23.09.2013, 10:59

Čo hovoria na zmeny v sporení dôchodkové spoločnosti

Všetky štyri DDS-ky hodnotia nové podmienky sporenia a vyplácania dôchodkov, ktoré budú platiť od januára.

--------------------------------------------------------
STABILITA
Jana Volnerová,
vedúca oddelenia marketingovej komunikácie

Najväčšou zmenou je posunutie vekovej hranice poberateľov dôchodkov zo súčasných 55, prípadne 50 rokov na 60 a 62 rokov.  Posunutie tejto hranice hodnotíme ako rozumný krok. Je však nejasné, ako sa vzhľadom na zvyšovanie dôchodkového veku budú od roku 2017 meniť podmienky pre ďalších sporiteľov. Veľa našich klientov má ešte pôvodné zmluvy spred roku 2007. Vtedy stačilo na výplatu dôchodku dosiahnuť vek 50 rokov a dĺžku času účasti v systéme 1 rok.
Sporiteľov, ktorí už poberajú doplnkový dôchodok, sa zmeny od januára 2014 nedotknú. Jednou výnimkou bude, že naša spoločnosť za správu účtu vo výplatnom fonde bude požadovať nižšie poplatky. Nový druh dávky – predčasný výber má skôr psychologický rozmer. Pôsobí ako „barlička“ pre neočakávané životné situácie. Vo väčšine zahraničných dôchodkových schém totiž žiadna možnosť predčasného, ani obdobného výberu peňazí, neexistuje. 
Viac ako 95 % našich klientov sú tzv. dvojzložkoví sporitelia, ktorým prispievajú na dôchodok aj zamestnávatelia. Necelých 5 % sú tzv. jednozložkoví klienti, zväčša živnostníci, prípadne zamestnanci, ktorí si sporia bez príspevku zamestnávateľa. V ich prípade predčasný výber znamená, že dostanú celé nasporené konto, keďže sa tvorí len ich príspevkami a zhodnotením.

--------------------------------------------------------
AXA
Jana Tarčáková Janičová,
PR & Communication

Najzávažnejšie zmeny nastali v nároku na výplatu doplnkového dôchodku pre zmluvy uzavreté po 1. 1. 2014. Pre týchto klientov sa zrušila možnosť predčasne ukončiť zmluvu. Keďže všetky doplnkové dôchodcovské spoločnosti sa riadia rovnakým zákonom, nemyslíme si, že zmeny spôsobia medzi nimi zvýšený presun sporiteľov.
Zmeny sa však budú týkať tých klientov, ktorí podpíšu zmluvu po 1. 1. 2014, alebo si dodatkom k pôvodnej  zmluve zrušia tzv. dávkový plán. Pre klientov, ktorí teraz sporia, alebo do konca roka uzavrú zmluvu s niektorou dôchodkovou spoločnosťou, budú platiť ešte súčasné podmienky.
 
--------------------------------------------------------
ING Tatry-Sympatia
Alena Fábryová,
manažérka pre dôchodky
 
Doplnkové dôchodkové spoločnosti sa budú musieť v roku 2014 vyrovnať so znížením poplatkov za správu fondov na 1,8 % priemernej ročnej hodnoty ich majetku. Poplatky sa budú ďalej znižovať až na 1,2 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v roku 2020. Novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení zavádza pre nových klientov tzv. predčasný výber a sprísňuje pravidlá pre vznik nároku na doplnkový starobný a doplnkový výsluhový dôchodok. 
Skrátenie nároku dôchodkovej spoločnosti na poplatok za prestup do in ej DDS z 3 rokov na 1 rok môže spôsobiť zvýšenie prestupov medzi týmito spoločnosťami. V súčasnosti nevieme odhadnúť, aký dosah bude mať novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení na správanie sa klientov. Predpokladáme však, že ich počet sa výrazne nezmení.
 
--------------------------------------------------------
DDS Tatra banky
Martin Ďuriančik,
podpredseda Predstavenstva TAM a DDS Tatra banky

Zmeny v zákone o doplnkovom dôchodkovom sporení považujeme za pozitívne. Nepredpokladáme, že spôsobia  výraznejší pokles, alebo nárast klientov. Z doterajších skúsenosti vyplýva, že k prestupom dochádzalo najmä z dôvodu zmeny zamestnávateľa, ktorý nemal uzatvorenú zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou klienta. Novela zákona tento dôvod odstránila. Zmeny v legislatíve sa poberateľov dávok nebudú týkať. Doterajším sporiteľom umožňujú prejsť pomocou dodatku k účastníckej zmluve, na nové podmienky sporenia. V prípade podpísania dodatku môžu doterajší sporitelia získať daňovú úľavu.
Znížime poplatkov za správu v dvoch fondoch. V ďalších troch sme ďaleko pod maximálnou hranicou. Mierne zníženie poplatku za zhodnotenie vkladu sa bude týkať všetkých príspevkových fondov, ale poplatok za zhodnotenie vo výplatnom fonde nebudeme požadovať.

--------------------------------------------------------