný postup" (§ 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z .z.).
Znamená to, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musí bezodkladne (ihneď ako je to možné) ošetriť pacienta pod vplyvom alkoholu, aj keď vie, že takéto vyšetrenie sa nebude hradiť z verejného zdravotného poistenia. Dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti robí Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (§ 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z.).
Aj pri úraze alebo inom zhoršení zdravotného stavu človeka pod vplyvom alkoholu (napríklad otrava alkoholom) alebo inej návykovej látky je potrebné poskytnúť mu neodkladnú zdravotnú starostlivosť.
***
Neodkladnou zdravotnou starostlivosťou je podľa § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti "zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny jej správania a konania, pod ktorých vplyvom bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie.
Neodkladná starostlivosť je aj zdravotná starostlivosť poskytovaná pri pôrode. Súčasťou neodkladnej starostlivosti je neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia, neodkladná preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami a neodkladná preprava darcov orgánov, tkanív a buniek určených na transplantáciu, ktorú vykonávajú poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby."
***
Takže: lekár je povinný poskytnúť neodkladnú zdravotnú starostlivosť aj pacientovi, ktorý je pod vplyvom alkoholu. Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, "sa neodkladná zdravotná starostlivosť plne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia".
Poskytovateľ by teda mal vyúčtovať zdravotnej poisťovni všetky zdravotné výkony, ktoré v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti poskytol pacientovi pod vplyvom alkoholu. Zdravotná poisťovňa by mu ich mala preplatiť a až následne si bude tieto náklady v rámci regresu uplatňovať u poistenca, ktorému bola poskytnutá zdravotná starostlivosť.
Svoju pohľadávku voči poistencovi si zdravotná poisťovňa bude uplatňovať cez Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nárok, ktorý je na to oprávnený. Zdravotné poisťovne najskôr vyzvú poistenca na dobrovoľné zaplatenie, a až v prípade, keď aj napriek tejto výzve poistenec nezaplatí, zdravotná poisťovňa vec postúpi úradu, ktorý potom vydá rozhodnutím platobný výmer.

Pacient má právo odmietnuť ponúkanú zdravotnú starostlivosť
Lekár je povinný podľa zákona o poskytnutí zdravotnej starostlivosti poučiť pacienta o tom, že má možnosť odmietnuť ponúkanú zdravotnú starostlivosť, alebo si vybrať. Rozhodnutie pacienta sa musí zaznamenať v jeho zdravotnej dokumentácii. Čo ak bude pacient pod vplyvom alkoholu?
V takýchto prípadoch ide vždy o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, pretože "opilec, ktorý sa cíti v pohode", určite nevyhľadá alebo nezavolá lekára, aby ho ošetril. V konkrétnom prípade je lekár povinný (ak osoba vníma okolie) poučiť ju o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti (§ 6 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z.).
***
Vo všeobecnosti podľa § 4 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z. "sa na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje informovaný súhlas", ktorým sa rozumie v zmysle § 6 ods. 4 toho istého zákona preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie podľa tohto zákona alebo odmietnutie poučenia, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak.
Paragraf 6 ods. 8 zákona č. 576/2004 Z. z. však ustanovuje výnimky, t. j. vymedzuje, kedy je možné poskytnúť zdravotnú starostlivosť aj bez informovaného súhlasu: "Informovaný súhlas sa nevyžaduje v prípade neodkladnej starostlivosti, ak nemožno včas získať informovaný súhlas, ale ho možno predpokladať."
***
Výraz "možno predpokladať informovaný súhlas" možno chápať tak, že ak by nebol opitý, dal by sa ošetriť, pretože by si lepšie uvedomoval svoje ohrozenie na živote alebo svoje poškodenie zdravia.
Podľa zákona sa teda aj od opitého pacienta, ktorý dokáže komunikovať, vyžaduje informovaný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti.
V drvivej väčšine, ak už je privolaný lekár, opitý pacient je zrejme vážne ohrozený na živote alebo zdraví, a teda nemá dôvod nesúhlasiť s poskytnutím zdravotnej starostlivosti.
Môže nastať prípad, že opilec odmieta pomoc privolaného lekára a odmieta dať informovaný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti. V takom prípade sa mu poskytne neodkladná zdravotná starostlivosť (aj za prípadnej asistencie polície -- agresivita, atď). V tomto smere je potrebné myslieť aj na Hippokratovu prísahu -- nie je možné nechať vykrvácať pacienta len preto, že nesúhlasil s poskytnutím zdravotnej starostlivosti.

Ako sa zisťuje alkohol v krvi
Pokiaľ ide o zisťovanie alkoholu v krvi, túto procedúru upravuje zákon NR SR č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb. Paragraf 5 ods. 1 taxatívne vymedzuje osoby, ktoré môžu vyzvať fyzickú osobu na vyšetrenie alkoholu v krvi. Toto vyšetrenie sa podľa § 5 ods. 4 vykonáva "dychovou skúškou prístrojom, ktorým sa určí objemové percento alkoholu v krvi.
Ak sa osoba odmietne podrobiť takému vyšetreniu, možno na požiadanie vykonať lekárske vyšetrenie odberom a vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu. Ak osoba odmieta takéto lekárske vyšetrenie, stupeň opitosti určí lekár podľa medicínskych klinických príznakov". Opäť pripomíname, že akýkoľvek výsledok rozhodnutia pacienta musí byť zaznamenaný v jeho zdravotnej dokumentácii.

Endogénny alkohol
So stanovovaním alkoholu v krvi môže podľa súdneho lekára a právnika Petra Kováča, vzniknúť problém. "Ustanovenie nariadenia vlády nerešpektuje v odborných kruhoch všeobecne známy poznatok o existencii tzv. endogénneho alkoholu," spresnil Kováč. Ide o alkohol, ktorý sa spontánne vytvára v tele. Jeho hladina v krvi môže býva najčastejšie v rozmedzí 0,1 -- 0,2 mg/l, avšak v súdnolekárskej literatúre sú údaje aj o koncentrácii až 1,9 mg/l. Osoby, u ktorých je prítomný endogénny alkohol, sú podľa Kováča znevýhodnené.
Treba zdôrazniť, že lekár nie je oprávnený vyzvať pacienta na vyšetrenie alkoholu v krvi. Ak má lekár podozrenie, že pacient si privodil poškodenie zdravia pod vplyvom alkoholu, mal by privolať políciu (ak už nie je prítomná), a policajt by mal vyzvať pacienta, ak je tento schopný vnímať, na to, aby sa podrobil vyšetreniu na zistenie alkoholu v krvi. Ak to pacient odmietne, navrhne sa krvná skúška. Ak ju tiež odmietne, lekár určí stav opitosti podľa medicínskych klinických príznakov, čo sa zapíše do zdravotnej dokumentácie.
_____________________________________________________________________________________________-

Dôkaz vplyvu alkoholu potvrdený obsahom alkoholu v krvi
Nariadenie vlády SR č. 777/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia v prílohe č. 1, ustanovuje 100-percentnú spoluúčasť pacienta v prípade chorôb, ktorých spoločným menovateľom je určitá miera intoxikácie alkoholom (kódy Y90.0 až Y91.9). To znamená, že zdravotné výkony pri týchto chorobách (alkohol v krvi) nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia a pacient si ich v plnom rozsahu hradí sám.

Kód podľa MKCH 10 Názov choroby Úhrada zdravotnej poisťovne Spoluúčasť pacienta
Y90 Dôkaz vplyvu alkoholu potvrdený obsahom alkoholu v krvi
Y90.0 Hladina alkoholu v krvi menej ako 20 mg/100 ml 0 % 100 %
Y90.1 Hladina alkoholu v krvi 20 -- 39 mg/100 ml 0 % 100 %
Y90.2 Hladina alkoholu v krvi 40 -- 59 mg/100 ml 0 % 100 %
Y90.3 Hladina alkoholu v krvi 60 -- 79 mg/100 ml 0 % 100 %
Y90.4 Hladina alkoholu v krvi 80 -- 99 mg/100 ml 0 % 100 %
Y90.5 Hladina alkoholu v krvi 100 -- 119 mg/100 ml 0 % 100 %
Y90.6 Hladina alkoholu v krvi 120 -- 199 mg/100 ml 0 % 100 %
Y90.7 Hladina alkoholu v krvi 200 -- 239 mg/100 ml 0 % 100 %
Y90.8 Hladina alkoholu v krvi 240 mg/100 ml alebo viac 0 % 100 %
Y90.9 Prítomnosť alkoholu s jeho bližšie neurčenou hladinou 0 % 100 %

Y91 Dôkaz vplyvu alkoholu potvrdený stupňom intoxikácie
Y91.0 Mierna intoxikácia alkoholom 0 % 100 %
Y91.1 Stredná intoxikácia alkoholom 0 % 100 %
Y91.2 Ťažká intoxikácia alkoholom 0 % 100 %
Y91.3 Veľmi ťažká intoxikácia alkoholom 0 % 100 %
Y91.9 Bližšie neurčený vplyv alkoholu 0 % 100 %

__________________________________________________________________________________________________

Problém s informovaným súhlasom
Podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje informovaný súhlas samotný zákon o zdravotnej starostlivosti neustanovuje, že informovaný súhlas nie je potrebný.
Informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie podľa zákona. Informovaný súhlas je aj taký preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo odmietnutie poučenia, ak v zákone o zdravotnej starostlivosti nie je ustanovené inak.
Udeleniu informovaného súhlasu musí predchádzať poučenie, ktoré je ošetrujúci zdravotnícky pracovník povinný poskytnúť zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu osoby, ktorú má poučiť.
V rámci poučenia je ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti.
"V zásade sa teda na každý zdravotný výkon, vrátane odberu krvi na stanovenie hladiny alkoholu v krvi, vyžaduje informovaný súhlas. Pokiaľ osoba, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť, súhlas s odberom krvi na stanovenie hladiny alkoholu neudelí, takéto vyšetrenie nie je možné vykonať," upozornil Kováč.

Informovaný súhlas sa podľa § 6 ods. 8 zákona o zdravotnej starostlivosti nevyžaduje v prípade:
a)
neodkladnej starostlivosti, ak nemožno včas získať informovaný súhlas, ale ho možno predpokladať,
b) ochranného liečenia uloženého súdom podľa osobitného predpisu,
c) ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá
1. šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným spôsobom ohrozuje jej okolie, alebo
2. v dôsledku duševnej choroby, alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu.

Ak je osoba pri vedomí, môže veľmi jednoducho zabrániť v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti odberu krvi na stanovenie hladiny alkoholu v krvi tým, že neudelí súhlas s takýmto zdravotníckym výkonom.
Rovnaká situácia bude podľa Kováča aj v prípade, že pôjde o poskytovanie zdravotnej starostlivosti osoby v bezvedomí. Pri stanovovaní hladiny alkoholu v krvi pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vzhľadom na ustanovenie nariadenia vlády č. 777/2004 Z. z. podľa Kováča nie je možné rozumne predpokladať súhlas s odberom krvi, keďže existuje riziko, že by takéto vyšetrenie viedlo k tomu, že by osoba musela zdravotnú starostlivosť plne hradiť.
Ostatné možnosti pre daný problém nie sú relevantné. Ďalšiu možnosť na zmarenie odberu krvi na stanovenie hladiny alkoholu v krvi u osôb v bezvedomí predstavuje podľa Kováča čl. 9 Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny (Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, uverejnený pod č. 40/2000 Z. z.), ktorý pre SR nadobudol platnosť 1. decembra 1999.

Dohovory majú prednosť pred zákonmi
Dohovor o ľudských právach a biomedicíne má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy SR prednosť pred zákonmi SR. Citované ustanovenie Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne umožňuje u pacienta, ktorý v čase zákroku nie je v takom stave, že môže vyjadriť svoje prianie, že treba prihliadať na prianie, ktoré vyslovil s vykonaním zákroku skôr.
"Preto možno medicínsky indikovaný odber krvi na stanovenie hladiny alkoholu odmietnuť vopred. Nie je stanovená forma, akou možno prejaviť predchádzajúce prianie, takže je prípustné nielen písomné, ale aj ústne predchádzajúce prianie. Za nerešpektovanie práva založeného čl. 9 Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne je pritom každá zo zmluvných strán povinná zabezpečiť primerané sankcie za porušenie ustanovení dohovoru," zdôraznil Kováč.
Ak nebude osoba pred odberom krvi na stanovenie hladiny alkoholu zo zdravotnej indikácie poučená o možnosti odber odmietnuť, ide o porušenie zákona. Zákon bude porušený tiež vtedy, ak sa krvi na stanovenie hladiny alkoholu zo zdravotnej indikácie odoberie bez súhlasu.
_______________________________________________________________________________________________
Situácie, v ktorých nie je možné vyhnúť sa odberu krvi na stanovenie hladiny alkoholu v krvi

Za určitých okolností nie je možné odmietnuť odber krvi na stanovenie hladiny alkoholu v krvi:
-- odber krvi na stanovenie hladiny alkoholu v trestnom konaní,
-- odber krvi na stanovenie hladiny alkoholu na výzvu príslušníka polície,
-- odber krvi na stanovenie hladiny alkoholu podľa pracovnoprávnych predpisov.

* Odber krvi na stanovenie hladiny alkoholu v trestnom konaní
Povinnosť strpieť odober krvi v trestnom konaní vyplýva z ustanovenia § 114 ods. 2 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestného poriadku) v znení neskorších predpisov. Podľa citovaného ustanovenia Trestného poriadku, ak na dôkaz treba vykonať skúšku krvi alebo iný obdobný úkon, je osoba, o ktorú ide, povinná strpieť, aby jej lekár alebo odborný zdravotný pracovník odobral krv alebo u nej vykonal iný potrebný úkon, ak nie je spojený s nebezpečenstvom pre jej zdravie. Na takýto odber nie je potrebný súhlas, preto ho možno vykonať aj u osoby, ktoré je v bezvedomí.
Pojem "osoba, o ktorú ide", zahŕňa predovšetkým osobu, voči ktorej sa vedie trestné stíhanie. Osobou, o ktorú ide, bude takisto aj poškodený (obeť trestného činu, napríklad chodec zrazený motorovým vozidlom).
O tom, či odber krvi predstavuje pre zdravie osoby, o ktorú ide, nebezpečenstvo pre jej zdravie, rozhoduje lekár, ktorý má odber vykonať. Najčastejšie to bude vo forme odborného vyjadrenia, nie je možné vylúčiť ani znalecký posudok vypracovaný za týmto účelom.
Pokiaľ osoba, o ktorú ide, bezdôvodne odmietne odber na zistenie obsahu alkoholu v krvi podľa § 114 ods. 2 Trestného poriadku, možno jej uložiť podľa § 66 ods. 1 Trestného poriadku poriadkovú pokutu až do výšky 50 000 Sk, avšak iba jednorazovo.
V súvislosti s odberom krvi je tiež dôležité ustanovenie § 114 ods. 4, podľa ktorého je orgán činný v trestnom konaní osobu, o ktorú ide, povinný poučiť nielen o jej povinnosti strpieť odber, ale aj ju upozorniť na následky nevyhovenia.

* Odber krvi na stanovenie hladiny alkoholu na výzvu príslušníka polície
Policajné predpisy dávajú celý rad oprávnení príslušníkom Policajného zboru SR, ako aj príslušníkom vojenskej a železničnej polície. Príslušník Policajného zboru SR je podľa § 32 zákona č. 171/1993 o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov pri objasňovaní priestupkov v prípadoch podľa osobitného predpisu oprávnený vyžadovať lekárske vyšetrenie na zistenie požitého množstva alkoholu alebo inej užitej návykovej látky.
Ku všeobecným oprávneniam policajta podľa § 65 ods. 1 písm. c) zákona č. 315/1996 Z. z. o o premávke na pozemných komunikáciách patrí právo vyzvať vodiča, aby sa podrobil vyšetreniu, či nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou návykovou látkou, alebo liekmi, ktoré môžu znížiť jeho schopnosť bezpečne viesť vozidlo.
Príslušníci Policajného zboru, Vojenskej polície, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR, Železničnej polície SR, Zboru ozbrojenej ochrany letísk a zamestnanci obecnej a mestskej polície, sú oprávnení v rámci svojej pôsobnosti podľa § 5 ods. 1 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb vyzvať určité osoby na vyšetrenie na zistenie alkoholu alebo iných návykových látok.
Takýmito osobami sú osoby vykonávajúce činnosť, pri ktorej by mohli ohroziť život, zdravie sebe alebo iným osobám alebo poškodiť majetok a preto nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky pri vykonávaní tejto činnosti alebo pred jej vykonávaním, ak by počas tejto činnosti mohli byť ešte pod ich vplyvom.
Príslušník polície je oprávnený vyzvať na vyšetrenie aj iné osoby, ak je dôvodné podozrenie, že spôsobili sebe alebo inému ujmu na zdraví v súvislosti s požitím alkoholických nápojov alebo iných návykových látok. Vyšetrenie na zistenie alkoholu sa vykonáva dychovou skúškou.
-- Ak sa osoba odmietne podrobiť takému vyšetreniu, možno na požiadanie vykonať lekárske vyšetrenie odberom a vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu.
-- Ak osoba odmieta takéto lekárske vyšetrenie, stupeň opitosti určí lekár podľa medicínskych klinických príznakov.
-- Náklady na lekárske vyšetrenie uhradí ten, kto o takéto vyšetrenie požiadal, a to vo výške určenej cenovými predpismi.
-- V prípade pozitívneho výsledku lekárskeho vyšetrenia je osoba povinná uhradiť tomu, kto o vyšetrenie požiadal, skutočne vynaložené finančné prostriedky spojené s takýmto vyšetrením.

* Odber krvi na stanovenie hladiny alkoholu podľa pracovnoprávnych predpisov
Podľa § 14 ods. 1 písm. i) zákona č. 330/1996 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov je zamestnanec povinný podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy, aby zistil, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok. Okruh zamestnancov zamestnávateľa a iných osôb oprávnených dať zamestnancovi pokyn, aby sa podrobil vyšetreniu, uvádza zamestnávateľ v pracovnom poriadku alebo vo vnútornom predpise vydanom po dohode s príslušným odborovým orgánom.

Podľa § 46 ods. 1 písm. h) zákona č. 435/2000 o námornej plavbe medzi pracovné povinnosti člena lodnej posádky patrí aj podrobiť sa kontrole na účely zistenia, či nie je alebo nebol pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, ak túto kontrolu nariadil veliteľ námornej lode alebo iný služobne nadriadený člen lodnej posádky, a to:
1.
v čase voľna člena lodnej posádky, ak je potrebné zistiť, či nie je pod vplyvom týchto látok pri nástupe do práce alebo pri pracovnej pohotovosti,
2. ak došlo k pracovnému úrazu člena lodnej posádky,
3. ak je dôvodné podozrenie, že člen lodnej posádky je alebo bol v službe pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok.

-- Odber krvi na vyšetrenie alkoholu v zdravotníckom zariadení zo zdravotníckej indikácie môže každý slobodne odmietnuť.
-- Odmietnuť odber krvi na stanovenie hladiny alkoholu nie je možné v trestnom konaní (platí to pre obvineného aj poškodeného), ďalej pri uplatnení ustanovení policajných predpisov a tiež podľa niektorých pracovnoprávnych predpisov.