27.12.2002, 00:00

Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka -- I. časť

Zmluva o dielo, uzatvorená podľa ustanovení Obchodného zákonníka, je druhým najčastejšie sa vyskytujúcim typom zmluvy v obchodno-záväzkových vzťahoch. Podnikateľské subjekty si často z neznalosti zákona neuvedomujú možný dosah povinnosti, na ktoré sa zaviažu v zmluve o dielo.

Kto môže uzavrieť zmluvu o dielo
Je namieste otázka, ktoré subjekty môžu takúto zmluvu o dielo podľa Obchodného zákonníka uzavrieť. Túto otázku rieši vo všeobecnosti (vzťahuje sa aj na iné typy zmlúv, zakotvené v Obchodnom zákonníku) ustanovenie § 261 Obchodného zákonníka. Podľa odseku 1 tohto paragrafu časťou Obchodného zákonníka, ktorý upravuje obchodno-záväzkové vzťahy (tam patrí aj zmluva o dielo) sú upravené vzťahy (záväzkové) medzi podnikateľmi, ak pri ich vzniku je zrejmé s prihliadnutím na všetky okolnosti, že sa týkajú ich podnikateľskej činnosti. Ďalej sa budeme venovať len týmto subjektom pri uzatváraní zmluvy o dielo. Z dikcie zákonného ustanovenia sú možné dva druhy podnikateľských subjektov, na ktoré sa vzťahuje pôsobnosť Obchodného zákonníka.
1. Ak obe strany uzatváranej zmluvy o dielo sú podnikatelia a záväzky strán, obsiahnuté v zmluve o dielo, sú predmetom ich podnikateľskej činnosti. V takomto prípade sa na ich obchodno-záväzkový vzťah vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka "automaticky", čo znamená, že strany zmluvy o dielo, ktoré spĺňajú túto podmienku, nemusia urobiť žiaden iný úkon preto, aby sa nimi uzavretá zmluva o dielo riadila ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Ak jedna zo strán (prípadne obe strany) uzatváranej zmluvy o dielo nie je podnikateľom, resp. je podnikateľom, avšak predmet jej záväzku, vyplývajúci jej z uzatvorenej zmluvy o dielo, nie je predmetom jej podnikateľskej činnosti (nemá ho ako predmet činnosti zapísaný v živnostenskom, obchodnom alebo obdobnom registri); a ďalej, ak strany uzatváranej zmluvy o dielo si dohodli, že ich záväzkový vzťah (zmluva o dielo) sa spravuje Obchodným zákonníkom, i keď tento záväzkový vzťah nespadá pod vzťahy, uvedené v § 261 Obchodného zákonníka (§ 262 ods. 1 Obchodného zákonníka) s tým, že podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka si takáto dohoda vyžaduje písomnú formu.
V takomto prípade by sa na uzatvorení zmluvy o dielo medzi spomenutými stranami vzťahovali ustanovenia Občianskeho zákonníka, avšak strany si písomným dohovorom (písomná forma takéhoto dohovoru je povinná, inak je neplatná -- § 263 Obchodného zákonníka) dohodnú, že nimi uzatvorená zmluva o dielo sa bude v súlade s ustanovením § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka spravovať ustanoveniami Obchodného zákonníka o zmluve o dielo.

Vymedzenie pojmu zmluva o dielo
Zmluva o dielo je ako typ zmluvy zakotvená v diele IX. hlavy II, tretej časti Obchodného zákonníka v § 536 -- § 565 a ďalej v spojení s všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka -- § 261 -- § 408 (niektoré ustanovenia o právnych úkonoch, niektoré ustanovenia o uzatváraní zmluvy, niektoré ustanovenia o spoločných záväzkoch a spoločných právach atď.). Základná charakteristika zmluvy o dielo je obsiahnutá v ustanovení § 536 ods. 1, 2 Obchodného zákonníka, podľa ktorého zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať určité dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie. Dielom sa rozumie zhotovenie určitej veci, pokiaľ nespadá pod kúpnu zmluvu, montáž určitej veci, jej údržba, vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci alebo hmotne zachytený výsledok inej činnosti. Dielom sa rozumie vždy zhotovenie, montáž, údržba, oprava alebo úprava stavby alebo jej časti. Z tohto ustanovenia jasne vyplývajú povinnosti (základné ) strán ako aj skutočnosť čo všetko je predmetom zmluvy o dielo podľa Obchodného zákonníka.

Rozdiel medzi kúpnou zmluvou a zmluvou o dielo
Zjednodušene sa dá povedať, že predmetom zmluvy o dielo je vždy výsledok určitej činnosti, pokiaľ výsledok tejto činnosti nie je predmetom kúpnej zmluvy podľa § 409 Obchodného zákonníka. V praxi to znamená, že všetka "činnosť" (tovar, stavby atď.), pokiaľ je jednou zo strán zmluvy o dielo (zhotoviteľom) vyrábaná alebo tvorená, spadá pod ustanovenia zmluvy o dielo (ide o neexistujúci tovar alebo činnosť v čase uzavretia zmluvy) a všetka už vyrobená "činnosť" alebo už vyrobený tovar, ktorý jedna zo strán nadobúda od druhej zo strán zmluvy, spadá pod ustanovenia kúpnej zmluvy (ide o už existujúci tovar alebo služby v čase uzavretia zmluvy). Je preto logické, že deliaca čiara medzi kúpnou zmluvou a zmluvou o dielo je pomerne hrubá a ani nesprávne označenie názvu zmluvy nemá vplyv na jej právny režim, t. j. nemá vplyv na tú skutočnosť, že zmluva, i keď nesprávne označená, sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka, týkajúcimi sa toho typu zmluvy, s ktorej obsahom tieto ustanovenia korešpondujú.

Subjekty zmluvy o dielo
Subjekty, ktoré môžu uzavrieť zmluvu o dielo podľa Obchodného zákonníka, sú podnikatelia, podnikajúci na základe zápisu o obchodného, živnostenského alebo obdobného registra, alebo iné subjekty, ak si v zmluve dohodnú na ustanovenia tejto zmluvy pôsobnosť Obchodného zákonníka. Zo základných ustanovení o zmluve o dielo vyplýva, že ten, kto vykonáva určité dielo je "zhotoviteľom" diela a ten, kto si toto dielo objednáva, je "objednávateľom" diela.

Podstatné náležitosti zmluvy o dielo
Obchodný zákonník nepovažuje písomnú formu uzavretia zmluvy o dielo ako podstatnú náležitosť, t. j., že ak strany uzavrú zmluvu o dielo v ústnej forme, táto zmluva je platná. Stranám zmluvy túto možnosť ponúka ustanovenie § 272 ods. 1 Obchodného zákonníka, podľa ktorého zmluva vyžaduje pre platnosť písomnú formu iba v prípadoch ustanovených v zákone, alebo keď aspoň jedna strana pri rokovaní o uzavretí zmluvy prejaví vôľu, aby sa zmluvu uzavrela v písomnej forme. Podstatnými náležitosťami zmluvy o dielo sú: označenie strán zmluvy (zhotoviteľ a objednávateľ -- § 536 ods. 1 Obchodného zákonníka), vymedzenie rozsahu diela (s uvedením presného označenia kvality a kvantity diela -- § 536 ods. 2 Obchodného zákonníka) a dohoda o cene (§ 536 ods. 3 Obchodného zákonníka).

Dohoda o cene
Dohoda o cene je upravená v § 536 ods. 3 Obchodného zákonníka, podľa ktorého cena musí byť v zmluve dohodnutá alebo v nej musí byť aspoň určený spôsob jej určenia, ibaže strany v zmluve prejavia vôľu uzavrieť zmluvu aj bez tohto určenia. Z uvedeného vyplýva, že cena diela musí byť v zmluve o dielo buď výslovne a nezameniteľne označená, resp. musí byť dostatočne určený spôsob určenia ceny za vykonanie diela. Obchodný zákonníka dáva stranám aj možnosť uzavrieť zmluvu o dielo bez dohody o cene, avšak len za tej podmienky, že v zmluve o dielo prejavia strany vôľu uzavrieť zmluvu aj bez určenia tejto ceny, čo však v praxi vyvoláva veľké problémy pri určovaní výšky ceny diela. Na platnosť zmluvy o dielo sa nevyžadujú ďalej žiadne iné náležitosti (napr. doba dodania predmetu diela , čas a miesto platenia ceny diela).

(Pokračovanie v pondelok 30. decembra)