20.12.2004, 00:00

Výzva na úhradu

Ak dlžník neuhradí faktúry v lehote splatnosti spoločnosť môže pristúpiť k vymáhaniu dlžných čiastok najskôr mimosúdnou cestou.

Ak dlžník neuhradí faktúry v lehote splatnosti, spoločnosť môže pristúpiť k vymáhaniu dlžných čiastok najskôr mimosúdnou cestou.

Spoločnosť môže vyzvať dlžníkov telefonicky na úhradu dlžnej čiastky s určením doby, do ktorej majú povinnosť dlžnú čiastku uhradiť. V prípade, ak napriek tejto výzve nedôjde k úhrade dlžnej čiastky, môže konateľ spoločnosti, ako osoba oprávnená konať v mene spoločnosti, vyzvať dlžníka písomnou výzvou na úhradu alebo predžalobnou upomienkou na uhradenie dlžnej sumy spolu s úrokmi z omeškania a určiť dobu, do ktorej má dlžník povinnosť dlžnú čiastku uhradiť, a súčasne upozorniť dlžníka, že v prípade, ak dlžnú sumu v stanovenej dobe neuhradí, bude spoločnosť pohľadávku vymáhať súdnou cestou, čím dlžníkovi vzniknú ďalšie náklady súvisiace so súdnym konaním (predovšetkým pôjde o zaplatený súdny poplatok, príp. trovy právneho zastúpenia, ak spoločnosť s ručením obmedzeným splnomocní advokáta alebo komerčného právnika). Výzvu na úhradu je vhodné zaslať doporučenou zásielkou, pre prípad, že dlžník svoj záväzok napriek výzve nesplní. Viac informácií nájdete v príručke Spoločnosť s ručením obmedzeným a jej konateľ (Živnostník a podnikanie, číslo: 7/2004).


V Nitre, dňa .............................


BYTOVÉ DRUŽSTVO ALFA
Družstevná 44
953 01 Zlaté Moravce

do rúk Ing. Jonáša, predsedu družstva

Vec: Predžalobná upomienka


Vážený pán predseda,
na základe Vašej písomnej objednávky č. 25/2003 zo dňa 25. 3. 2003 vypracovala naša spoločnosť PROJEKT STUDIO, spol. s r. o., so sídlom Priemyselná 1, Nitra, IČO: 35 739 462 projektovú dokumentáciu na akciu: Vybudovanie kotolne v dome na ul. Mládežnícka 7 -- 15 v Zlatých Moravciach. Spracovaná projektová dokumentácia Vám bola podľa dohodnutého termínu riadne a včas odovzdaná, a to oproti písomnému potvrdeniu o doručení a prevzatí zo dňa 1. 5. 2003.
Za prípravu a spracovanie spomínanej projektovej dokumentácie (realizačný projekt) Vám bola faktúrou č. 33/2003 zo dňa 5. 5. 2003 fakturovaná vopred dohodnutá odmena vo výške 35 000 Sk. Splatnosť faktúry bola 1. 6. 2003.
Vzhľadom na to, že uvedená faktúra nebola do dnešného dňa uhradená, evidujeme voči Vášmu bytovému družstvu pohľadávku po lehote splatnosti vo výške istiny 35 000 Sk.
Na základe uvedených skutočností si Vás týmto dovoľujem vyzvať na zaplatenie predmetnej dlžnej čiastky vo výške 35 000 Sk v prospech účtu našej spoločnosti PROJEKT STUDIO, spol. s r. o., podľa fakturácie, a to v lehote najneskôr 10 dní od doručenia tejto predžalobnej upomienky.
V opačnom prípade budeme nútení uplatniť svoje práva na príslušnom súde žalobou, čím Vášmu bytovému družstvu vzniknú ďalšie, relatívne vysoké trovy súdneho, a prípadne následne aj exekučného konania.

S pozdravom

--------------------------------------------------------------------
Ján Novák
konateľ PROJEKT STUDIO, spol. s r. o.