27.07.2011, 00:00

Príklady vyúčtovania nadčasov

Koľko vám zaplatia za nadčasy?
Jakub Dobrovoľný z Novoti nastúpil 1. 1. 2010 do stavebnej firmy ako montážny robotník s nástupným s hrubým príjmom 500 eur. V roku 2011 mu zamestnávateľ zvýšil hrubú mzdu na 550 eur. V mesiaci jún 2011 odpracoval 16 hodín nadčasov. Akú mzdu dostane pracovník?
Všeobecne:
Práca nadčas nesmie podľa § 97 ods. 6 Zákonníka práce presiahnuť v priemere 8 hodín týždenne v období najviac 4 mesiacov za sebou nasledujúcich, ak sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov nedohodne na dlhšom období, najviac však 12 mesiacov za sebou nasledujúcich.
V kalendárnom roku možno podľa § 97 ods. 7 Zákonníka práce nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín.
Zamestnávateľ si môže podľa § 97 ods. 10 z vážnych dôvodov dohodnúť so zamestnancom výkon práce nadčas nad hranicu 150 hodín, a to v rozsahu najviac 250 hodín. Spolu teda 400 hodín.

Evidencia nadčasov:
Evidenciu pracovného času (vrátane práce nadčas) upravuje ustanovenie § 99 Zákonníka práce, podľa ktorého je zamestnávateľ povinný viesť evidenciu pracovného času, práce nadčas, nočnej práce, aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu alebo mal nariadenú alebo dohodnutú pracovnú pohotovosť.

Výpočet zvýhodnenia za nadčasy:
Za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 25 percent jeho priemerného zárobku. Vychádzame z toho, že Jakubova mzda je 550 eur a odpracoval 176 hodín v mesiaci (t. j. ak je jeho pracovný deň 8 hodín a v mesiaci jún je 22 pracovných dní). Tak za 16 hodín nadčasu mu patrí mzda vo výške 50 eur (550 / 176 x 16).

Mzdové zvýhodnenie sa počíta z priemerného zárobku zamestnanca, pričom priemerný zárobok sa berie z predchádzajúceho štvrťroka. V Jakubovom prípade je to za mesiace január, február a marec.
Priemerný zárobok sa vypočíta tak, že sa zoberie úhrn vyplatených miezd bez náhrad v predchádzajúcom štvrťroku 1 650 eur (550 eur x 3) a vydelí sa počtom 512 odpracovaných hodín v predchádzajúcom štvrťroku (v januári to bolo 168 hodín, vo februári 160 hodín a v marci 184 hodín). Výsledná suma sa zaokrúhli na 4 desatinné miesta matematicky.

Priemerný zárobok = 1 650 / 512 = 3,22265625 = 3,2227 eura / 1 hodina

Zamestnancovi patrí mzdové zvýhodnenie vo výške 25 % jeho priemerného zárobku =
Mzdové zvýhodnenie za 1 hodinu = 25 percent z 3,2227 = 0,805675
Mzdové zvýhodnenie za 16 hodín
= 0,805675 x 16 hodín = 12,8908 eura = po zaokrúhlení je to 12,90 eura.

Výpočet mzdy
V júni bude výplatná páska Jakuba Dobrovoľného vyzerať nasledujúco:

(Vložiť výplatnú pásku: Vyplatna_paska01.pdf)

b) Jakub môže v priebehu 4 po sebe nasledujúcich mesiacov odpracovať v priemere 8 hodín nadčasov týždenne. To znamená, že v niektorých týždňoch môže odpraocvať aj napr. 12 hodín nadčasov, ak v iných týždňoch odpracuje iba 4 hodiny nadčasov. V priemere však musí splniť podmienku 8 hodín.
Predpokladajme, že Jakub každý týždeň odpracuje rovnako po 8 hodín nadčasov. V tomto prípade by mu za 32 hodín nadčasov mesačne (8 hodín x 4 týždne) patrila za nadčasy mzda 100 eur (550 / 176 x 32) a zároveň by dostal príplatok 25,7816 eura (0,805675 x 32 hodín), čo je po zaokrúhlení 27,79 eura.
Jeho hrubý príjem by tak dosiahol 675,79 eura. Po odrátaní odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne 90,54 eura a preddavkovej dane 54,84 eura by v júni zarobil čistých 530,41 eura.
-----------------------------------------------------------------


PRÍKLAD 2 -- MANAŽÉR
Michal Brunovský pracuje ako riaditeľ úseku predaja. Pracovnú zmluvu podpísal 1. 10. 2010 s nástupným hrubým platom 2 000 eur. Od 1. januára 2011 mu zamestnávateľ zvýšil hrubý príjem na 2 200 eur. V júni 2011 odpracoval 20 hodín nadčasov vzhľadom na naliehavú zvýšenú potrebu práce vo firme.

Výpočet zvýhodnenia za nadčasy:
Za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 25 percent jeho priemerného zárobku.
Ak je teda jeho mzda 2 200 eur pri odpracovaných 176 hodinách v mesiaci, tak za 20 hodín nadčasu mu patrí mzda vo výške 250 eur (2 200 / 176 x 20).

Mzdové zvýhodnenie sa počíta z priemerného zárobku zamestnanca za prechádzajúci štvrťrok, teda ktorý dosiahol v mesiacoch január až marec.
Úhrn vyplatených miezd bez náhrad v predchádzajúcom štvrťroku predstavuje 6 600 eur (2 200 x 3) a vydelí sa počtom 512 odpracovaných hodín v predchádzajúcom štvrťroku.
Výsledná suma sa zaokrúhli na 4 desatinné miesta matematicky.

Priemerný zárobok = 6 600 / 512 = 12,890625 = 12,8906 eura / 1 hodina

Zamestnancovi patrí mzdové zvýhodnenie vo výške 25 % jeho priemerného zárobku =
Mzdové zvýhodnenie za 1 hodinu = 25 percent z 12,8906 = 3,22265
Mzdové zvýhodnenie za 20 hodín
= 3,22265 x 20 hodín = 64,453 eura = po zaokrúhlení 64,46 eura.


Výpočet mzdy

V júni bude výplatná páska Michala Brunovského vyzerať nasledujúco:

(Vložiť výplatnú pásku: Vyplatna_paska02.pdf)

Michal Brunovský dosahuje vysoký mesačný príjem. Keďže podpísal u zamestnávateľa Vyhlásenie o uplatňovaní nezdaniteľnej časti základu dane, zamestnávateľ mu bude mesačne znižovať základ dane o sumu 296,60 eura. Po ukončení zdaňovacieho obdobia r. 2011 vykoná jeho zamestnávateľ ročné zúčtovanie dane. Keďže jeho základ dane v roku 2011 pravdepodobne prekročí 18 538 eur, zamestnávateľ bude musieť pristúpiť ku kráteniu NČZD (8 193,796 eura -- (základ dane : 4)). Výsledkom bude nedoplatok na dani.

B)
Michal môže ako vedúci zamestnanec od 1. 9. 2011 v priebehu 4 po sebe nasledujúcich mesiacov odpracovať v priemere 16 hodín nadčasov týždenne. Znamená to, že v v niektorých týždňoch môže odpracovať aj 20 hodín nadčasov, ak v iných týždňoch odpracuje iba 12 hodín nadčasov. V priemere však musí splniť podmienku 16 hodín. Predpokladajme teda, že Jakub každý týždeň odpracuje 16 hodín nadčasov.

V prípade teda, že by sa Michal dohodol so zamestnávateľom od 1. septembra na možnosti odpracovať až 56 hodín týždenne vrátane nadčasov (40 hodín + 16 hodín nadčasov týždenne, mesačne je to 64 hodín nadčasov), jeho mzda za mesiac september by bola takáto:

Za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 25 percent jeho priemerného zárobku. Ak je teda jeho mzda 2 200 eur pri odpracovaných 176 hodinách v septembri (má 22 pracovných dní x 8 hodín), tak za 64 hodín nadčasu mu patrí mzda vo výške 800 eur (2 200 / 176 x 64).

Mzdové zvýhodnenie sa počíta z priemerného zárobku zamestnanca za prechádzajúci štvrťrok, teda ktorý dosiahol v mesiacoch apríl, máj až jún. Úhrn vyplatených miezd bez náhrad v predchádzajúcom štvrťroku predstavuje 6 600 eur (2 200 x 3) a vydelí sa počtom 520 odpracovaných hodín v predchádzajúcom štvrťroku (v apríli to bolo 168 hodín, v máji 176 hodín a v júni 176 hodín). Výsledná suma sa zaokrúhli na 4 desatinné miesta matematicky.

Priemerný zárobok = 6 600 / 520 = 12,692307 = 12,6923 eura / 1 hodina

Zamestnancovi patrí 25 % jeho priemerného zárobku =,
Mzdové zvýhodnenie za 1 hodinu = 25 % z 12,6923 = 3,173075
Mzdové zvýhodnenie za 64 hodín
= 3,173075 x 64 hodín = 203,0768 eura = 203,08 eura.


Výpočet mzdy

Za september bude výplatná páska Michala Brunovského vyzerať nasledujúco:
(Vložiť výplatnú pásku: Vyplatna_paska03.pdf)

Vypracovala: Ing. Miroslava Horňáková, KROS, a. s., Žilina