Potrebujete poveriť svojho zamestnanca, aby robil určité právne úkony za vás? Pozor! V písomnom poverení musí byť uvedený rozsah oprávnenia povereného zamestnanca. (Právo a manažment, vydanie: 10/2005)


Poverenie zamestnanca na konanie v mene zamestnávateľa podľa § 9 ods. 2 Zákonníka práce................................................................................................... (názov a sídlo zamestnávateľa) zastúpený ............................ (meno, priezvisko a pracovná funkcia zamestnanca oprávneného uzavierať túto zmluvu), ďalej len zamestnávateľ poveruje svojho zamestnanca ........................................................................ (uvedie sa meno a priezvisko, bydlisko, funkcia), aby v jeho mene konal vo veci ................................................................................................. (uvedie sa rozsah poverenia, t. j. vec, v ktorej je zamestnanec oprávnený za zamestnávateľa konať, resp. ďalšie podmienky).V .............................., dňa .........................................................................................................
pečiatka a podpis príslušného vedúceho
zamestnanca zamestnávateľa