Začínajúci podnikateľ platí dane
Je pravda, že podnikateľ na živnostenský list neplatí v prvom roku podnikania dane?
-- Zákon o daniach z príjmov 595/2003 Z. z. nezaviedol žiadne daňové úľavy pre začínajúcich podnikateľov. Príjmy oslobodené od zdanenia sú kodifikované najmä v ustanovení § 9. Neplatenie daní v prípade začínajúcich podnikateľov v SR môže byť len nepriamo v dvoch situáciách: Prvou je možnosť dotácií, najmä vtedy -- ak sa nezamestnaný stane samoživiteľom -- podnikateľom alebo ak podnikateľ zamestná vo svojej firme niekoho z dlhodobo nezamestnaných, ktorí sú v evidencii úradu práce. V tej súvislosti dávam do pozornosti najmä ustanovenie § 9, odsek 2, písmeno d), ktoré hovorí, že od dane sú oslobodené aj "plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce (zákon číslo 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti), okrem platieb prijatých v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa § 6. Druhou možnosťou, ako nezaplatiť dane z príjmu v prvom roku podnikania je skutočnosť, ak pri začiatkoch podnikania sú dosiahnuté príjmy živnostníka nižšie ako vynaložené výdavky (napríklad pri rozbehu firmy alebo zriaďovaní technologicky náročnej výroby). Vtedy sa postupuje podľa ustanovenia § 17, ods. 1 a vykáže sa daňová strata. To znamená, že priznanie k dani z príjmov fyzických osôb treba podať, ale daň sa za uvedené zdaňovacie obdobie platiť nebude.
Karol Bošanský, odborník na dane
Zdanenie kombinovaného príjmu zo živnosti a zamestnania
V januári 2006 som zrušil živnosť a aj registráciu na daňovom úrade. Počas živnosti a aj po jej zrušení som bol a som zamestnancom na pracovnú zmluvu na dobu neurčitú. Ako mám postupovať pri podaní daňového priznania za rok 2006? Mal som podať daňové priznanie za január 2006 ja a za II. -- XII/2006 som mal požiadať zamestnávateľa, alebo som mal podať priznanie sám?
-- Zdanenie kombinovaného príjmu fyzickej osoby z podnikania a zo závislej činnosti vyriešite podľa zákona číslo 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Daňové priznanie by ste mali podať vy -- na B formulári za celé zdaňovacie obdobie roku 2006, kde spočítate dva čiastkové základy dane -- jeden za príjmy zo živnosti a druhý za príjem zo závislej činnosti. Od zamestnávateľa si vyžiadajte "Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti za rok 2006", ktoré musíte priložiť k priznaniu.
Karol Bošanský, odborník na dane
Odpočítateľná suma
Moja svokra je na dôchodku už niekoľko rokov. V roku 2006 vykonávala cez obecný úrad opatrovateľskú službu, ktorá jej zabezpečila hrubý príjem 40-tisíc a na preddavkoch na dani za ňu úrad zaplatil 6 500 korún.
Je možné získať späť daňový preddavok (ako preplatok na dani), keď podá daňové priznanie (aj keď mala zarobené menej ako je 1/2 odpočítateľnej sumy a nemusela by ho podávať)? Mohla si uplatniť odpočítateľnú sumu na daňovníka, aj keď je dôchodkyňa?
-- Ak mala vaša svokra zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti do výšky 45 408 Sk, vzťahuje sa na ňu ustanovenie o minimálnej výške dane (§ 46 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov). Znamená to, že zrazené preddavky na daň sa jej vrátia po podaní daňového priznania v plnej výške. Platí to bez ohľadu na výšku dôchodku. Nezdaniteľnú sumu si uplatňovať nebude, pretože automaticky má nulovú daňovú povinnosť.
Dagmar Piršelová, odborníčka na dane
Príkazná zmluva
Zamestnanec v trvalom pracovnom pomere mal popri tomto hlavnom zamestnaní príjem na základe príkaznej zmluvy uzatvorenej podľa ustanovenia § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka. Ako mal tento príjem zahrnúť do daňového priznania, do ktorej položky a na ktorom type tlačiva? Mohol si odpočítať od tohto príjmu nejaké nevyhnutné náklady so získaním tohto príjmu (cestovné, telefón a pod.)?
-- Hoci nepoznáme priamo činnosť, ktorú vykonával na základe príkaznej zmluvy, vo všeobecnosti sa tento príjem posudzuje ako príjem dosiahnutý v zmysle § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, t. j. ako príjem zo závislej činnosti, ktorý sa zdaňuje rovnakým spôsobom ako príjem z hlavného zamestnania.
To znamená, že do daňového priznania sa zahrnie do tých príjmov, ktoré spadajú pod § 5. Keďže ide o výkon závislej činnosti, nie je možné si uplatniť výdavky, ktoré uvádzate, maximálne len zaplatené poistné do príslušných inštitúcií.
Bankové poplatky
Mohol som si do daňového priznania ako nepodnikateľ dať náklady, bankové poplatky na sporožírovom účte a zaplatenú daň?
-- Dosiahnutý príjem -- úrok v banke, je pri nepodnikateľských subjektoch považovaný za príjem podľa § 7 odsek 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, t. j. príjem z kapitálového majetku. Tento príjem sa v zmysle ustanovenia § 7 odsek 3 zdaňuje zrážkou, zrážku dane vykonáva ten, kto ho vypláca, teda banka. Pri tomto druhu príjmu nie je prípustné uplatnenie nákladov typu bankové poplatky. Možné je len využiť ustanovenie § 43 odsek 7, ktoré hovorí o tom, že predmetnú zrážkovú daň možno považovať za preddavok na daň a tú si odpočítať v daňovom priznaní.
Mandátna zmluva
Možno u fyzickej osoby nepodnikateľa, odmenu vyplatenú na základe mandátnej zmluvy, považovať za príjem podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov a možno od výšky tejto odmeny odpočítať sumu 23 650 Sk (oslobodené príjmy)? Je možné uplatniť aj výdavky vo výške 25 %?
-- Napriek tomu, že nevieme, čo bolo obsahom mandátnej zmluvy, v žiadnom prípade neodporúčame príjem z nej zaradiť pod ustanovenie § 8 zákona č. 595/2003. Z. z. o dani z príjmov, pretože nemá znaky príležitostného príjmu. Vo všeobecnosti sú zmluvy tohto a podobného typu, napríklad príkazné zmluvy a pod., z hľadiska zdaňovania posudzované ako príjmy dosiahnuté zo závislej činnosti podľa § 5, respektíve v určitých prípadoch môže ísť aj o príjmy podľa § 6. Ak by ste takýto príjem zaradili do ustanovenia § 8, správca dane by vám to prekvalifikoval a následne určil daňovú povinnosť.
Darina Salanciová, odborníčkana dane