1. Dá sa pôda vymeniť za vec?

Nie. Poľnohospodársku pôdu bolo do júna minulého roka možné predať prakticky komukoľvek, no už to tak nie je. Rok po prijatí zákona, ktorý výrazne reguluje predaj poľnohospodárskej pôdy, bola prijatá jeho novela. Najväčšia zmena je v rozšírení pôsobnosti zákona aj na zámenné zmluvy. Podľa novely zákona sa bude zámenná zmluva môcť použiť len v prípade, keď sa zamieňa pozemok za pozemok. Hodnoty zamieňaných pozemkov musia byť zároveň porovnateľné v rozsahu desiatich percent.

2. Treba preukázať status blízkej osoby?

Áno. Je to druhá veľká zmena v zákone o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Podľa pôvodného zákona sa tento vzťah preukazoval len čestným vyhlásením, v čom bolo riziko, že čestné vyhlásenia na preukázanie statusu blízkej osoby mohli byť účelové a bez reálneho príbuzenského vzťahu. Teraz ľudia musia k zmluve pripojiť potvrdenie obce o tom, že zmluvné strany sú navzájom blízkymi osobami.

3. Čo v prípade, ak pôdu nepredávam blízkej osobe?

Ponuku na predaj pôdy je nutné zverejniť elektronicky v registri zverejňovania ponúk. Platí to v prípade, ak pôdu nepredávate blízkej osobe, spoluvlastníkovi či miestnemu farmárovi. Takisto nezabudnite na povinnosť k zmluve prikladať potvrdenie o trvalom sídle alebo sídle na Slovensku. Túto skutočnosť overuje okresný úrad pri vydávaní osvedčenia o splnení podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, ktoré je tiež prílohou zmluvy. Katastrálny odbor sa tým nemusí opakovane zaoberať.

4. Ako postupovať, ak si predajca našiel kupca vo svojej obci?

Ako predávajúci sa s ním dohodnete na cene, o ktorej rozhodnete podľa vlastnej vôle. Od starostu obce alebo od regionálneho úradu agrokomory si vyžiadate potvrdenie, že v obci podnikáte v poľnohospodárstve. Doklad o tom treba priložiť k zmluve o predaji. S kupcom spíšete zmluvu, či už u notára, alebo právnika, ale môžete to urobiť aj bez nich. Podmienkou je, že kupcom musí byť agropodnikateľ, ktorý najmenej tri roky pôsobí v poľnohospodárstve a podniká v danej obci.

5. Ako postupovať, ak si predajca nenašiel kupca v obci?

Ak si nenájdete kupca v obci, musíte využiť verejný register ponúk. V prvom kole musíte hľadať kupca v obci susediacej s tou, v ktorej sa pôda nachádza. Ak kupca v susednej obci nenájdete, v druhom kole ho môžete hľadať inde na Slovensku. Musí to však byť farmár, ktorý podniká v poľnohospodárstve najmenej tri roky. Okresný úrad vydá kupcovi, s ktorým sa dohodnete, do 30 dní osvedčenie – ak spĺňa podmienky podľa zákona. Podmienkou je, že kupcom musí byť agropodnikateľ, ktorý najmenej tri roky pôsobí v poľnohospodárstve a má u nás pobyt alebo sídlo aspoň 10 rokov. V treťom kole môžete hľadať kupca, fyzickú alebo právnickú osobu, kdekoľvek v Európskej únii. Zákon sa nevzťahuje na pozemky menšie ako 2000 m2, ani na tie, ktoré sú v zastavanom území obce.

6. Ako má prebiehať zverejnenie ponuky predaja pôdy?

Úmysel predať pozemok musí jeho majiteľ zverejniť najmenej na 15 dní v registri ponúk na webe rezortu pôdohospodárstva, ako aj na úradnej tabuli v obci a úradných tabuliach v obciach susediacich s obcou, v ktorej sa pozemok nachádza. Zverejnenie musí obsahovať:

– identifikačné údaje predajcu

– jeho meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu

– názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu alebo meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa

– údaje o poľnohospodárskom pozemku podľa údajov z katastra nehnuteľností

– informáciu o účele použitia poľnohospodárskeho pozemku podľa územného plánu obce alebo zóny

– cenu požadovanú predávajúcim za štvorcový meter

– termín a adresu predkladania ponúk na kúpu pozemku.

7. Ako sa môže vlastník pôdy brániť voči vyvlastneniu?

Vyvlastnenie je na Slovensku jediný legálny spôsob, akým môže vlastník prísť o pôdu. Je možné len v nevyhnutnej miere, vo verejnom záujme a za primeranú náhradu. Proti legálnemu vyvlastneniu sa nedá brániť. Ale ak by zákonné podmienky neboli splnené, vlastník sa môže do 15 dní od doručenia rozhodnutia o vyvlastnení voči nemu odvolať. Ak by v odvolacom konaní neuspel, môže podať na súd žalobu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu. Žaloba musí byť podaná do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia o vyvlastnení. Náhrada za vyvlastnenie môže byť finančná, ako aj vecná. Zákon uprednostňuje vecnú náhradu, teda poskytnutie náhradného pozemku, prípadne stavby. Ak sa pôvodný a nový vlastník na náhradnej nehnuteľnosti nedohodnú, poskytuje sa finančná náhrada. Dáva sa na základe znaleckého posudku, ktorým sa určí trhová cena pozemku.

8. Je možné prísť o pôdu vydržaním?

Vydržanie je jeden zo spôsobov nadobudnutia vlastníckeho práva k pozemkom. Na nadobudnutie vlastníckeho práva k pozemkom vydržaním treba splniť nasledujúce:

– musí ísť o predmet, ktorý sa dá vydržať, teda napríklad pozemok. Vydržať nemožno vec, ktorá nemôže byť predmetom vlastníctva, prípadne môže byť len vo vlastníctve štátu, alebo zákonom určených osôb (nerastné bohatstvo, vodné toky a pod.)

– držba musí byť oprávnená. Dobromyseľným držiteľom je ten, kto nakladá s vecou ako so svojou vlastnou a domnieva sa, že vec, ktorú má v držbe, mu naozaj patrí

– držba musí trvať nepretržite 10 rokov

– ak držiteľ splnil tieto podmienky, môže požiadať notársky úrad, aby začal konanie o vydržaní

– úrad na svojej vývesnej tabule to oznámi a vyzve všetkých, ktorí majú voči tomu námietky, aby o tom do 30 dní informovali

– ak sa tak nestane, úrad môže rozhodnúť o ukončení konania a užívateľ môže podať návrh na zápis vlastníctva do katastra.

9. Na čo si treba dať pozor pri sceľovaní pôdy?

Pri pozemkových úpravách vlastníkom strata pozemkov nehrozí. Pôda sa v týchto prípadoch nedá ani vyvlastniť. Vlastníci svoje vlastnícke práva nestratia. Riziko straty pôdy hrozí pri sporných pozemkoch, ktoré sa užívajú dlhodobo, bez zamerania a zápisu. Pri pozemkových úpravách môže nastať zmena charakteru pozemku. Zo stavebného môže vzniknúť pozemok, na ktorom sa nebude môcť stavať a podobne. Vlastník by mal navštíviť miestny úrad a zistiť zámery územných úprav. Pri jednoduchom spôsobe sceľovania je každý vlastník pôdy účastníkom konania. O tom, či sa budú alebo nebudú konať pozemkové úpravy, rozhoduje okresný úrad. Ak by chcel poskytnúť vlastníkovi inú formu vyrovnania, teda vo forme menšieho alebo menej kvalitného pozemku, prípadne peňažnú náhradu, vlastník musí súhlasiť. Všetky úradné zásielky treba preberať a čítať, tiež sledovať oznámenia na úradnej tabuli okresného úradu a obce. Tiež treba využívať možnosť podávať námietky, prípadne sa aj súdiť. Do 15 dní od doručenia rozhodnutia okresného úradu o povolení pozemkových úprav sa môže vlastník odvolať. Do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia o nariadení alebo povolení pozemkových úprav môže sa voči nemu podať na súd žaloba.

10. Môžem požadovať pridelenie pozemku aj na pôvodnom mieste?

Požadovať môžete, ale na umiestnenie pozemku v pozemkových úpravách na pôvodnom mieste nie je zákonný nárok. Na umiestnenie nového pozemku vplýva veľa faktorov, a preto sa málokedy dá akceptovať požiadavka vlastníka na zachovanie presnej požadovanej polohy. Poloha nového pozemku musí byť v novom návrhu primeraná k polohe pôvodného a musí sa riadiť pravidlami prijatými účastníkmi konania v rámci zásad umiest

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.