12.06.2013, 00:00

Absolvent vysokej školy a jeho povinnosti

Preverili sme povinnosti absolventov vysokých škôl.

Ukončenie vysokej školy
Situácia: Ukončil štúdium na vysokej škole, nemá prácu, čaká ho ďalšie štúdium.
Zdravotné poistenie: radí Dôvera, zdravotná poisťovňa
Za študenta vysokej školy platí poistné štát do dňa vykonania štátnej záverečnej skúšky (vrátane), teda nie do promócie. Od nasledujúceho dňa je samoplatiteľ, ak sa nezamestná, nezačne podnikať, ani sa nezaeviduje na úrade práce. Štát platí poistné za študenta denného alebo externého štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa (t. j. do získania titulu Ing., Ing. arch., MUDr., MDDr., MVDr., Mgr., Mgr. Art.) najdlhšie do 26 rokov veku. 
Radí Union zdravotná poisťovňa:
Ak ukončí vysokú školu druhého stupňa a študuje ešte na inej vysokej škole, zdravotné poistenie si musí hradiť sám. Pokiaľ po vysokej škole  pokračuje denným doktorandským štúdiom, platiteľ ostáva štát aj počas prázdnin (maximálne do 30 rokov veku).
Radí Sociálna poisťovňa:
Ak absolvent vysokej školy zostane nezamestnaný, nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti. Má možnosť prihlásiť sa na dobrovoľné sociálne poistenie, či už komplexné dobrovoľné poistenie, samostatné dôchodkové poistenie, alebo kombináciu nemocenského a dôchodkového poistenia. Ak sa absolvent vysokej školy zaeviduje na úrade práce, má za toto obdobie evidencie možnosť neskôr dodatočne si doplatiť poistné na dôchodkové poistenie.
Radí Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska
Pokiaľ sa prihlásil hneď po skončení štúdia, teda po vykonaní štátnej záverečnej skúšky tak plynule prechádza z titulu študenta na uchádzača o zamestnanie evidovaného na úrade práce a znovu sa stáva poistencom štátu a zdravotné poistenie za neho platí štát. Od 1. januára 2013 už nemajú študenti povinnosť oznamovať zdravotnej poisťovni vznik a zánik štúdia, ako to bolo dosiaľ.

Prerušenie štúdia
Situácia: Na jeden rok chce absolvent prerušiť zo súkromných dôvodov štúdium.
Zdravotné poistenie: radí Dôvera, zdravotná poisťovňa
Zdravotnej poisťovni je študent povinný oznámiť nielen ukončenie, ale aj prerušenie štúdia. Štát totiž platí poistenie iba za nezaopatrené dieťa. Kto prerušil štúdium, prestal byť študentom a štát za neho poistné ďalej platiť nebude. Rovnaká situácia nastáva aj vtedy, keď sa štúdium predĺži napríklad pre niekoľko neurobených skúšok. Priebeh štúdia eviduje vždy príslušná vysoká škola. Poistenec následne predkladá poisťovni potvrdenia o priebehu štúdia, ktoré vystaví vysoká škola. Zdravotnej poisťovni treba prerušenie štúdia oznámiť do 8 dní.
Radí Sociálna poisťovňa:
Ak absolvent vysokej školy preruší štúdium, nemá voči nám žiadne povinnosti, ale nemôže si uplatniť ani žiadne nároky. Môže sa dobrovoľne pripoistiť.

Evidovaný na úrade práce
Situácia: Ukončil vysokú školu, hľadá si prvé zamestnanie, zaeviduje sa na úrade práce.
Zdravotné poistenie: radí Union, zdravotná poisťovňa
Keďže ste sa zaevidovali na úrade práce, štát za vás platí zdravotné poistenie. Ak sa nestihnete zaevidovať v evidencii uchádzačov o zamestnanie do 7 kalendárnych dní od skončenia štúdia, musíte si zdravotné poistenie zaplatiť sami v pobočke zdravotnej poisťovne, podľa miesta svojho trvalého bydliska. Vašu evidenciu oznámi zdravotnej poisťovni priamo úrad práce.
Úrad práce:
Opäť je len na ňom, či sa po skončení školy prihlási na úrad práce. Ak chce byť do tejto evidencie zaradený bezprostredne dňom po ukončení vysokej školy, musí sa do evidencie prihlásiť najneskôr do 7 dní. Ak sa prihlási neskôr, musí si za toto obdobie sám uhradiť zdravotné poistenie. Na evidenciu stačí občiansky preukaz, ďalšie doklady, ako napríklad doklad o vzdelaní, zápočtový list, je možné doložiť aj neskôr. Popri evidencii na úrade práce si môže privyrábať na dohodu, ak jeho výška mesačnej odmeny  v roku 2013  v 145,94 eura. Prípadne môže požiadať o dávku v hmotnej núdzi a o príspevky v hmotnej núdzi.
Radí Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska
Pokiaľ si študent po vykonaní štátnej záverečnej skúšky nenájde zamestnanie, nebude pokračovať v štúdiu ani nezačne podnikať, je pre neho výhodné zaevidovať sa na úrade práce. Vtedy za neho bude počas doby nezamestnanosti platiť zdravotné poistenie štát. Pokiaľ tak neurobí, a ani sa neprihlási do zdravotnej poisťovne ako samoplatiteľ zdravotného poistenia, odo dňa vykonania štátnej záverečnej skúšky nebude mať pokryté zdravotné poistenie a začne mu vznikať nedoplatok, ktorý bude musieť doplatiť. Od 1. januára 2013 už nemajú študenti povinnosť oznamovať zdravotnej poisťovni vznik a zánik štúdia, ako to bolo dosiaľ.
Radí Sociálna poisťovňa:
Ak je absolvent vysokej školy  evidovaný na úrade práce, nemá voči nám žiadne povinnosti, ale nemôže si uplatniť ani žiadne nároky. Môže sa dobrovoľne pripoistiť.

Práca hneď po skončení školy
Situácia: Zamestná sa vo svojom prvom zamestnaní.
Zdravotné poistenie: radí Dôvera, zdravotná poisťovňa
Ak sa hneď po škole zamestná, vznik pracovného pomeru zdravotnej poisťovni oznámi jeho zamestnávateľ, a to do 8 dní od nástupu do práce. Ten za neho platí aj poistné. Absolvent je však povinný oznámiť poisťovni ukončenie štúdia.
Radí Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska
Ak nastúpi do zamestnania po vykonaní štátnej záverečnej skúšky, je povinný zamestnávateľ za neho splniť oznamovaciu povinnosť pri zmene platiteľa poistného, a to do 8 dní od nástupu do zamestnania ho prihlásiť na zdravotné poistenie. Pozor na to, aby tam nebol ani jeden deň vynechaný.
Sociálne poistenie: radí Sociálna poisťovňa
Všetky povinnosti plní zamestnávateľ, voči Sociálnej poisťovni nemá žiadne povinnosti, ani oznamovacie.
 
Začne podnikať
Situácia: Skončil strednú školu a rozhodol sa založiť si živnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba.
Zdravotné poistenie: radí Všeobecná zdravotná poisťovňa
Keď začne podnikať, vznik jeho živnostenského oprávnenia oznámi zdravotnej poisťovni živnostenský úrad. Preddavky na poistné si živnostník hradí sám. Pozor, ak podniká podľa osobitných predpisov (nie na základe živnostenského oprávnenia), musí to oznámiť aj zdravotnej poisťovni – v prípadoch, keď začne pracovať na základe koncesnej listiny, podľa autorského zákona a podobne.
Radí Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska
Dňom začatia vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti sa absolvent stáva povinne zdravotne poisteným. Pri žiadosti o vydanie živnostenského listu môže zaškrtnúť, že túto skutočnosť má živnostenský úrad oznámiť zdravotnej poisťovni, a bude platiť minimálne zdravotné odvody. V prípade, že sa rozhodne podnikať cez obchodnú spoločnosť a nebude v nej zamestnaný, ani nebude poberať odmenu za výkon funkcie, iba si vyplácať podiely na zisku, tak musí byť prihlásení v zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ poistného.
Sociálne poistenie:  radí Sociálna poisťovňa
Ak absolvent začne podnikať (nadobudne postavenie SZČO), nevznikajú mu žiadne oznamovacie či prihlasovacie povinnosti voči nám. Povinnosť platiť poistné ako SZČO mu vznikne až k 1. júlu nasledujúceho kalendárneho roka po roku, keď začal podnikať, ak za prvý rok podnikania je jeho príjem vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Dovtedy sa môže dobrovoľne pripoistiť.

Odíde do zahraničia
Situácia: Absolvent vysokej školy odíde do zahraničia (pracovať alebo študovať).
Zdravotné poistenie: radí Všeobecná zdravotná poisťovňa
V prípade, ak sa absolvent školy zamestná a poistí v zahraničí alebo v prípade, ak ide na dlhodobý pobyt (na viac ako 6 za sebou nasledujúcich mesiacov) do zahraničia a bude tam poistený – je povinný nahlásiť zdravotnej poisťovne zánik verejného zdravotného poistenia na Slovensku. Najskôr si však u zamestnávateľa treba overiť, či tam bude aj zdravotne poistený. V zásade platí pravidlo, že by mať byť poistený v mieste výkonu práce. Doklad o tom, že je poistený v inej krajine, treba odovzdať zdravotnej poisťovni do 8 dní, napríklad pracovnú zmluvu, doklad o poistení v zahraničí, potvrdenie zahraničnej zdravotnej poisťovne o poistení. Ak bude absolvent poistený v inej krajine, svoj pôvodný slovenský národný preukaz  a európsky preukaz zdravotného poistenia musí vrátiť poisťovni. Ak v zahraničí nebude verejne zdravotne poistený, ale bude tam pracovať, poistné si bude musieť platiť na Slovensku.
Sociálne poistenie: radí Sociálna poisťovňa
Ak absolvent odíde do zahraničia, tiež nemá voči nám žiadne povinnosti, ak nie je na Slovensku poistencom. Ak je prihlásený na dobrovoľné sociálne poistenie, odchodom do zahraničia mu toto poistenie nezaniká a stále je ho povinný platiť. Ak pracuje v krajinách Európskej únie, nemôže mať súčasne povinné nemocenské poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti v zahraničí a dobrovoľné nemocenské poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti na Slovensku.  Dobrovoľné dôchodkové poistenie môže trvať aj v týchto prípadoch, ak sa z neho poistenec neodhlási.
 
Bude pokračovať v štúdiu
Situácia: Absolvent vysokej školy bude pokračovať v štúdiu na II. stupni alebo na inej škole.
Zdravotné poistenie: radí Všeobecná zdravotná poisťovňa
Ak absolvent strednej školy pokračuje v štúdiu na vysokej škole, zdravotnej poisťovni nemusí nič nahlasovať, pretože zostáva aj naďalej poistencom štátu. Rovnako to platí aj pre absolventov bakalárskeho štúdia, ktorí plynule pokračujú v štúdiu na druhom stupni vysokoškolského štúdia.  Pokiaľ absolvent bakalárskeho štúdia čaká na rozhodnutie o prijatí na druhý stupeň vysokoškolského štúdia, odporúčame mu počkať na rozhodnutie. Ak dostane rozhodnutie o prijatí, poisťovni nemusí nič nahlasovať, pretože zostáva aj naďalej poistencom štátu. Keď dostane rozhodnutie o neprijatí, musí túto skutočnosť oznámiť zdravotnej poisťovni a nahlásiť sa ako  platiteľ poistného.
Sociálne poistenie: radí Sociálna poisťovňa
Absolvent nemá voči nám žiadne povinnosti. Má možnosť prihlásiť sa na dobrovoľné sociálne poistenie, či už komplexné dobrovoľné poistenie, samostatné dôchodkové poistenie, alebo kombináciu nemocenského a dôchodkového poistenia.
Radí Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska
Záleží na tom, či absolvent vysokej školy študoval externe alebo v dennom štúdiu. Platí, že za externých študentov vysokých škôl platí až do dovŕšenia 26 rokov veku poistné štát. Ak je študentom doktorandského štúdia v dennej forme, ešte nedovŕšil vek 30 rokov a nezískal predtým VŠ tretieho stupňa, štát za neho ešte stále bude platiť zdravotné poistenie.  Keď má absolvent viac ako 30 rokov a stále študuje na vysokej škole, štát už nie je platcom zdravotného poistenia. Nezostane mu nič iné, iba si platiť poistné ako samoplatiteľ, ak nie je zamestnancom alebo samostatne zárobkovo činnou osobu. Do 8 dní  to musí oznámiť zdravotnej poisťovni.